Upphävd författning

Lag (1980:865) mot skatteflykt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-11-27
Ändring införd
SFS 1980:865
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt och ersättningsskatt.

2 §  Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling som har företagits av den skattskyldige eller av juridisk person, vars inkomst helt eller delvis beskattas hos den skattskyldige, om

 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling i vilken den skattskyldige eller den juridiska personen direkt eller indirekt medverkat, ingår i ett förfarande som medför en inte oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
 2. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfarandet och
 3. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens grunder. Lag (1983:75).

 • RÅ 1994:56:Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag.
 • RÅ 1995:33:Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premieobligationer, har lett till ett stort skattemässigt underskott. En fysisk person som förvärvat andel i bolaget har - utan hinder av att förvärvet skett i slutet av beskattningsåret och först sedan handelsbolagets verksamhet avvecklats - ansetts berättigad till avdrag för den på andelen belöpande delen av bolagets underskott. Inkomsttaxering 1988.
 • RÅ 1995:35:Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Inkomsttaxering 1988.
 • RÅ 1995:84:Skattskyldig har deltagit i ett s.k. skatteupplägg, som gått ut på att aktier, förvärvade före en planerad emission av konvertibla skuldebrev, kort tid efter det att företrädesrätten till teckning utnyttjats avyttrats med en betydande deklarerad realisationsförlust. Fråga om anskaffningskostnaden skall anses i sin helhet hänförlig till aktierna eller om - efter genomsyn eller med tillämpning av lagen mot skatteflykt - kostnaden skall fördelas mellan aktierna och konvertiblerna. Inkomsttaxering 1989. I - II.
 • RÅ 1994:52:Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av underskottsavdrag vid taxering av delägare i kommanditbolag vilken yrkat avdrag avseende bl.a. en av bolaget såsom förskottsränta angiven betalning (I). Även fråga om beräkning av realisationsförlust vid försäljning av andel i kommanditbolag och den skattemässiga behandlingen av förskottsränta för vilken avdrag vägrats tidigare år (II). Inkomsttaxering 1988 och 1989.
 • RÅ 1995:34:Avtal som inneburit att ny part i efterhand satts in i en transaktionskedja har frånkänts skattemässig verkan. Inkomsttaxering 1988.
 • RÅ 1995:32:Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för förskottsränta som kommanditbolaget erlagt till komplementären har nämnda transaktioner inte ansetts innebära att kommanditbolaget lyft något lån från komplementären. Inkomsttaxering 1988.

3 §  Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet --bortsett från skatteförmånen -- som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, skall taxeringsbeslutet fattas med tillämpning av 4 kap. 3 § taxeringslagen (1990:324). Lag (1990:382).

4 §  Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter framställning av skattemyndighet eller riksskatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap.taxeringslagen (1990:324).

[S2]Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 kap.19--22 §§taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering. Lag (1990:382).

[S3]Ikraftträdandebestämmelser

 • RÅ 2003:92:Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om tillämpning av lagen skall göras hos länsrätt inom en viss tidsfrist har inte ansetts hindra att lagen får åberopas som en ny alternativ rättslig grund för ett yrkande i en pågående process i kammarrätt efter det att den angivna tidsfristen gått ut. Inkomsttaxering 1994.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1980:865) mot skatteflykt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits under tiden den 1 januari 1981 -- den 31 december 1993. Lag (1990:1464).
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:17

Lag (1983:75) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits under tiden den 1 mars 1983 -- den 31 december 1993. Lag (1990:1464).
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:84
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1983-03-01

Lag (1985:1013) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:49
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1988:780) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:150
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:1037) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:382) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 3 §, ny 4 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:1464) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:56
  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1980:865
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:1600) om upphävande av lagen (1980:865) mot skatteflykt

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1980:865) mot skatteflykt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt på rättshandlingar som företagits under tiden den 1 januari 1981--den 31 december 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:127, Bet. 1992/93:SkU14
  Omfattning
  upph.