Upphävd författning

Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981 i lydelse enligt SFS 2001:1006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om användning och återbetalning av avgiftsmedel enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. För prövningen gäller de begränsningar som anges i 7 §. Säkerheter enligt 2 a § första stycket den lagen skall ställas till styrelsen för Kärnavfallsfonden, som även skall förvalta säkerheterna. Förordning (1995:1547).

2 §  Den kostnadsberäkning som avses i 3 § första stycket lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. skall senast den 30 juni varje år ha inkommit till Statens kärnkraftinspektion. Förordning (1992:1540).

3 § har upphävts genom förordning (1992:1540).

4 §  Statens kärnkraftinspektion skall senast den 31 oktober varje år till regeringen lämna den kostnadsberäkning som avses i 2 § tillsammans med ett eget yttrande som innehåller förslag till avgifter och övriga beräkningar beträffande säkerheternas omfattning för nästa kalenderår.

[S2]Riksgäldskontoret skall årligen till regeringen yttra sig i frågan om de säkerheter som har ställts enligt 1 § är fullgoda. Regeringen prövar därefter säkerheterna. Förordning (1995:1547).

5 §  Avgift enligt 5 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida kostnader för använt kärnbränsle m. m. skall betalas kvartalsvis till Kärnavfallsfonden senast en månad efter varje kvartals utgång. Förordning (1995:1547).

6 § har upphävts genom förordning (1986:602).

7 §  Statens kärnkraftinspektion beslutar om hur och i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som en reaktorinnehavare får under en viss, kommande tidsperiod för åtgärder som var inberäknade i underlaget när avgiften bestämdes.

[S2]Statens kärnkraftinspektion får bestämma ersättningen för informationskostnader till högst 4 miljoner kronor per kommun och kalenderår i kommuner där det görs eller har gjorts undersökningar för lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle.

[S3]Regeringen fastställer budgeten för Kärnavfallsfonden och för Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM). Regeringen beslutar även om ersättning för kostnader i samband med prövning av säkerheterna. Förordning (2001:1006).

8 §  Avgiftsmedel betalas ut till reaktorinnehavarna förskottsvis för kalenderkvartal för att täcka kostnaderna för sådana åtgärder för vilka betalningsskyldighet inträder eller beräknas inträda under kvartalet.

[S2]Efter att ha fattat beslut om ersättning för kostnader skall Statens kärnkraftinspektion begära utbetalning hos Kärnavfallsfondens styrelse. Förordning (1995:1547).

9 §  Beslut av Statens kärnkraftinspektion enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1540).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Förordning (1984:17) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1984.
  I fråga om tillståndshavare vars tillstånd före den 1 februari 1984 har begränsats till att avse viss tid, gäller 2 och 4 §§ i deras äldre lydelse så länge begränsningen gäller till dess tillståndshavaren enligt punkten 6 övergångsbestämmelserna till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har anmält att han åtar sig att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i 12 § i den lagen.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1985:647) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:602) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  upph. 6 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1992:483) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1540) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1547) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2001:1006) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:720) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 7c, 8 a §§
Ikraftträder
2004-10-15

Ändring, SFS 2007:161

Omfattning
upph.