Inaktuell version

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2000:637
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med dagersättning avses i denna förordning

 1. sjukpenning, rehabiliteringspenning, havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 2. smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
 3. sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
 4. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
 5. aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 6. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
 7. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förordning (2000:637).

2 §  Dagersättning enligt 1 § 1 i form av rehabiliteringspenning samt dagersättning enligt 1 § 5 betalas ut högst en gång i månaden om inte rehabiliteringen eller det arbetsmarknadspolitiska programmet slutförs dessförinnan.

[S2]Annan dagersättning enligt 1 § 1 än rehabiliteringspenning samt dagersättning enligt 1 § 2-4 och 6 betalas ut högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dessförinnan.

[S3]Dagersättning enligt 1 § 7 betalas ut när ersättningsperioden har tagit slut. Förordning (2000:637).

3 §  Dagersättningen betalas ut genom insättning på postgiro- eller bankkonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S2]Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

[S3]Beslut om sättet för utbetalning av dagersättning får inte överklagas. Förordning (1994:1179).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Förordning (1986:387) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1989:227) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:1323) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:828) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:430) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1111) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:288) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:637) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2004:886) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Omfattning
ändr. författningsrubr., 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:868) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1661) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01