Upphävd författning

Förordning (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:935
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna är inte med.

Inledande bestämmelser

1 §  Till skydd för anläggningar av betydelse för totalförsvaret finns skyddsområden och kontrollområden. Dessa områden anges i bilaga 1 till denna förordning.

2 §  Förordningens bestämmelser om begränsning i utlännings och ut ländskt fartygs rätt att uppehålla sig inom skyddsområde gäller även för kontrollområde, om Sverige kommer i krig samt, från tidpunkt som regeringen bestämmer, om Sverige befinner sig i krigsfara eller om det påkallas av andra utomordentliga förhållanden.

3 §  Bestämmelserna om utländskt fartyg gäller även för utländsk svävare samt för svenskt fartyg eller svensk svävare som användes av utlänning.

[S2]Föreskrifterna om försvarsområdesbefälhavare tillämpas i fråga om

 1. Hemsö skyddsområde och kontrollområde på chefen för Norrlands kustartilleriförsvar,
 2. Singö, Söderarms, Huvudskärs, Muskö och Landsorts skyddsområden samt Sandhamns och Utö kontrollområden på chefen för Stockholms kustartilleriförsvar,
 3. Gotlands skyddsområde och kontrollområde på chefen för Gotlands militärkommando.

Skyddsområden

4 §  Utlänning får utan tillstånd uppehålla sig inom skyddsområde högst 72 timmar i följd på uppehållsplats eller ankar- och förtöjningsplats som anges i bilaga 2 till denna förordning. I tiden inräknas tid för färd genom skyddsområdet till och från platsen.

[S2]Utlänning får utan tillstånd begagna sådan väg och vattenfarled inom skyddsområde som anges i bilaga 2.

[S3]Utlänning får utan tillstånd resa med järnväg inom skyddsområde.

[S4]Färd inom skyddsområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt genomfart eller förflyttning till eller från plats där utlänning får uppehålla sig.

5 §  Utlänning får icke inom skyddsområde företaga annan mätning eller genom fotografi, tryck, teckning eller annat förfarande framställa annan bild eller beskrivning än som uppenbarligen saknar betydelse för rikets försvar. Utlänning får ej inneha sprängämne inom området.

6 §  Utlänning som uppehåller sig inom skyddsområde är skyldig att på anfordran av polisman, skyddsområdesvakt som avses i 19 §, tjänsteman vid kustbevakningen, tulltjänsteman, lotspersonal eller bevakningspersonal inom försvarsmakten förete pass eller annan legitimationshandling och bevis om tillstånd som har meddelats honom enligt denna förordning. Förordning (1988:936).

7 §  Utländskt fartyg får utan tillstånd uppehålla sig inom skyddsområde högst 72 timmar i följd på ankar- och förtöjningsplats som anges i bilaga 2. I tiden inräknas tid för färd genom skydds området till och från platsen.

[S2]Utländskt fartyg får utan tillstånd begagna sådan vattenfarled inom skyddsområde som anges i bilaga 2.

[S3]Färd inom skyddsområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt genomfart eller förflyttning till eller från plats där fartyget får uppehålla sig.

8 §  Ankrar eller förtöjer utländskt fartyg inom skyddsområde på plats där det ej är tillåtet, skall fartygets befälhavare genast anmäla förhållandet till polismyndighet, kustbevakningen, tullmyndighet, lotsmyndighet eller militär myndighet. Anmälan som har gjorts till annan myndighet än polismyndigheten i det polisdistrikt där fartyget ankrat eller förtöjt skall vidarebefordras till denna. Polismyndigheten skall underrätta försvarsområdesbefälhavaren.

[S2]Sedan anmälan har gjorts, får fartyget endast i fall av nöd ha förbindelse med land utan tillstånd av polismyndigheten. Förordning (1988:468).

9 §  Har utländskt fartyg ankrat eller förtöjt inom skyddsområde på plats där det ej är tillåtet, skall polisman, tjänsteman vid kustbevakningen, tulltjänsteman, lotspersonal eller bevakningspersonal inom försvarsmakten så snart som möjligt granska skeppshandlingarna och de ombordvarandes legitimationshandlingar samt erinra fartygets befälhavare om gällande föreskrifter för utlänning som önskar lämna fartyget. Befälhavaren är skyldig att lämna uppgifter om fartyget och de ombordvarande på blankett enligt formulär som rikspolisstyrelsen fastställer. Förordning (1988:468).

10 §  Uppehållsrätt enligt 4 eller 7 § gäller ej i fråga om sådant skyddsföremål inom området som är skyddat enligt 1-3 §§ lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Kontrollområden

11 §  Utlänning får utan tillstånd uppehålla sig högst tre månader under ett kalenderår inom sådan del av kontrollområde som anges i bilaga 2.

12 §  Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge får uppehålla sig eller bosätta sig inom kontrollområde utan hinder av 11 §.

13 §  Utländskt fartyg får utan tillstånd uppehålla sig inom kontroll område högst 72 timmar i följd på ankar- och förtöjningsplats som anges i bilaga 2. I tiden inräknas tid för färd genom kontrollområdet till och från platsen.

[S2]Utländskt fartyg får utan tillstånd begagna sådan vattenfarled inom kontrollområde som anges i bilaga 2.

[S3]Färd inom kontrollområde skall ske utan onödigt uppehåll och avse direkt genomfart eller förflyttning till eller från plats där fartyget får uppehålla sig.

14 §  Utländskt fartyg vars skrov har antingen en största längd som understiger tolv meter eller en största bredd som understiger fyra meter får utan tillstånd uppehålla sig högst tre månader under ett kalenderår inom sådan del av kontrollområde som anges i bilaga 2. Förordning (1977:853).

15 §  Uppehållsrätt enligt 11-14 §§ gäller ej i fråga om sådant skydds föremål inom området som är skyddat enligt 1-3 §§ lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

16 §  Bestämmelserna i 5, 6 och 8 §§ gäller även för kontrollområde.

Dispens, tillsyn m.m.

17 §  Utlänning kan beviljas tillstånd att uppehålla sig inom skydds område eller kontrollområde under längre tid eller på annan plats, väg eller vattenfarled än som avses i 4 eller 11 §.

[S2]Utlänning kan beviljas tillstånd att bosätta sig inom skyddsområde eller kontrollområde.

18 §  Utländskt fartyg kan beviljas tillstånd att uppehålla sig inom skyddsområde eller kontrollområde under längre tid, på annan plats eller vattenfarled eller inom annan del av området än som avses i 7, 13 eller 14 §.

19 §  Tillsyn att utlänning eller utländskt fartyg inte olovligen uppehåller sig inom skyddsområde eller kontrollområde åligger polismyndigheten. För tillsynen får polismyndigheten eller, om tillsynen berör flera polisdistrikt, länsstyrelsen som skyddsområdesvakt förordna person som ej är anställd inom polisväsendet. Försvarsmaktens, kustbevakningens, tullverkets och sjöfartsverkets personal skall medverka vid tillsynen.

[S2]Närmare föreskrifter för tillsynen meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren, kustbevakningen, generaltullstyrelsen och sjöfartsverket. Förordning (1988:468).

20 §  Tillstånd till bosättning inom skyddsområde eller kontrollområde meddelas av länsstyrelsen efter samråd med rikspolisstyrelsen och försvarsområdesbefälhavaren. Annat tillstånd meddelas av försvars områdesbefälhavaren efter samråd med polismyndigheten. Tillstånd får meddelas när det kan ske utan fara för totalförsvaret.

[S2]Tillstånd får återkallas när hänsyn till totalförsvaret föranleder det.

[S3]När tillstånd meddelas eller återkallas, skall statens invandrarverk underrättas.

21 §  Överbefälhavaren bör medverka till att skyddsområden och kontrollområden i möjlig utsträckning utmärkes på kartor och sjökort samt i resehandböcker, prospekt, turistbroschyrer o.d. som finnes i allmänna handeln eller delas ut till resande.

22 §  Länsstyrelsen tillkännager i ortstidningarna och länets författningssamling

[S2]skyddsområdes och kontrollområdes benämning och omfattning,

[S3]enligt 4, 7 och 13 §§ fastställda platser, vägar och vattenfarleder inom skyddsområde och kontrollområde,

[S4]enligt 11 och 14 §§ fastställda delar av kontrollområde.

23 §  På platser där viktigare vägar och vattenfarleder skär skydds områdes gräns och på andra lämpliga platser vid gränsen skall försvarsområdesbefälhavaren efter samråd med länsstyrelsen låta sätta upp skyltar med upplysningar om skyddsområdet. Närmare anvisningar för skyltarnas utformning och placering meddelas av överbefälhavaren efter samråd med rikspolisstyrelsen och statens trafiksäkerhetsverk.

24 §  Vid större järnvägsstationer, busshållsplatser, färjlägen, allmänna bryggor och campingsplatser inom och i närheten av skyddsområde eller kontrollområde samt på tåg, båtar och bussar i regelbunden trafik till och inom sådant område skall försvarsområdes befälhavaren låta anslå sammanfattning av bestämmelserna för området. Sammanfattningen utarbetas genom överbefälhavarens försorg och skall bl.a. innehålla uppgifter som avses i 22 §. En gång om året införes sammanfattningen genom sjöfartsverkets försorg i "Underrättelser för sjöfarande".

25 §  Överbefälhavaren skall låta utarbeta en till engelska, finska, franska, polska, ryska och tyska översatt sammanfattning av bestämmelserna för skyddsområden och kontrollområden. Sammanfattningen skall genom polismyndighetens försorg delas ut till hotell och pensionat inom och i närheten av skyddsområde eller kontrollområde.

[S2]Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse inom skyddsområde eller kontrollområde skall hålla sammanfattning som avses i första stycket tillgänglig för resande.

 • NJA 1984 s. 236:I mål om ansvar för överträdelse av vissa bestämmelser i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden, såvitt de avser Blekinge kontrollområde, har villfarelse rörande bestämmelsernas innebörd funnits ej vara i straffrättslig mening ursäktlig.

26 §  Den som inom ett skyddsområde eller kontrollområde upplåter bostad eller på särskilt anordnat lägerområde mot betalning upplåter tältplats åt en utlänning som har fyllt 16 år och inte är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge skall till polismyndigheten anmäla när utlänningen ankommer och avflyttar. Anmälan görs på blankett i två exemplar som skall lämnas eller sändas med posten inom 24 timmar från utlänningens ankomst respektive avflyttning. Formulär till blankett fastställs av rikspolisstyrelsen efter samråd med överbefälhavaren. Blanketter tillhandahålls av polismyndigheten.

[S2]Med bostad avses i första stycket inte sovplats på järnvägståg eller fartyg i trafik.

[S3]Polismyndigheten skall vidarebefordra en anmälan enligt denna paragraf till försvarsområdesbefälhavaren. Förordning (1989:560).

Ansvarsbestämmelser

27 §  Till böter, högst ettusen kronor, döms den som underlåter att fullgöra skyldighet enligt 25 § andra stycket eller 26 §.

[S2]Överträder svensk befälhavare på ett utländskt fartyg bestämmelserna i denna förordning skall han dömas till böter, om inte överträdelsen medför ansvar enligt brottsbalken. Förordning (1989:560).

Överklagande

28 §  Försvarsområdesbefälhavarens beslut enligt 20 § får överklagas hos överbefälhavaren. Överbefälhavarens beslut får inte överklagas. Förordning (1986:747).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.
 2. Genom förordningen upphävs
  • förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,
  • Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen),
  • Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,
  • kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet.
 3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.
 4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett militärt skyddsområde.
 5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen) skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.

Förordning (1977:853) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. 14, 22 §§

Förordning (1979:221) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:157) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1982:475) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Förordning (1983:101) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1983-03-29

Förordning (1986:747) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  nya 28 §, rubr. närmast före 28 §
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1987:197) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1988:417) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:468) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 19 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:936) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:560) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. 26, 27 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:694) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1989-08-01

Ändring, SFS 1990:1334

  Omfattning
  upph.