Upphävd författning

Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1976-05-20
Ändring införd
SFS 1976:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på presstödsnämnden.

[S2]Med chefen förstås nämndens ordförande vid tillämpning av 5 § verksstadgan och kanslichefen vid tillämpning av övriga föreskrifter i stadgan.

Uppgifter

2 §  Utöver de uppgifter som nämnden har att fullgöra enligt förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar och kungörandeförordningen (1977:827) åligger det nämnden att

 1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,
 2. rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna,
 3. rapportera förändringar inom tidningsägandet och
 4. vidtaga åtgärder för att undvika att lån ur pressens lånefond och etableringsstöd leder till förlust för statsverket samt besluta om ackord rörande fordran. Förordning (1986:945).

Organisation

3 §  Nämnden består av ordförande, två vice ordförande och fem andra ledamöter. För varje ledamot finns en personlig suppleant.

4 §  Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en kanslichef.

[S2]Hos nämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

5 §  Ärende avgöres av nämnden i plenum.

6 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden eller kanslichefen eller annan tjänsteman hos nämnden att avgöra ärende eller grupp av ärenden. Nämnden i plenum skall dock alltid avgöra

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning eller andra frågor av större ekonomisk eller principiell betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
 5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande samt
 7. andra frågor som är av sådan beskaffenhet att nämnden i plenum bör pröva dem.

7 §  Nämnden är beslutför när minst fem av nämndens ledamöter, bland dem ordföranden eller, vid förhinder för denne, en vice ordförande, är närvarande.

[S2]Är ett ärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda, avgörs ärendet genom meddelande mellan minst fyra av nämndens ledamöter, bland dem ordföranden eller, vid förhinder för denne, en vice ordförande. Kan frågan inte lämpligen avgöras på detta sätt får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa plenum.

[S3]En suppleant har rätt att delta i nämndens överläggningar även om han inte ersätter en ordinarie ledamot. Suppleanterna skall underrättas om sammanträde med nämnden. Förordning (1986:945).

8 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på kanslichefen, annan tjänsteman hos nämnden eller särskilt förordad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 6 § första meningen får avgöras utan föredragning.

[S2]Ordföranden eller, efter ordförandens bestämmande, annan ledamot får övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Kanslichefen får närvara när ärende föredrages av annan.

9 § har upphävts genom förordning (1986:945).

10 §  Kanslichefen eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

11 §  Underrätelse om innehållet i presstödsnämndens beslut skall utan dröjsmål lämnas till den beslutet gäller. I låneärende skall sådan underrättelse lämnas till kammarkollegiet samt Post- och Kreditbanken.

Tjänstetillsättning m.m.

12 §  Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänsten som kanslichef tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S3]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden.

Övriga bestämmelser

13 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som kanslichef. Förordning (1977:1151).

Ändringar

Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

Förordning (1977:1151) om ändring i förordningen (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 13 §§

Förordning (1981:975) om ändring i förordningen (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1986:945) om ändring i förordningen (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:673

  Omfattning
  upph.