Upphävd författning

Lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.;

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1537 i lydelse enligt SFS 2006:342
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Lag (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avgifter skall betalas enligt denna lag för att finansiera dels omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftsreaktorer, dels vissa andra kostnader enligt denna lag och enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

[S2]För sådana kostnader för omhändertagande som inte täcks av inbetalade avgiftsmedel skall säkerheter ställas.

[S3]Avgift skall betalas och säkerheter ställas av den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor (reaktorinnehavaren). Avgiften skall betalas årligen så länge reaktorn är i drift. Lag (1995:1544)

1 a §  Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer. Dessa avgiftsmedel skall föras över till en fond, benämnd Kärnavfallsfonden. Lag (1995:1544)

2 §  Skyldigheten att betala avgift och ställa säkerheter för omhändertagande omfattar kostnader för

 1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta efter det att kärnbränslet eller avfallet har förts bort från anläggningen,
 2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,
 3. den forsknings och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras. Lag (1995:1544)

2 a §  Reaktorinnehavaren skall ställa fullgoda säkerheter till den myndighet som regeringen bestämmer. Säkerheterna skall motsvara de kostnader för omhändertagande som anges i 3 § första stycket 2 och 3. Säkerheter behöver inte ställas för belopp som täcks av reaktorinnehavarens andel av medlen i Kärnavfallsfonden.

[S2]En fastighet på vilken det bedrivs kärnteknisk verksamhet får inte utgöra säkerhet.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva säkerheterna. Ett beslut som rör den ställda säkerheten får ändras när det finns anledning till det. Lag (1995:1544)

3 §  Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare beräkna kostnaderna för omhändertagandet. En sådan beräkning skall innehålla en uppskattning av

 1. kostnaderna för samtliga åtgärder som kan behövas då reaktorn drivits i 25 år samt, om drifttiden för reaktorn överstiger 25 år, kostnaden för tillkommande åtgärder varje år därutöver (belopp för avgiftsunderlag),
 2. de kostnader enligt 1 som kan hänföras till det kärnbränsle som har använts när beräkningen görs (grundbelopp), om drifttiden för reaktorn understiger 25 år,
 3. skäliga kostnader för tillkommande åtgärder som beror på oplanerade händelser (tilläggsbelopp).

[S2]Av beräkningen skall dessutom framgå kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst tre år.

[S3]Kostnadsberäkningen skall varje år ses över och lämnas till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:1544)

4 §  Utöver kostnader för omhändertagande skall avgifterna täcka

 1. statens kostnader för att komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 § 3 samt pröva frågor härom,
 2. statens kostnader för att pröva frågor som avses i 2 a § tredje stycket, 5 § första stycket, 8 b och 8 c §§ denna lag,
 3. statens kostnader för att pröva frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 4. kostnaderna för Kärnavfallsfondens förvaltning,
 5. de kostnader som reaktorinnehavarna, staten eller kommunerna har för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt
 6. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle i den utsträckning och på de villkor som regeringen bestämmer. Lag (2004:598).

5 §  Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Varje reaktorinnehavare skall betala avgift i förhållande till den energi som levereras.

6 §  Avgiften bestäms så att de sammanlagda avgiftsbeloppen täcker de kostnader för omhändertagandet som avses i 3 § första stycket 1 och kostnaderna enligt 4 §.

[S2]Vid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas till tidigare åtgärder för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgiftens storlek. Lag (1995:1544)

7 §  Kärnavfallsfonden leds av en styrelse, som skall förvalta medlen i fonden enligt 7 a och 7 b §§. Styrelsen skall årligen till regeringen lämna en redovisning som avser förvaltningen under det gångna året. Lag (2006:342).

Prop. 2005/06:76: Eftersom revisionen av Kärnavfallsfondens styrelse numera utförs av Riksrevisionen enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. tas bestämmelsen om att regeringen skall förordna om revisorer för granskning av myndigheten bort.

7 a §  Kärnavfallsfondens medel skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

[S2]Medlen i Kärnavfallsfonden skall förvaltas så att kraven på en god avkastning och en tillfredsställande betalningsberedskap tillgodoses.

[S3]Avkastningen på fondens medel skall läggas till kapitalet. Lag (2002:49).

7 b §  Regeringen får meddela närmare föreskrifter om Kärnavfallsfonden och om fondens förvaltning.

8 §  Reaktorinnehavarens andel av medlen i Kärnavfallsfonden skall användas för att ersätta innehavaren för kostnader för omhändertagandet samt för att täcka kostnader för åtgärder enligt 4 § hänförliga till reaktorn och bränsle som använts i reaktorn. Lag (1995:1544)

8 a §  Medel i Kärnavfallsfonden som inte behövs för det ändamål som anges i 8 § skall återbetalas till reaktorinnehavaren när

 1. allt det kärnbränsle som använts i reaktorn och allt det radioaktiva avfall som härrör från detta har placerats i slutförvar och
 2. reaktoranläggningen har avvecklats och rivits.

[S2]Medel i fonden som inte behövs får återbetalas innan dess, om det finns särskilda skäl för det. Lag (1995:1544)

8 b §  Om medlen i Kärnavfallsfonden visar sig otillräckliga och åtgärder för omhändertagande som avses i 2 § inte vidtas av reaktorinnehavaren, får regeringen besluta att säkerheterna skall utnyttjas för att finansiera åtgärderna. Om reaktorn drivs kortare tid än 25 år, får regeringen dessutom besluta att säkerheterna får utnyttjas för att tillföra Kärnavfallsfonden medel som motsvarar de avgifter som beräknas falla bort på grund av den begränsade drifttiden. (Lag 1995:1544)

8 c §  Frågor om användning och återbetalning av avgiftsmedlen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:1544)

9 §  Reaktorinnehavaren skall på begäran lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgiftens storlek och behovet av säkerheter samt pröva frågor om användningen av medlen. I den utsträckning det behövs skall reaktorinnehavaren på begäran även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras. Lag (1995:1544)

10 §  Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 9 § genom att lämna oriktig uppgift, döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

11 §  Ett beslut enligt 9 § att infordra uppgifter eller begära tillträde till anläggningar eller platser får förenas med vite.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Lag (1995:1544) om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Behållningen av de avgifter som inbetalats före ikraftträdandet skall föras över till Kärnavfallsfonden för förvaltning enligt denna lag.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:114, Prop. 1995/96:83, Bet. 1995/96:NU10
  Omfattning
  nuvarande 7 § betecknas 1 a §; ändr. 1, den nya 1 a, 2, 3, 4, 6, 8, 9 §§; nya 2 a, 7, 7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c §§; omtryck
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (2002:49) om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:129, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU2
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:598) om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:235, Prop. 2003/04:116, Bet. 2003/04:MJU21
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2006:342) om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:212, Prop. 2005/06:76, Bet. 2005/06:MJU21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2006:647

Omfattning
upph.