Upphävd författning

Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-03-05
Ändring införd
SFS 1981:181
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på försäkringsinspektionen.

Uppgifter

2 §  Inspektionen har som central förvaltningsmyndighet till uppgift att utöva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet.

3 §  Det åligger inspektionen särskilt att

 1. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar, trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring samt med stöd av dessa lagar utfärdade bestämmelser,
 2. utfärda föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

[S2](1982:713), 30 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 14 § trafikskadelagen (1975:1410) och 5 § lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

 1. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt förordnanden med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,
 2. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom försäkringsväsendet samt föra kartellregister,
 3. även i övrigt verka för en sund utveckling av försäkringsväsendet, och
 4. ombesörja beredskapsplanläggning på försäkringsväsendets område. Förordning (1983:473).

4 §  Inspektionen skall varje år till regeringen avge en statistisk redogörelse för den verksamhet som bedrivs av försäkringsanstalterna och de understödsföreningar som står under inspektionens tillsyn.

5 §  Inspektionen skall samråda med ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor i fråga om tillämpning av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden och med överstyrelsen för ekonomiskt försvar i försvarsberedskapsfrågor. Inspektionen skall hålla sistnämnda myndighet underrättad om beredskapsplanläggningen.

Organisation

6 §  Inspektionen leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och fem andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Av de ledamöter som utses särskilt skall tre ha uppdrag som riksdagsledamot när de utses och två vara väl förtrogna med ekonomiska frågor. För var och en av dessa ledamöter finns en personlig ersättare.

7 §  Generaldirektören är chef för inspektionen.

[S2]Inom inspektionen finns dels tre byråer, en för livförsäkringsärenden, en för försäkringsjuridiska ärenden och en för skadeförsäkringsärenden, dels en enhet för administrativa ärenden.

[S3]Byrån för livförsäkringsärenden förestås av en överinspektör. Vardera av de två andra byråerna förestås av en byråchef. Administrativa enheten förestås av en avdelningsdirektör. Överinspektören eller en av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1987:878).

8 §  Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får inspektionen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. viktigare anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 19 eller, vid tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om tillämpning av lägst lönegrad F 19,
 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. viktigare tillstånds- och tillsynsärenden samt andra frågor av större betydelse för inspektionens verksamhet,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

10 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra styrelseledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1267).

11 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

12 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder fullgörs generaldirektörens åligganden av den av överinspektören eller byråcheferna som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av inspektionen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad nu har sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den byrå eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]Chef för byrå eller enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans byrå eller enhet föredras av någon annan. Förordning (1987:878).

14 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:1267).

16 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos inspektionen.

Tjänstetillsättning m.m.

18 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Överinspektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Tjänst som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts och annan personal antas av inspektionen. Förordning (1986:407).

19 §  Förordnande för överinspektören eller byråchef att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelar regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

20 §  De styrelseledamöter som utses särskilt och ersättarna för dessa förordnas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

21 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om tjänst som regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören och dennes ställföreträdare.

Ändringar

Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

Förordning (1981:479) om ändring i förordningen (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1982:886

  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1982:1155

  Omfattning
  upphäver 1982:886

Förordning (1983:473) om ändring i förordningen (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-06-30

Förordning (1986:407) om ändring i förordningen (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

Förordning (1986:1267) om ändring i förordningen (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:878) om ändring i förordningen (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-10-01

Ändring, SFS 1988:94

  Omfattning
  upph.