Upphävd författning

Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-05-24
Ändring införd
SFS 1940:383
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förbud som i 1 § nämnda lag sägs må meddelas av den på stället varande högste befälhavaren.

[S2]Förbud som i 2 § angivna lag sägs må utfärdas av länsstyrelse såvitt angår anläggning, inrättning, fartyg eller luftfartyg som där sägs jämte till sådan anläggning eller inrättning hörande område.

[S3]Då synnerliga skäl därtill föranleda, äger länsstyrelse meddela förbud, som nyss nämnts jämväl i fråga om annat område av betydelse för försvaret än i andra stycket sägs. Det åligger länsstyrelse, som utfärdat, upphävt eller ändrat sådant förbud, att därom utan dröjsmål göra anmälan hos chefen för försvarsdepartementet.

[S4]Vad i andra och tredje styckena stadgas skall ej gälla beträffande säkerhetsområde. Kungörelse (1967:24).

2 §  Tillstånd enligt 8 § berörda lag må meddelas av chefen för marinen. Kungörelse (1960:378).

3 §  Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 1 § lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (militärt skyddsföremål) förordnas av försvarsområdesbefälhavaren eller, efter överbefälhavarens bestämmande, en annan militär chef.

[S2]Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 2 § lagen med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (civilt skyddsföremål) förordnas av länsstyrelsen. Inom ett säkerhetsområde förordnas dock sådana skyddsvakter i den ordning som anges i första stycket. Har ett förordnande meddelats av länsstyrelsen innan säkerhetsområdet avdelades, behåller det sin giltighet, om det inte återkallas.

[S3]Ett förordnande att vara skyddsvakt får, när det finns skäl till det, återkallas av den myndighet som har meddelat förordnandet. Inom ett säkerhetsområde prövas dock alltid en fråga om återkallelse i den ordning som anges i första stycket. Förordning (1980:594).

4 §  Bevakas ett civilt skyddsföremål av såväl skyddsvakter som polismän, får den polisman som för befälet över polispersonalen bestämma att skyddsvakterna skall underställas honom. Detta gäller dock inte, om annat har bestämts i samband med förordnandet av skyddsvakterna. Förordning (1980:594).

5 §  Närmare föreskrifter om skyddsvakters utrustning och utbildning meddelas av överbefälhavaren i fråga om bevakning av militärt skyddsföremål och av rikspolisstyrelsen i fråga om bevakning av civilt skyddsföremål. Förordning (1981:167).

6 §  Före beslut om skyddsåtgärd, som avses i 4 § förenämnda lag, skall, därest omständigheterna medgiva det och åtgärden icke medför allenast ringa kostnad eller skada, ägare och innehavare av den anläggning, som beröres av åtgärden, erhålla tillfälle att yttra sig.

[S2]Sedan beslut meddelats, skall länsstyrelsen utfärda skriftligt föreläggande att tåla eller vidtaga åtgärden.

[S3]Kan beslutet föranleda ersättningsanspråk jämlikt 4 eller 5 § nämnda lag, skall, om så finnes erforderligt, besiktning äga rum till utrönande av den kostnad eller skada, som åsamkas anläggningens ägare eller innehavare genom åtgärden. Besiktningsman utses av länsstyrelsen.

[S4]I övrigt skall vad som är föreskrivet i 73 § tredje stycket, 74 och 82 §§ samt 85 § andra och tredje styckenacivilförsvarskungörelsen äga motsvarande tillämpning vid besiktning, bestämmande av ersättning och utbetalning därav i anledning av beslut om skyddsåtgärd enligt 4 § sagda lag. Kungörelse (1960:378).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)

Ändring, SFS 1940:674

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1950:618

  Omfattning
  ny 5 §

Ändring, SFS 1951:514

  Omfattning
  ändr. 3-5 §§

Ändring, SFS 1960:378

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 6 §

Ändring, SFS 1967:24

  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1979:1089) om ändring i bevakningskungörelsen (1940:383)

Lag (1980:586) om ändring i bevakningskungörelsen (1940:383)

Förordning (1980:594) om ändring i bevakningskungörelsen (1940:383)

  Omfattning
  nya 3, 4 §§

Förordning (1981:167) om ändring i bevakningskungörelsen (1940:383)

  Omfattning
  ny 5 §

Ändring, SFS 1990:1334

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.
  2. Genom förordningen upphävs
   • förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,
   • Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen),
   • Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,
   • kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet.
  3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.
  4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett militärt skyddsområde.
  5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen) skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.
  Omfattning
  upph.