Upphävd författning

Förordning (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1139 i lydelse enligt SFS 1998:871
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Fråga huruvida förvärvstillstånd fordras enligt 1 § första stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. bedömes på grundval av bevis om fastighetens typkod enligt den vid tidpunkten för förvärvet eller, när ansökan avser tillstånd till framtida förvärv, den vid tidpunkten för ansökningen senast fastställda taxeringen. Förordning (1979:311).

Anmälan av förvärv till kommun

1 a §  I anmälan enligt 3 § första stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall anges registerbeteckning för den egendom som avses med förvärvet. Vidare skall uppgift lämnas om antalet bostadslägenheter som finns på egendomen. Förvärvaren skall också förete bevis om egendomens taxering och typkod.

[S2]Vid anmälan enligt 10 § första stycket lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. skall förvärvaren förete registreringsbevis avseende det bolag i vilket aktie eller andel har förvärvats samt bevis om taxering och typkod för bolagets fasta egendom. Därjämte skall uppgift lämnas om

 1. antalet aktier eller andelar som har förvärvats, förvärvarens tidigare innehav av aktier eller andelar i bolaget samt det totala antalet aktier eller andelar i bolaget,
 2. antalet bostadslägenheter på bolagets fastigheter.

[S3]Anmälan skall innehålla uppgift om förvärvarens namn och adress.

[S4]På begäran av kommunen skall förvärvaren lämna ytterligare uppgifter som anges i 2 § första och andra styckena samt 4 § första stycket. Förordning (1983:442).

1 a §  I anmälan enligt 3 § första stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall anges registerbeteckning för den egendom som avses med förvärvet. Vidare skall uppgift lämnas om antalet bostadslägenheter som finns på egendomen. Anmälaren skall också ge in bevis om egendomens taxering och typkod.

Vid anmälan enligt 10 § första stycket lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. skall anmälaren ge in företagsbevis avseende aktiebolag i vilket aktie har förvärvats eller registreringsbevis avseende handelsbolag i vilket andel har förvärvats. Anmälaren skall också ge in bevis om taxering och typkod för bolagets fasta egendom. Uppgift skall även lämnas om

 1. antalet aktier eller andelar som har förvärvats, förvärvarens tidigare innehav av aktier eller andelar i bolaget samt det totala antalet aktier eller andelar i bolaget,
 2. antalet bostadslägenheter på bolagets fastigheter.

Anmälan skall innehålla uppgift om överlåtarens och förvärvarens namn och adress.

På begäran av kommunen skall anmälaren eller, om anmälan har gjorts av överlåtaren, förvärvaren lämna ytterligare uppgifter som anges i 2 § första och andra styckena samt 4 § första stycket. Förordning (1998:217).

2 §  I ärende om tillstånd till förvärv av fast egendom eller tomträtt enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m., skall förvärvaren, utöver vad som följer av 16 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

 1. uppge sitt medborgarskap,
 2. uppge avsikten med förvärvet,
 3. uppge huruvida förvärvaren äger eller tidigare har ägt fast egendom som avses i 1 § lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. eller aktie eller andel som avses i 9 § samma lag och huruvida han tidigare sökt tillstånd att förvärva sådan egendom,
 4. uppge huruvida någon av följande åtgärder beslutats eller sökts ifråga om förvärvaren tillhörig egendom, nämligen
  1. särskild förvaltning enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792),
  2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a-18 c §§jordabalken,
  3. föreläggande enligt 16 § lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. eller enligt 10 kap. 15 § plan- och bygglagen (1987:10) eller uppdrag enligt 20 § samma kapitel att utreda behovet av underhållsåtgärder,
  4. föreläggande eller förbud meddelade till skydd mot olägenheter för människors hälsa med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelse eller
  5. expropriation med stöd av 2 kap. 7 § expropriationslagen (1972:719),
 5. förete bevis om den med förvärvet avsedda egendomens taxering och typkod samt lämna uppgift om antalet bostadslägenheter som finns på egendomen,
 6. uppge vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar förvärvaren har att vid fastighetsförvaltningen uppfylla de krav som uppställs i 4 § lagen om förvärv av hyresfastighet m.m.

[S2]Om förvärvaren är en juridisk person skall förvärvaren uppge sitt organisationsnummer och ge in registreringsbevis om sådana finns. Är förvärvaren ett aktiebolag skall i stället för registreringsbevis ges in ett företagsbevis. Dessutom skall bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling samt den årsredovisning som upprättats närmast före förvärvet ges in. Vad som i första stycket stadgas om förvärvaren gäller också styrelseledamöterna eller, såvitt avser handelsbolag, bolagsmännen.

[S3]Finner hyresnämnden att utredningen behöver kompletteras, får nämnden förelägga sökanden att inom viss tid komma in med sådan utredning.

[S4]Efterkommes ej föreläggandet, får ärendet avvisas. Erinran om detta skall tagas in i föreläggandet.

[S5]Hyresnämnden kan för särskilt fall medge undantag från första stycket. Förordning (1998:871).

3 §  Efter sådant förvärv på exekutiv auktion som avses i 6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall auktionsförättaren utan dröjsmål tillställa hyresnämnden samt den kommun där egendomen är belägen en avskrift av det köpebev som utfärdats med anledning av auktionen. Förordning (1979:311).

Tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag

4 §  I ärende om tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall förvärvaren, utöver vad som följer av 16 a § lagen (1975:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

 1. lämna uppgifter enligt 2 § första och andra styckena,
 2. förete fångeshandling, om sådan upprättats,
 3. förete skriftlig, på heder och samvete avgiven försäkran av överlåtare och förvärvare om vederlaget för aktierna,
 4. förete den resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för bolaget som upprättats före förvärvet,
 5. lämna uppgift om det antal bostadslägenheter som finns på bolagets fastigheter.

[S2]Bestämmelserna i 2 § tredje och fjärde styckena äger motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Förordning (1983:442).

Tillstånd till förköp

5 §  Ansökan om tillstånd till förköp enligt 17 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall vara åtföljd av bevis huruvida talan förts mot kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt av den utredning kommunen åberopar till stöd för ansökningen.

6 §  Underrättelse till bolaget samt säljare och köpare enligt 13 § första stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. om kommuns beslut att utöva förköpsrätt skall innehålla upplysning om bestämmelserna i 17 § samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet skall anmälas.

7 §  Beslut i ärende om tillstånd till förköp skall tillställas bolaget

Slutbestämmelser

8 §  I anmälan till hyresnämnden enligt 3 a § första stycket eller 10 § tredje stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. skall anges om kommunen avser att utöva förköpsrätt enligt förköpslagen (1967:868) eller lagen om förvärv av hyresfastighet m.m.

[S2]Sedan det blivit slutligt avgjort huruvida förköp äger rum, skall kommunen underrätta hyresnämnden därom. Förordning (1983:442).

9 §  Vägras tillstånd till förvärv som redan ägt rum, skall beslutet tillställas överlåtaren. Förordning (1979:311).

[S2]10 § har upphävts genom förordning (1979:311)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Förordning (1976:39) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1978:312) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1979:311) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 1, 3, 8, 9 §§; ny 1 a §, rubr. närmast före nya 1 a §; omtryck

Förordning (1983:442) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 a, 2, 4, 8 §§, rubr. närmast före 1 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1987:168) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1994:1584) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpningen av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:217) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpning av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:871) om ändring i förordningen (1975:1139) om tillämpning av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2010:31) om upphävande av förordningen (1975:1139) om tillämpning av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.;

Övergångsbestämmelse

 1. I fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse gäller den upphävda förordningen fortfarande, om kommunen före den 1 mars 2010 enligt 13 § första stycket den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. har anmält beslut att utöva förköpsrätt.
 2. Vid överklagande av hyresnämndens beslut som har meddelats före den 1 mars 2010 i fråga om förvärvstillstånd eller tillstånd till förköp vid aktieöverlåtelse, gäller den upphävda förordningen fortfarande.
Omfattning
upph.