Upphävd författning

Förordning (1977:1118) om fyravgift

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-12-19
Ändring införd
SFS 1977:1118
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fyravgift betalas för fartyg som kommer från utlandet för att i Sverige lämna eller hämta passagerare eller gods som fartyget har fört med sig från eller skall föra med sig till utlandet. Förordning (1994:1165).

2 §  Fartygets redare och fartygets ägare är solidariskt ansvariga för att fyravgiften betalas. Förordning (1994:1165).

3 §  Från avgiftsplikt undantas

 1. fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 75,
 2. kryssningsfartyg,
 3. fartyg avsedda för bärgning eller sjöräddning, när de används endast för sådan verksamhet,
 4. fartyg avsedda huvudsakligen för bogsering, när de används för detta ändamål,
 5. fartyg som går i linjetrafik när de i 7 § angivna förutsättningarna för avgiftsfrihet är uppfyllda, och
 6. borr- eller bostadsplattformar eller liknande anordningar för verksamhet till havs.

[S2]För vissa fartyg finns särskilda föreskrifter om befrielse från fyravgift. Förordning (1994:1165).

4 §  Som passagerare anses inte

 1. sjöman under hemresa enligt 22 kap. 2 § sjölagen (1994:1009),
 2. skeppsbruten,
 3. den som transporteras utan ersättning eller mot ersättning som inte överstiger redarens utgifter för hans eller hennes kost,
 4. den som sätts i land på grund av sjukdom eller dödsfall. Förordning (1994:1165).

5 §  Till gods räknas inte

 1. last som transporteras utan ersättning för transporten,
 2. fisk eller annan fångst som lämnas från fartyg från vilket fångsten har gjorts, om fartygets bruttodräktighet är mindre än 500,
 3. förnödenheter, proviant och utrustning för fartyget eller för ett annat fartyg som tillhör samma redare samt emballage till sådana varor,
 4. reseffekter eller annat som de personer som finns ombord har med sig för personligt bruk,
 5. last som på grund av fartygets haveri, uppläggning, ombyggnad eller en annan liknande omständighet har tagits ombord på samma eller ett annat fartyg för transport till bestämmelseorten eller har lämnats på grund av att lasten har förstörts,
 6. rester av last som har kommit fram vid uppläggning av fartyget eller vid ombyggnad, reparation, rengöring, utrustning, undersökning eller liknande åtgärder på fartyget, och
 7. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall som härrör från fartygets drift. Förordning (1994:1165).

6 §  Fyravgift tas ut med 3 kronor 60 öre för varje enhet av fartygets bruttodräktighet. Förordning (1994:1165).

7 §  Förutsättningar för undantag från avgiftsplikt för fartyg i linjetrafik är att

 1. fartyget går i trafik som berör fjärrzonen,
 2. redaren eller redarens ombud senast vid inklarering av fartyget visar att detta enligt turlista är insatt i trafik som av Sjöfartsverket har godkänts som linjetrafik,
 3. hela den till Sverige bestämda lasten inte överstiger fartygets bruttodräktighet, och
 4. inte en större mängd av hela den till Sverige bestämda lasten än som motsvarar en tiondel av fartygets bruttodräktighet utgör last som har hämtats i en ort hitom fjärrzonen.

[S2]Med fjärrzonen förstås de vattenområden som i sjöfartshänseende ligger bortom det område som begränsas

[S3]i norr av latituden 71°N,

[S4]i väst av longituden 32°V,

[S5]i syd av latituden 30°N

[S6]och i ost av longituden 42°O.

[S7]Ett fartyg som har undantagits från avgiftsplikt enligt första stycket skall betala fyravgift först när det har anlöpt en hamn inom fjärrzonen och på nytt kommer till en svensk hamn utan att då uppfylla villkoren i första stycket eller när det inte längre uppfyller villkoren i första stycket under a eller b. Detsamma gäller ett fartyg som skall betala fyravgift, om hela den till Sverige bestämda lasten har överstigit fartygets bruttodräktighet men fartyget i övrigt har uppfyllt villkoren i första stycket. Förordning (1994:1165).

8 §  Om ett passagerarfartyg eller fartyg avsett för transport av järnvägsvagnar har betalat fyravgift arton gånger eller ett annat fartyg tolv gånger inom ett kalenderår, skall fartyget inte betala ytterligare fyravgift för det året. Förordning (1994:1165).

9 §  Med bruttodräktighet avses fartygets bruttodräktighet enligt gällande mätbrev. Med passagerarfartyg förstås fartyg med passagerarfartygscertifikat.

[S2]Visas inte gällande mätbrev upp, uppskattar tullmyndigheten dräktigheten eller vidtar åtgärder för att få den fastställd. Förordning (1994:1165).

10 §  Vid beräkning av godsets förhållande till fartygets bruttodräktighet skall en enhet av dräktigheten anses motsvara två kubikmeter för gods som i fartygets skeppshandlingar är upptaget i volym och ett ton för gods som är upptaget i vikt. Förordning (1994:1165).

11 §  Fyravgift fastställs och tas ut av den tullanstalt hos vilken fartyget klareras. Fartyget får inte avgå innan avgiften har betalats, om tullanstalten inte medger annat i särskilt fall.

[S2]Sjöfartsverket kan efter samråd med Generaltullstyrelsen medge att fyravgift fastställs och tas ut i annan ordning än som sägs i första stycket. Förordning (1994:1165).

12 §  Sjöfartsverket får medge nedsättning av eller befrielse från fyravgiften, om det är förenligt med verkets ekonomiska intressen eller om det annars finns synnerliga skäl för det. Förordning (1994:1165).

13 §  En tullanstalt som finner att dess beslut om fyravgift är felaktigt får rätta beslutet om frågan om rättelse väckts inom sex månader från den dag det meddelades. Tidsbegränsningen gäller inte vid brottsligt förfarande av den som har lämnat uppgifter till grund för avgiftsbeslutet. Tidsbegränsningen gäller inte heller om beslutet till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet som är till nackdel för den enskilde. Förordning (1994:1165).

14 §  Betalas inte fyravgift inom föreskriven tid skall dröjsmålsavgift tas ut enligt 58 § 2--5 mom. uppbördslagen (1953:272). Tullmyndighet får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Förordning (1992:1074).

15 §  Om fyravgift eller dröjsmålsavgift inte har betalats inom föreskriven tid, skall tullmyndigheten begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Indrivning får ske även hos den som har åtagit sig betalningsskyldighet för avgiften enligt skriftlig förbindelse.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala fyravgift eller dröjsmålsavgift. Förordning (1993:1239).

16 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Sjöfartsverket efter samråd med Generaltullstyrelsen.

17 §  Beslut av en tullanstalt enligt denna förordning får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in inom sex månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Beslut av Generaltullstyrelsen i fråga om fastställelse och uppbörd av fyravgift får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten. Generaltullstyrelsens beslut enligt denna förordning i övrigt får överklagas hos regeringen.

[S3]Beslut av Sjöfartsverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1994:1165).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:822) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

Förordning (1981:1072) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 3, 5-10 §§

Förordning (1982:654) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 9, 10 §§

Förordning (1982:1214) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1983:234) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1983-06-01

Förordning (1983:839) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1983-11-15

Förordning (1984:117) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:908) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:913) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6-9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1106) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1233) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:887) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1173) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1785) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1074) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93, Bet. 1991/92:SkU19
  Omfattning
  ändr. 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1239) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 18 juli 1994 utom i fråga om 4 § som träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 oktober 1994, 1994:1277).
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fyravgifter som skulle ha betalats före ikraftträdandet.
  3. Överklagande av beslut enligt 17 § andra stycket första meningen som meddelats före den 1 oktober 1994 skall ske hos kammarrätten.
  Omfattning
  ändr. 1-13, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-18

Förordning (1994:1277) om ikraftträdande av förordningen (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ikrafttr. av 4 § i 1994:1165
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1997:1121

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om fyravgifter och farledsvaruavgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.