Upphävd författning

Förordning (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter;

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Ändring införd
SFS 1977:393 i lydelse enligt SFS 1987:235
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd kan enligt denna förordning utgå i form av bidrag för utgivning av svenska kulturtidskrifter och för utgivning av barntidskrifter på invandrarspråk.

[S2]Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får stöd även utgå som lagerstöd till sådana kulturtidskrifter som kan erhålla utgivningsbidrag enligt denna förordning. Förordning (1982:501).

2 §  Bidrag utgår för ett redovisningsår i sänder.

[S2]Med redovisningsår avses tiden från och med den 1 juli ett år till och med den 30 juni nästa år.

3 §  Fråga om bidrag prövas av statens kulturråd.

4 §  Bidrag kan utgå till ägare av sådan tidskrift

 1. som enligt utgivningsplan är avsedd att utges med mer än ett nummer årligen och med högst ett nummer varje vecka, och
 2. för vilken det kan beräknas att intäkterna under redovisningsåret ej kommer att täcka kostnaderna och för vars utgivande ägaren ej har eller kan påräkna tillräckligt stöd från annat håll.

5 §  För en tidskrift, för vilken bidrag inte tidigare har utgått, kan bidrag lämnas endast om tidskriften under de två närmast föregående redovisningsåren har utkommit med sammanlagt minst fyra nummer. Förordning (1987:235).

6 § har upphävts genom förordning (1986:591).

7 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen av tidskriftens ägare.

[S2]Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. utgivningsplan och ekonomisk kalkyl för det redovisningsår som ansökan avser,
 2. tidskriftens utgivning och ekonomi under de tre närmast föregående redovisningsåren samt
 3. de omständigheter i övrigt som statens kulturråd bestämmer. Förordning (1986:591).

8 §  Statens kulturråd skall vid prövningen av frågor om bidrag beakta att bidragen främst skall främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen.

[S2]Vid fördelningen av bidrag skall kulturrådet särskilt främja utgivningen av tidskrifter för barn och ungdom. Förordning (1986:591).

9 § har upphävts genom förordning (1986:942).

10 §  Även om ett beslut om bidrag inte har fattats enligt reglerna i 18 § förvaltningslagen skall bidrag utgå, om det föreslås av en ledamot i styrelsen och två andra ledamöter biträder förslaget. På samma sätt får ett beslut, som har fattats enligt förvaltningslagen och som innebär att ett bidrag skall utgå, ändras till att avse ett högre bidrag.

[S2]Med stöd av första stycket kan på förslag av varje ledamot i styrelsen utgå bidrag för varje redovisningsår med högst två procent av hela det belopp som för redovisningsåret står till förfogande för bidrag.

[S3]Har styrelsen till en nämnd inom rådet överlämnat rätten att avgöra samtliga ärenden om bidrag tillämpas föreskrifterna i första och andra styckena i nämnden. Förordning (1986:942).

11 §  Statens kulturråd skall kräva att bidrag helt eller delvis betalas tillbaka, om tidskriftens ägare

 1. genom att avsiktligen lämna oriktig uppgift har föranlett att bidrag har beviljats,
 2. i väsentlig mån har avvikit från sådan utgivningsplan som avses i 7 § 1 eller
 3. har använt bidraget för annat ändamål än som har avsetts.

12 §  Mot beslut i ärende om bidrag får talan ej föras.

13 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

Förordning (1981:441) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

Förordning (1982:501) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

Förordning (1986:591) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:98, Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:942) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:235) om ändring i förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter

Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1993:567

  Omfattning
  upph.