Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
SFS 1981:1104 i lydelse enligt SFS 2014:723
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag gäller verksamheten hos regionala alarmeringscentraler som har till syfte att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser i nödsituationer och som har upprättats efter avtal med staten. Lag (1993:610).

2 §  Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 § får inte utan tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal varigenom någon avser att tillkalla eller annars komma i förbindelse med Polismyndigheten, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans eller något annat hjälporgan och som befordras via ett allmänt kommunikationsnät till eller från en sådan central.

[S2]Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba och effektiva hjälpinsatser innefatta rätt att

 1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket och som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,
 2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal ska kunna kopplas vidare från en alarmeringscentral till ett hjälporgan. Lag (2014:723).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att den som svarar för alarmeringscentraler inte utan tillstånd av regeringen får spela in telefonsamtal genom vilka någon påkallar hjälp.

Prop. 2002/03:119: I första stycket har uttrycket ”brandkår”, som förekom i brandlagen (1974:80), bytts ut mot ”kommunal organisation för räddningstjänst”. Vidare har uttrycket "allmänt tillgängligt telenät" bytts ut mot "allmänt telefonnät". Ändringen är föranledd av den delvis nya begreppsterminologi som regeringen föreslagit i propositionen lag om elektronisk kommunikation, m.m (prop. ...

3 §  Tillstånd skall förenas med villkor om hur inspelning, avlyssning och avbrytande av telefonsamtal får utföras. Vidare skall tillstånd förenas med villkor i fråga om förvaring, användning och förstöring av sådant material varigenom uppgift om telefonsamtal kan erhållas.

4 §  Den som är eller har varit verksam hos en alarmeringscentral som anges i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta om sådant som har yttrats vid telefonsamtal som avses i 2 § och som rör en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller som rör förhållanden av betydelse för rikets försvar, folkförsörjningen eller förebyggandet och beivrandet av brott.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:428).

Ändringar

Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Lag (1993:610) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (2003:784) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler

Förarbeten
Rskr. 2003/04:24, Prop. 2002/03:119, Bet. 2003/04:FöU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2009:428) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2014:723) om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01