Upphävd författning

Förordning (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1975-05-29
Ändring införd
SFS 1975:439
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning avser biståndsverksamhet som sker genom eller med bidrag av staten.

2 §  I förordningen avses med

[S2]statsmyndighet dels domstol, dels statlig förvaltnings myndighet,

[S3]myndighet dels statsmyndigheter, dels kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor, dels sådana arbetsgivare som avses i 1 kap. 1 § 3 lagen (1976:600) om offentlig anställning,

[S4]statligt reglerad tjänst sådan tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,

[S5]tjänsteman den som innehar eller uppehåller statligt reglerad tjänst. Förordning (1982:110).

Medverkan vid rekrytering

3 §  Statsmyndighet bör aktivt medverka till att biståndsverksamheten tillföres kvalificerad personal. Om styrelsen för internationell utveckling begär det, bör statsmyndighet även medverka vid rekrytering av sådan personal. Har statsmyndighet särskild sakkunskap inom område, som är av betydelse för biståndsverksamheten, kan myndigheten efter överenskommelse med styrelsen ta över uppgiften att rekrytera personal för biståndsverksamheten.

Tjänstledighet

4 §  Tjänsteman bör medges tjänstledighet för anställning inom biståndsverksamheten.

[S2]Tjänsteman, som är gift med eller stadigvarande lever samman med anställd inom biståndsverksamheten, bör medges tjänstledighet under sammanlagt högst fyra år för att vistas tillsammans med denne under dennes tjänstgöring inom biståndsverksamheten.

[S3]Medgivande enligt första eller andra stycket bör lämnas, om ej synnerliga skäl föranleder annat.

Meritvärde m.m.

5 §  Myndighet bör i största möjliga utsträckning meddela bestämmelser om meritvärdet av anställning inom biståndsverksamheten för statligt reglerad tjänst inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Före utgången av föreskriven tid för sökande av viss anställning inom biståndsverksamheten bör myndighet på begäran lämna besked, om så är möjligt, om anställningens meritvärde för tjänst som avses i första stycket.

6 §  Före utgången av tid som avses i 5 § andra stycket bör myndighet, som enligt kollektivavtal avseende statligt reglerade tjänster har befogenhet att besluta om tillgodoräkning i lönehänseende av tidigare anställning, på begäran om möjligt lämna besked, i vad mån anställningen inom biståndsverksamheten kan tillgodoräknas i lönehänseende.

Överklagande

7 §  En myndighets beslut i ärenden om tjänstledighet enligt 4 § får överklagas.

[S2]Hos vilken myndighet ett överklagande skall ske följer av särskilda föreskrifter. Sista instans i ärendena är statens arbetsgivarverk. Förordning (1987:556).

Ändringar

Förordning (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

Förarbeten
Prop. 1975:1

Förordning (1982:110) om ändring i förordningen (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§

Förordning (1984:785) om ändring i förordningen (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

  Omfattning
  upph. 7 §; utgår rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1987:556) om ändring i förordningen (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  nya 7 §, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1987:909

  Omfattning
  upph.