Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:933 i lydelse enligt SFS 2020:677
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2020:677).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Förordning (1992:309) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1992-07-01

Förordning (1995:1281) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2005:644) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2018:770) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:677) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
  2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-01-01