Upphävd författning

Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-05-17
Ändring införd
SFS 1940:358
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen eller enligt regeringens bemyndigande vederbörande militära befälhavare må utfärda förbud för obehöriga att beträda anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område som tillhör försvarsväsendet eller nyttjas av detsamma eller för dess räkning, eller att närvara vid försvarsmaktens företag, övningar eller försök, eller att av eller inom sådana anläggningar, inrättningar, fartyg, luftfartyg eller områden eller av sådana företag, övningar eller försök taga fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar eller att inom sådana anläggningar, inrättningar, fartyg, luftfartyg eller områden innehava sprängämnen. Lag (1978:264).

2 §  Regeringen eller enligt regeringens bemyndigande vederbörande länsstyrelse må utfärda förbud, som i 1 § avses, i fråga om anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område, som eljest är av betydelse för försvarsväsendet. Detsamma gäller i fråga om kärnkraftanläggning eller annan anläggning som avses i 2 § atomenergilagen (1956:306).

[S2]Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordentliga av krig föranledda förhållanden må förbud på sätt i första stycket sägs utfärdas jämväl i fråga om anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område, som är av betydelse för folkförsörjningen. Lag (1978:282).

3 §  Under förhållanden, varom i 2 § andra stycket sägs, må regeringen avdela särskilda säkerhetsområden, i fråga om vilka förbud, som i 2 § avses, enligt regeringens bemyndigande må i stället för av länsstyrelse utfärdas av vederbörande militära befälhavare. Såsom säkerhetsområde skall jämväl anses krigsskådeplats.

[S2]Under sådana förhållanden må regeringen även i andra fall än i 1 och 2 §§ avses utfärda förbud mot att utan särskilt tillstånd taga fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar av militära trupper, krigsmateriel eller dylikt. Lag (1978:264).

4 §  Länsstyrelsen äger ålägga den som driver industriell eller annan verksamhet av väsentlig betydelse för försvaret eller folkförsörjningen att vidtaga särskilda skyddsåtgärder inom anläggning för driften, såsom anordnande av bevakning, inhägnad, maskinskydd eller reservförråd, om sådan åtgärd med hänsyn till fara för spioneri eller sabotage eller för skada genom fientlig verksamhet finnes påkallad för att förhindra obehörig insyn eller för att säkerställa driften. I den mån driften avses skola fortgå även då platsen omedelbart hotas av fientligt anfall, må länsstyrelsen tillika förordna att härav betingade särskilda anordningar för personalens skydd skola vidtagas.

[S2]Om särskilda skäl äro därtill, må länsstyrelsen ålägga jämväl anläggningens ägare att vidtaga åtgärd, som avses i första stycket.

[S3]Den som ålagts vidtaga åtgärd, som avses i denna paragraf, är berättigad till skälig ersättning av statsmedel för kostnad eller skada, som åsamkas honom härigenom. Vid ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas till den nytta, som åtgärden kan medföra för honom. Är kostnaden eller skadan ringa, utgår icke ersättning.

[S4]Anspråk på ersättning prövas i den ordning, som är stadgad i förfogandelagen (1978:262). Lag (1978:264).

5 §  Ägaren eller innehavaren av en anläggning som avses i 4 § är skyldig att tillåta att länsstyrelsen besiktar den för att ta reda på vilka åtgärder enligt 4 § som kan behövas. Ägaren eller innehavaren är också skyldig att tåla att sådana åtgärder vidtas i de fall han inte själv skall vidta dem. Medför åtgärden kostnad eller skada för honom har han rätt till ersättning enligt vad som föreskrivs i 4 §.

[S2]Då bevakningen av en anläggning eller en byggnad ankommer på försvarsmakten, får en militär myndighet besikta den för att ta reda på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas för bevakningen. Lag (1984:274).

6 §  Länsstyrelsen äger förelägga den, som är skyldig att vidtaga åtgärd enligt 4 § eller att tillåta besiktning enligt 5 §, att vid vite iakttaga skyldigheten inom viss tid. Efterkommer han ej föreläggandet, äger länsstyrelsen antingen utdöma vitet och utsätta nytt sådant eller ombesörja åtgärden och uttaga kostnaden härför av den försumlige i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är berättigad till ersättning för kostnaden. Lag (1960:75).

7 §  Bryter någon mot förbud, varom i 1, 2 eller 3 § sägs, eller vägrar någon utan skälig anledning att låta anläggning besiktigas efter vad som stadgas i 5 §, dömes till dagsböter eller fängelse.

[S2]Lag samma vare, där någon, ändå att förbud som förut sagts ej blivit meddelat, genom förklädnad eller genom att lämna oriktig uppgift om sina personliga förhållanden eller eljest svikligen berett sig tillträde till anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område eller tillfälle att närvara vid företag, övningar eller försök, som i 1 § sägs. Lag (1960:75).

8 §  Sjömätning eller lodning vid rikets kuster eller i därtill hörande skärgårdar, farleder eller hamnar må endast ske med tillstånd enligt vad av regeringen stadgas. Den som häremot bryter dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Vad sålunda är sagt äge dock ej tillämpning, om någon utför lodning, som erfordras för framförande eller säkerställande av fartyg, varå han befinner sig, eller om lodning i hamn verkställes på föranstaltande av vederbörande hamnmyndighet. Lag (1978:264).

9 §  Fotografier, avbildningar, beskrivningar eller mätningsuppgifter, tillkomna under förfarande, vilket enligt denna lag är förbjudet, jämte för fotografiernas tagande samt avbildningarnas, beskrivningarnas eller mätningarnas verkställande använda apparater och materiel ävensom sprängämnen, vilka någon innehaft i strid mot förbud som utfärdats enligt lagen, må, evad någon fälles till ansvar för överträdelse av denna lag eller ej, förklaras förverkade till kronan. Lag (1960:75).

10 §  Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får en militär befälhavare och en länsstyrelse förordna därtill lämplig person att som skyddsvakt bevaka anläggning, inrättning, fartyg eller område som skyddas enligt 1-3 §§ (skyddsföremål). Skyddsvakt tillhör försvarsmakten, om riket är i krig. Lag (1980:585).

11 §  Personal inom försvarsmakten och polismän som bevakar skyddsföremål samt skyddsvakter får, i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras,

 1. begära att var och en som försöker få tillträde till eller uppehåller sig vid skyddsföremålet skall lämna uppgift om namn, födelsetid och hemvist samt kroppsvisitera denne och undersöka egendom som han för med sig och som inte utgör brev eller annan enskild handling,
 2. avvisa eller avlägsna eller, om en sådan åtgärd ej är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person vid skyddsföremålet eller egendom som denne medför, om han

[S2]a. överträder något förbud som har meddelats med stöd av denna lag,

[S3]b. vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara oriktig,

[S4]c. vägrar att underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av medförd egendom.

[S5]Sådan personal inom försvarsmakten som avses i första stycket och skyddsvakter har dessutom inom skyddsföremålet eller i dess närhet samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till sådant brott samt att lägga beslag på föremål som han för med sig. Vad som har sagts nu gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsföremålet.

[S6]De befogenheter som anges i första och andra styckena tillkommer även gränsövervakningsmän som avses i lagen (1979:1088) om gränsövervakning i krig m. m. Råder civilförsvarsberedskap, tillkommer befogenheterna all civil bevakningspersonal vid skyddsföremålet.

[S7]Har någon annan än en polisman verkställt omhändertagande enligt första stycket 2 eller gripande eller beslag enligt andra stycket, skall anmälan omedelbart göras till en polisman. Denne skall omedelbart pröva om åtgärden skall bestå. Den som har omhändertagits enligt första stycket 2 skall friges så snart ändamålet med omhändertagandet har förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet. Lag (1986:652).

12 §  Kroppsvisitation av mera väsentlig omfattning skall såvitt möjligt ske inomhus i avskilt rum och i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får inte utan att synnerliga skäl föreligger verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Vad som har sagts nu utgör dock inte hinder mot att det i annan ordning företas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som avser endast eftersökande av vapen eller annat farligt föremål. Lag (1980:585).

13 §  En skyddsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för rikets säkerhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:585).

14 §  Mot länsstyrelses beslut enligt 6 § om utdömande av vite föres talan hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär. Lag (1980:585).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Ändring, SFS 1951:266

  Omfattning
  nuvarande 7 § betecknas 8 §; ny 7 §

Ändring, SFS 1960:75

  Omfattning
  nuvarande 4-8 §§ betecknas 7-11 §§; ändr. nya 7, 11 §§; nya 4-6 §§; omtryck

Ändring, SFS 1971:571

Lag (1978:264) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:72
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1-4, 8, 10, 10 a §§

Lag (1978:282) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Lag (1980:585) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:122
  Omfattning
  nuvarande 10 a § betecknas 14 §; ändr. 10 §; nya 11-13 §§

Lag (1984:274) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

Lag (1986:652) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:9
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Ändring, SFS 1990:217

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. skall upphöra att gälla. Förbud enligt 1 och 2 §§ i den upphävda lagen skall gälla som beslut om skyddsobjekt enligt 3 § i denna lag. Åläggande enligt 4 § i den upphävda lagen skall gälla som föreläggande enligt 19 § i denna lag. Tillstånd enligt 8 § i den upphävda lagen skall gälla som tillstånd enligt 34 § i denna lag.
  Omfattning
  upph.