Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1978-12-21
Ändring införd
SFS 1978:963 i lydelse enligt SFS 2010:1656
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller egen- och familjelivräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974 och tjänste- och familjelivräntor enligt äldre statliga pensionsbestämmelser. Med egenlivränta enligt SPR avses bruttobelopp inräknat höjning enligt förordningen (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974.

2 §  Livränta ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken har ändrats från juli månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut. Förordning (2010:1656).

3 §  Vid avvägning enligt 4 § 1 mom. förordningen (1959:420) med tillläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente av livränta med hänsyn till socialförsäkringsförmåner skall sådan förmån anses utgå med så stor del av det gällande beloppet som framkommer om detta multipliceras med kvoten mellan prisbasbeloppet vid avgångsårets ingång och prisbasbeloppet för juli månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut. Förordning (2002:867).

Ändringar

Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

Förordning (2002:867) om ändring i förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2010:1656) om ändring i förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01