Upphävd författning

Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
SFS 1980:548 i lydelse enligt SFS 1997:415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på de allmänna advokatbyråerna:

[S2]6--8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]31 § om myndighetens beslut.

[S7]Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden.

[S8]Förvaltningslagen (1986:223) tillämpas vid de allmänna advokatbyråerna endast i fråga om den administrativa verksamheten. Förordning (1996:385).

Uppgifter

2 §  Vid de allmänna advokatbyråerna lämnas biträde och rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972:429).

[S2]Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen skall det vid byråerna lämnas även annat biträde i rättsliga angelägenheter.

3 §  Om nödvändiga åtgärder annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning för uppdraget inte kan påräknas, bör juristerna vid de allmänna advokatbyråerna åta sig

Organisation

4 §  I förordningen (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna finns det angivet vilka allmänna advokatbyråer som finns inrättade samt var de har huvudkontor och filialkontor.

5 §  Vid varje allmän advokatbyrå finns en chef som skall vara advokat samt andra anställda i enlighet med vad som har beslutats av byrån. Förordning (1989:391).

6 § har upphävts genom förordning (1989:391).

Handläggning av administrativa ärenden

7 §  Administrativa ärenden avgörs av allmänna advokatbyråns chef.

8 §  Chefen för en allmän advokatbyrå får uppdra åt någon annan som är anställd vid byrån att i sitt ställe avgöra sådana ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen. Förordning (1984:969).

9 §  En allmän advokatbyrås beslut i administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (1996:385).

Anställningar m.m.

10 §  Chefen för en allmän advokatbyrå anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Domstolsverket. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

11 §  Andra anställningar beslutas av den allmänna advokatbyrån. Förordning (1996:385).

12 § har upphävts genom förordning (1989:391).

13 §  Allmänna advokatbyrån beslutar om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet.

[S2]Om annan ledighet än som avses i första stycket beslutar domstolsverket, om inte regeringen i samband med ett förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om sådan ledighet eller domstolsverket har lämnat över till allmänna advokatbyrån att besluta. Förordning (1988:911).

14 §  Om chefen för en allmän advokatbyrå är förhindrad att utöva sin anställning och om någon vikarie inte har anställts av regeringen får Domstolsverket anställa en tillfällig vikarie. Förordning (1996:385).

Övriga bestämmelser

15 §  Den som är anställd vid en allmän advokatbyrå skall till byrån redovisa de rättshjälpsavgifter och de andra ersättningar som han eller hon uppbär som biträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller för andra uppdrag i tjänsten.

[S2]Advokatbyrån svarar gentemot den rättssökande för den betalningsskyldighet som enligt 40 § andra stycket rättshjälpslagen kan åvila någon som är anställd vid byrån. Förordning (1997:415).

16 §  Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:920).

17 § har upphävts genom förordning (1994:920).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

Förordning (1984:969) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 1, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1096) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:960) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:911) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 13 §§
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1368) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:391) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 6 §, 6, 12 §§; ändr. 5, 11 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1993:13) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1994:920) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:385) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 10, 11, 14 §§, rubr. närmast före 10 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:415) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1997-12-01

Förordning (2000:304) om upphävande av förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

Omfattning
upph.