Upphävd författning

Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1975-03-18
Ändring införd
SFS 1975:63
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första stycket 2 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens tjänstepensionsnämnd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av stadgan nämndens ordförande.

[S3]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av statens arbetsgivarsverk. Förordning (1986:1269).

2 §  Nämnden utövar i den omfattning regeringen eller, såvitt avser tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagens förvaltningsstyrelse bestämmer de befogenheter som tillkommer arbetsgivaren enligt statligt pensionsavtal. Förordning (1975:427).

3 §  Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för viss tid.

[S2]För varje ledamot förordnar regeringen personlig ersättare.

[S3]Tre ledamöter, dock ej ordföranden, och ersättare för dem förordnas efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund och Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion.

4 §  Hos nämnden finns ett kansli. Hos nämnden tjänstgör personal som är anställd hos statens arbetsgivarverk.

[S2]Arbetsgivarverkets chef beslutar efter samråd med nämndens ordförande vilka som skall tjänstgöra hos nämnden. Förordning (1986:1269).

Ärendenas handläggning m.m.

5 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

6 §  Ärende avgöres av nämnden i plenum. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden att avgöra sådant ärende eller sådan grupp av ärenden som ej bör prövas av nämnden i plenum.

7 §  I pleniärende är nämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt fyra eller sex andra ledamöter, av vilka halva antalet är sådana ledamöter som sägs i 3 § tredje stycket, är närvarande.

8 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 6 § andra meningen får avgöras utan föredragning.

[S2]Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Förordning (1975:427).

9 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1269).

10 §  Ordföranden eller den han förordnar får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

11 §  Nämnden får bereda den som förväntas kunna lämna upplysning i ärende tillfälle att närvara vid sammanträde med nämnden. Nämnden får tillerkänna honom skälig ersättning för inställelsekostnader.

12 §  Underrättelse om nämndens beslut lämnas till

 1. statens arbetsgivarverk eller, såvitt rör tjänsteman hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagens förvaltningskontor,
 2. statens löne- och pensionsverk,
 3. den myndighet som för tjänstematrikel för den arbetstagare som beslutet angår. Förordning (1986:1269).

13 §  Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om ersättning till ledamot och ersättare i nämnden.

Överklagande

14 §  Nämndens beslut i fråga som avses i 2 § får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av nämnden får överklagas hos regeringen. Förordning (1986:1269).

Övriga bestämmelser

15 §  Såvitt gäller tjänsteman hos avtalsverket som tjänstgör på heltid hos nämnden beslutar nämnden i fråga om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning, ledighet och tjänsteresor.

[S2]Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) fullgöres av nämnden i fråga om sådan tjänsteman som sägs i första stycket. Förordning (1986:1269).

16 § har upphävts genom förordning (1986:1269).

Ändringar

Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd

Ändring, SFS 1975:427

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 12, 16 §§

Förordning (1986:1269) om ändring i förordningen (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 1, 4, 9, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:247

  Omfattning
  upph.