Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1980-06-23
Ändring införd
SFS 1980:607 i lydelse enligt SFS 2016:1092
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag äger tillämpning på arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter.

2 §  Frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning och frågor om anställningens upphörande prövas av den myndighet där arbetstagaren är anställd, om inte något annat följer av 3 §. Lag (1994:271).

3 §  Riksdagens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd när det gäller arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen och andra arbetstagare som styrelsen bestämmer.

[S2]Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet som domare. Lag (2011:746).

4 §  Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd och utser dess ledamöter.

[S2]Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1092).

5 §  Deltar flera i avgöranden som avses i 2 eller 3 § tillämpas bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Lag (1994:271) om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (2004:1366) om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:67, Bet. 2004/05:KU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2011:746) om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:265, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:891) om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:64, Bet. 2012/13:KU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2016:1092) om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:40, Bet. 2016/17:KU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01