Upphävd författning

Förordning (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1986-05-29
Ändring införd
SFS 1986:395 i lydelse enligt SFS 2000:635
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrift

Belopp

Vissa begränsningar av rätten till timersättning

3 §  Timersättning lämnas inte för den tid då den studerande för heltidsstudier får

 1. studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap.studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, eller
 2. aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Förordningen (2000:635).

Beslutande myndighet m. m.

5 §  En kommun är ansvarig för att erforderliga uppgifter lämnas till Centrala st udiestödsnämnden. Förordning (1992:744).

Utbetalning

6 §  Timersättning betalas ut månadsvis i efterskott.

Återkrav m.m.

7 §  Har någon uppburit timersättning obehörigen eller med för högt belopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad som har lämnats för mycket genast återkrävas.

[S2]På timersättning som återkrävs utgår ränta från den dag när ersättningen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala räntan.

7 a §  Den som har fått timersättning får återbetala den utan tillämpning av 7 §. Närmare föreskrifter om sådan återbetalning meddelas av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1989:498).

Överklagande m. m.

8 §  Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna om omprövning i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på beslut enligt denna förordning. Förordning (1992:744).

9 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av centrala studiestödsnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildning för utvecklingsstörda

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1976:327) om timersättning vid grundutbildning för vuxna skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:282) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om timersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:500) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 1-4 §§, rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:498) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 2 §, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:568) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  Timersättning enligt 2 § andra stycket lämnas även till studerande som före ikraftträdandet har påbörjat grundläggande svenskundervisning för invandrare, dock längst till utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:102
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:965) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  För en studerande som före ikraftträdandet har påbörjat utbildning i grundvux gäller de äldre föreskrifterna i 2 § andra stycket fortfarande, dock längst till den 1 juli 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:744) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:869) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:208, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:SfU13
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1106) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:281, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:933) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1109) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1218) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om timersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:110, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU2
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1796) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om timersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:635) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-08-01

Ändring, SFS 2001:362

Omfattning
upph.