Upphävd författning

Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-06-05
Ändring införd
SFS 1975:394
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 §2 och 3, 15, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning, tillämpas på vuxenutbildningsnämnderna.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan en nämnds ordförande och i övrigt kanslichefen.

[S3]Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av centrala studiestödsnämnden. Sådan befogenhet får studiestödsnämnden överlämna till vuxenutbildningsnämnd. */k/ Förordning (1987:306).

Uppgifter

2 §  Vuxenutbildningsnämnd skall inom sitt verksamhetsområde

[S2]handha ärenden om korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet,

[S3]handha ärenden enligt förordningen (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. och förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar,

[S4]i mån av tid och tillgång på personal ge råd och upplysningar i frågor som rör vuxenutbildningsnämndens verksamhet. */k/ Förordning (1987:306).

3 §  Vuxenutbildningsnämnd skall vidtaga eller hos centrala studiestödsnämnden föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga.

Organisation

4 §  I 1 kap. 6 a § studiestödslagen (1973:349) finns en föreskrift om att det i varje län skall finnas en vuxenutbildningsnämnd samt grundläggande föreskrifter om hur nämnderna skall vara sammansatta och hur ledamöterna skall utses.

[S2]I Malmöhus län väljer landstinget tre ledamöter och kommunfullmäktige i Malmö kommun en ledamot. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget två och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun två ledamöter. */k/ Förordning (1982:507).

5 §  De ledamöter i en vuxenutbildningsnämnd som väljs av landsting eller kommunfullmäktige bör företräda utbildningsväsendet i länet.

[S2]Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

[S3]Om förfarandet vid proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. */k/ Förordning (1982:507).

5 a §  Regeringen utser en av ledamöterna i vuxenutbildningsnämnden till ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. */k/ Förordning (1982:507).

5 b §  Ordföranden och övriga ledamöter i vuxenutbildningsnämnden utses för högst tre år.

[S2]Om en ledamot som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden. */k/ Förordning (1982:507).

6 §  Hos varje vuxenutbildningsnämnd finns en kanslichef. Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel. */k/ Förordning (1987:306).

6 a §  Kanslichefen skall ha bestämd tid för mottagning av allmänheten. För andra tjänstemän kan särskild mottagningstid bestämmas.

[S2]Registratorskontor skall hållas öppet viss tid varje arbetsdag enligt myndighetens bestämmande, dock minst tre timmar.

[S3]Tider för mottagning och öppethållande av registratorskontor tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg.

[S4]När registratorskontor hålls öppet, skall allmänheten tas emot av myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål inte lägger hinder i vägen. Förordning (1987:306).

Ärendenas handläggning

7 §  Ärende hos vuxenutbildningsnämnd avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden, vice ordföranden, kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum. */k/ Förordning (1987:306).

8 §  Vuxenutbildningsnämnd är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. */k/ Förordning (1986:921).

9 §  Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende.

[S3]Kanslichefen får närvara när ärende föredras av annan. */k/ Förordning (1987:306) .

10 § har upphävts genom förordning (1986:921).

11 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos vuxenutbildningsnämnden. Förordning (1978:605).

Tjänstetillsättning

12 §  Tjänster tillsätts och annan personal antas av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall den aktuella vuxenutbildningsnämndens ordförande beredas tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till vuxenutbildningsnämnd att fatta beslut i ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal. */k/ Förordning (1987:306).

Överklagande

13 §  Beslut av en vuxenutbildningsnämnd får överklagas hos centrala studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet. */k/ Förordning (1987:306).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Ändring, SFS 1975:1215

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1978:605) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 7, 11 §§

Förordning (1979:450) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 1, 13 §§

Förordning (1982:507) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 6 b § två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, samt i övrigt den 1 januari 1983. De nya bestämmelserna om utseende av ledamöter i vuxenutbildningsnämnderna tillämpas dock dessförinnan vid val som avser tid efter utgången av år 1982.
  1986;41
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.
  2. I fråga om ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal som har inletts före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:185
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 12 §§; nya 5 a, 5 b, 6 b §§

Förordning (1985:384) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:41) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1986:672) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-08-19

Förordning (1986:921) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:306) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna

  Omfattning
  6 b § betecknas 6 a §; ändr. 1, 2, 6-7, 9, 12, 13 §§, rubr, närmast före 13 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:1197

  Omfattning
  upph.