Upphävd författning

Förordning (1978:482) med instruktion för radionämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:482
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 3, tillämpas på radionämnden.

Uppgifter

2 §  Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att de företag, som på grund av tillstånd enligt 5 § radiolagen (1966:755) har rätt att sända radioprogram (programföretag), utövar denna rätt i överensstämmelse med 6 § radiolagen och de närmare bestämmelser om programverksamheten som har tagits in i avtal mellan regeringen och företaget.

[S2]Med granskningsärende förstås i denna förordning ärende i vilket nämnden prövar huruvida programföretag har iakttagit de bestämmelser i radiolagen och avtalet som avses i första stycket. Förordning (1986:1218).

3 §  Det åligger nämnden särskilt att efter anmälan eller på eget initiativ granska program eller grupp av program som har sänts.

[S2]Granskning skall i förekommande fall även omfatta programföretags beslut med anledning av sådan begäran om beriktigande eller genmäle som enligt avtal mellan regeringen och företaget skall föranleda underrättelse till nämnden.

4 §  Nämnden är inte skyldig att granska program på grund av anmälan som har kommit in mer än sex månader efter det att programmet sändes.

[S2]Prövning av programföretags beslut med anledning av begäran om genmäle får ej ske om den som har framställt begäran om genmäle motsätter sig sådan prövning.

5 §  Nämnden skall varje år före den 1 februari till chefen för utbildningsdepartementet avge berättelse om nämndens verksamhet under det senaste året.

[S2]Till verksamhetsberättelsen skall fogas en redogörelse för beslut av större vikt eller av principiell betydelse under det senaste året.

Organisation m.m.

6 §  Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S2]En av ledamöterna eller ersättarna skall vara vice ordförande.

[S3]Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv.

7 §  Chef för nämnden är en direktör.

[S2]Direktören skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv.

8 §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1979:1015).

Ärendenas handläggning

9 §  Vid sammanträde med radionämnden skall avgöras granskningsärenden eller grupper av granskningsärenden

 1. som är av större vikt eller av principiell betydelse, eller
 2. som direktören beslutar skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

10 §  I fråga om andra ärenden än granskningsärenden skall vid sammanträde med nämnden avgöras

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning till riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, samt
 6. andra frågor som direktören beslutar skall avgöras vid sammanträde med nämnden.

11 §  Vid prövning av ärenden som skall avgöras vid sammanträde är nämnden beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]Om det i ett granskningsärende framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (1986:1218).

12 §  Om ett sådant ärende som avses i 10 § är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden ensam besluta i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

13 §  Nämnden får överlämna åt direktören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som avses i 10 § 4 och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ske vid sammanträde med nämnden.

14 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med nämnden avgörs av direktören. Denne får dock inte meddela beslut som innebär att programföretag har brustit vid tillämpningen av 6 § radiolagen (1966:755) eller de närmare bestämmelser om programverksamheten som har tagits in i avtal mellan regeringen och programföretaget.

15 §  Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs efter föredragning som ankommer på direktören, annan tjänsteman hos nämnden eller särskilt förordnad föredragande. Direktören och annan tjänsteman hos nämnden får närvara vid handläggning av alla granskningsärenden. Förordning (1979:1015).

16 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1218).

17 §  Om det bedöms lämpligt för utredningen av ett granskningsärende, får nämnden bereda programföretagets chef eller annan tjänsteman hos företaget tillfälle att vid sammanträde med nämnden framföra synpunkter eller lämna upplysningar i ärendet. Kallas annan tjänsteman får även företagets chef närvara.

[S2]Vill den som har gjort skriftlig anmälan muntligen lämna uppgift i ärendet, kan nämnden, om det är påkallat av särskild anledning, bereda honom tillfälle härtill vid sammanträde med nämnden.

[S3]Den som har framställt begäran om genmäle skall beredas tillfälle att yttra sig i fråga som avses i 4 § andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

18 §  Ärenden som prövas av direktören avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att sådana ärenden avgörs utan föredragning. Föredragningen ankommer på annan tjänsteman hos nämnden eller särskilt förordnad föredragande.

[S2]Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om sina avgöranden. Förordning (1979:1015).

19 §  Direktören får besluta om granskning av program eller grupp av program samt infordra yttranden i granskningsärenden. Direktören ansvarar för redogörelsen enligt 5 § andra stycket och skall tillse att denna på lämpligt sätt kommer till allmänhetens kännedom.

20 §  Beslut varigenom ett granskningsärende avgörs skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om det inte är obehövligt. Beslutet skall innehålla uppgift om vem som har deltagit i detta. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna framgå av beslutet.

[S2]Avskrift av besluten i granskningsärenden skall tillställas programföretaget och den som har gjort anmälan.

21 §  Talan får inte föras mot beslut i granskningsärenden.

Tjänstetillsättning m.m.

22 §  Nämndens ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

[S2]Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av radionämndens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av nämnden.

23 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som direktör.

24 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på direktören.

25 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av radionämnden i fråga om innehavare av tjänsten som direktör.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:482) med instruktion för radionämnden

Förordning (1979:1015) om ändring i förordningen (1978:482) med instruktion för radionämnden

  Omfattning
  ändr. 8, 15, 18 §§

Förordning (1986:1218) om ändring i förordningen (1978:482) med instruktion för radionämnden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 februari 1987, och i övrigt den 1 januari 1987.
  Omfattning
  ändr. 2, 11, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:339

  Omfattning
  upph.