Upphävd författning

Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-25
Ändring införd
SFS 1976:841
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För fordran på avgift till huvudman för allmän vatten- och avloppsanläggning eller för allmänt värmesystem får huvudmannen söka betalningsföreläggande vid allmän underrätt utan hinder av att tvist om anspråket skall prövas av statens va-nämnd. Lag (1981:1356).

2 §  Bestrider gäldenären ansökningen och hänskjutes målet med anledning härav till rättegång, skall målet överlämnas till va-nämnden. Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än högsta domstolen överlämnat målet skall nämnden, om den finner sig icke vara behörig, visa målet åter till den domstol som överlämnat det. Sedan nämnden prövat frågan om återförvisning får frågan huruvida målet hör under nämnden ej upptagas på nytt.

3 §  Talan i mål som enligt 2 § överlämnats till statens va-nämnd skall anses väckt vid denna när ansökningen om betalningsföreläggande gjordes hos den allmänna underrätten.

[S2]Har allmän underrätt i mål om betalningsföreläggande på ansökningen tecknat bevis att utmätning får ske och vill gäldenären söka återvinning skall han hos va-nämnden göra ansökan enligt 8 § lagen (1976:839) om statens va-nämnd inom tid som anges i 35 § första stycket lagsökningslagen (1946:808).

4 §  Beträffande förfarandet vid allmän underrätt i mål som avses i denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar lagsökningslagen (1946:808).

Ändringar

Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

Förarbeten
Prop. 1975/76:149

Lag (1981:1356) om ändring i lagen (1976:841) om betalnings- föreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd

Ändring, SFS 1991:852

    Omfattning
    upph.