Upphävd författning

Lag (1981:508) om radiotidningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:508 i lydelse enligt SFS 1994:247
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En radiotidning enligt denna lag föreligger om följande villkor är uppfyllda:

 1. Radiotidningen skall vara ett radioprogram avsett för synskadade.
 2. Radiotidningen får innehålla endast
  1. en version av en sådan allmän nyhetstidning som trycks, har dagspresskaraktär och ges ut här i landet (förlaga) eller
  2. dels en version av en förlaga, dels en sammanställning av material från samma förlaga och ur ytterligare en eller flera förlagor, av vilka versioner sänds som radiotidningar.

[S2]Taltidningsnämnden får tillåta att lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i första stycket 2 b) även om de inte sänds som radiotidningar, under förutsättning att den geografiska spridningen av taltidningsutbudet kan förbättras eller antalet abonnenter därigenom kan ökas.

[S3]Med radioprogram avses detsamma som i radiolagen (1966:755). Lag (1994:247).

2 §  Radiotidningar får inte sändas i rundradiosändning utan tillstånd av taltidningsnämnden.

[S2]Med rundradiosändning avses detsamma som i radiolagen (1966:755).

[S3]I lagen (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten finns bestämmelser om trådsändningar av radiotidningar som når fler än 100 bostäder. Lag (1991:2029).

3 §  Tillstånd att sända en radiotidning ges till ägaren av den nyhetstidning som skall vara förlagan till versionen.

[S2]Tillstånd får meddelas endast om förlagan utkommer minst en gång i veckan och om förlagan, såvida inte särskilda skäl föranleder annat, under det senaste året har haft en upplaga som genomsnittligt överstiger tvåtusen exemplar per utgivningstillfälle. Lag (1985:385).

4 §  I fråga om sådana radiotidningar som sänds med stöd av tillstånd enligt 2 § gäller följande.

 1. Radiotidningarna skall helt eller delvis återge texten i förlagorna.
 2. Sändning av annonsmaterial får endast ske om ljudet är förvrängt eller innehållet kodat.
 3. Om en radiotidning inte återger all redaktionell text i en förlaga, får högst hälften av sändningstiden vid ett sändningstillfälle användas för annonsmaterial.
 4. Utöver material som förekommer i förlagorna får radiotidningarna endast innehålla uppgifter om hur materialet i sändningarna disponerats. Lag (1986:1214).

5 §  Tillståndet får endast förenas med villkor avseende sändningstid samt placeringen, frekvensen och effekten hos sändaren.

7 §  Ett tillstånd att sända en radiotidning kan återkallas, om den som har fått tillståndet bryter mot denna lag eller mot villkor som avses i 5 §. Ett sådant beslut meddelas av taltidningsnämnden. Lag (1991:2029).

8 §  Den som bryter mot sådana villkor som avses i 5 § skall dömas till böter.

9 §  Beslut av taltidningsnämnden enligt 2 och 7 §§ får överklagas hos kammarrätten. Lag (1991:2029).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:508) om radiotidningar

Lag (1982:520) om ändring i lagen (1981:508) om radiotaltidningar

Lag (1983:495) om ändring i lagen (1981:508) om radiotaltidningar

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:137
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1985:385) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om tillstånd som har beviljats före den 1 juli 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:138
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:1214) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.
  Ett tillstånd som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter gäller som om tillståndet meddelats för rundradiosändning och trådsändning enligt 2 § i den nya lydelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:109
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-02-01

Lag (1988:580) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

Lag (1991:1071) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

Lag (1991:2029) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:53
  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§; ny 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1994:247) om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:192, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KU27
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1996:844

  Omfattning
  upph.