Upphävd författning

Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Ändring införd
SFS 1989:225 i lydelse enligt SFS 2010:420
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Lag (1956:293) om ersättning åt smittbärare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna medel till smittbärare.

[S2]Med en smittbärare förstås i lagen

 1. den som har eller kan antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga till följd av sjukdomen,
 2. den som för eller kan antas föra smitta utan att vara sjuk i en smittsam sjukdom, och
 3. den som i annat fall än som avses i 1 eller 2 har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) utan att vara sjuk i en sådan sjukdom. Lag (2004:879).

Prop. 2003/04:158: I bestämmelsen regleras den enskildes rätt till ersättning av statliga medel då han eller hon tvingats avstå från förvärvsarbete på grund av

beslut om extraordinära smittskyddsåtgärder. Förslaget har behandlats i avsnitt 11.

I paragrafens första stycke ...

2 §  Ersättning utges i form av smittbärarpenning och resekostnadsersättning.

[S2]Frågor om ersättning handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:819).

Smittbärarpenning

3 §  En smittbärare har rätt till smittbärarpenning, om han måste avstå från förvärvsarbete på grund av

 1. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag, eller
 2. läkarundersökning eller hälsokontroll som smittbäraren genomgår utan att beslut enligt 1 har fattats men som syftar till att klarlägga om han är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, ett sår eller en annan skada som kan göra livsmedel som han hanterar otjänligt till människoföda.

[S2]Första stycket gäller inte när fråga är om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller beslut som avser avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen. Lag (2006:821).

Prop. 2003/04:158: Av 2 § i lagen framgår att ersättning utges i form av smittbärarpenning och resekostnadsersättning. Enligt 3 § har en smittbärare rätt till smittbärarpenning om han måste avstå från förvärvsarbete på grund av antingen beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag (punkt 1) eller vissa typer av läkarundersökning ...

4 §  Smittbärarpenning utges med ett belopp som motsvarar smittbärarens sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket och 10 a § första stycket lagen om allmän försäkring ska dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen, eller för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete, för de första sju dagarna i ersättningsperioden och alltid med det belopp som anges i 3 kap. 4 § första stycket 2 respektive 10 a § första stycket 2 nämnda lag.

[S2]Om smittbäraren inte är sjukpenningförsäkrad enligt lagen om allmän försäkring och inte heller skulle ha varit det om Försäkringskassan känt till samtliga förhållanden, bestäms smittbärarpenningen till det belopp sjukpenningen skulle ha utgjort om den hade beräknats enligt föreskrifterna i den lagen. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket lagen om allmän försäkring ska dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen, eller för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete, för de första sju dagarna i ersättningsperioden och alltid med det belopp som motsvarar vad som anges i 2. Smittbärarpenning enligt detta stycke beräknas alltid utan hänsyn till föreskrifterna i 3 kap.1010 b §§ nämnda lag. Som inkomst av anställning får i fall som avses nu räknas även ersättning för eget arbete från en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller som är en utländsk juridisk person, när arbetet har utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands. Lag (2010:420).

5 §  Hel smittbärarpenning utges till en smittbärare som måste avstå helt från förvärvsarbete. En fjärdedels, halv eller tre fjärdedels smittbärarpenning utges till en smittbärare som arbetar högst tre fjärdedelar, hälften respektive en fjärdedel av den tid han annars skulle ha arbetat.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska som förvärvsarbete inte betraktas sådant förvärvsarbete som utförs under tid då smittbäraren förvärvsarbetar med stöd av 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det inte går att avgöra under vilken tid smittbäraren avstår från förvärvsarbete ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Lag (2008:864).

Prop. 2007/08:124: I första stycket finns bestämmelser om rätten till smittbärarpenning. Den är knuten till hur mycket smittbäraren förvärvsarbetar i förhållande till den tid som denne annars skulle förvärvsarbetat. I paragrafen införs ett nytt andra stycke som anger att sådant förvärvsarbete som utförs med stöd av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän ...

6 §  Smittbärarpenningen skall minskas med följande förmåner i den utsträckning förmånerna utges för samma tid:

 1. sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre lagstiftning samt rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäkring,
 2. havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring samt ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
 3. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller lagen om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre författning som smittbäraren får på grund av att han är smittbärare,
 4. sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket gäller även beträffande motsvarande förmån som utges till smittbäraren på grundval av utländsk lagstiftning. Lag (2007:1003).

Prop. 2006/07:117: I paragrafernas första stycken har de följdändringarna gjorts att orden ”och sjukpenningtillägg” utgått med anledning av att 21 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs.

7 §  Om smittbäraren har inkomst av anställning från en arbetsgivare som avses i 1 eller 2 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för tid som avses i 3 § utges smittbärarpenning endast till den del denna överstiger inkomsten. Lag (1994:265).

8 §  Smittbärarpenning får sättas ned eller dras in om smittbäraren

 1. inte följer förhållningsregler som har getts med stöd av smittskyddslagen (2004:168) eller överträder förbud enligt 3 kap. 9 § nämnda lag, eller
 2. åsidosätter särskilda villkor i samband med ett beslut enligt livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag. Lag (2006:821).

Prop. 2003/04:158: I denna paragraf föreskrivs att smittbärarpenning får sättas ned eller dras in om smittbäraren inte följer förhållningsregler som har getts med stöd av smittskyddslagen eller särskilda villkor i samband med beslut enligt livsmedelslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av sistnämnda lag.

Genom ett tillägg i bestämmelsen får smittbärarpenningen ...

9 §  I fråga om smittbärarpenning tillämpas även följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen

[S2]3 kap. 3 § om ersättning när sjukersättning eller aktivitetsersättning utges m.m.,

[S3]3 kap. 6 § om anmälan av inkomstförhållanden m.m.,

[S4]3 kap. 10 § tredje stycket om tid som skall jämställas med tid för förvärvsarbete,

[S5]3 kap. 15 § första stycket a)–d) samt andra och tredje styckena om ersättning vid tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt m.m.,

[S6]3 kap. 16 § om arbetsgivarinträde,

[S7]3 kap. 17 § om indragning eller nedsättning av ersättning.

[S8]I fråga om den som uppbär smittbärarpenning tillämpas även föreskrifterna om åtgärder för rehabilitering i 22 kap.5 och 6 §§ lagen om allmän försäkring. Lag (2002:197).

Resekostnadsersättning

10 §  En smittbärare har rätt till skälig ersättning för resekostnader i samband med läkarundersökning, hälsokontroll, vård, behandling eller annan motsvarande åtgärd som sker på grund av bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag.

[S2]Ersättning enligt första stycket utges inte till den del ersättning för resan kan utges enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre lagstiftning. Lag (2006:821).

Ansökan och beslut om ersättning

11 §  En ansökan om ersättning skall göras skriftligen hos Försäkringskassan.

[S2]Till en ansökan om smittbärarpenning som grundas på beslut enligt 3 § 1 skall fogas en kopia av beslutet eller ett intyg med uppgift om beslutets innehåll.

[S3]Till en ansökan om smittbärarpenning som grundas på förhållande som anges i 3 § 2 eller en ansökan om resekostnadsersättning skall fogas ett intyg om den företagna åtgärden. Lag (2004:819).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen i första stycket ändras med anledning av att 12 § upphävs. Forumbestämmelserna i 12 § upphävs med anledning av att den nya Försäkringskassan, som handlägger ärenden enligt denna lag, är en rikstäckande myndighet.

Prop. 2003/04:152 15 §

Hänvisningen ...

12 § Har upphävts genom lag (2004:819).

Återbetalningsskyldighet

13 §  Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av ersättning, om den som tagit emot ersättning genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat att ersättning har utgetts felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om ersättning i annat fall har utgetts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan medge befrielse helt eller delvis från återbetalningsskyldighet.

[S2]Om återbetalningsskyldighet har ålagts någon enligt första stycket, får Försäkringskassan vid senare utbetalning till denne hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har utgetts för mycket.

[S3]Avdrag på en ersättning enligt denna lag får vidare göras om någon enligt beslut av Försäkringskassan är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på grund av en annan författning.

[S4]Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, ska ränta tas ut på beloppet. Räntan ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan ska beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

[S5]Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

[S6]Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan medge befrielse helt eller delvis från kravet på ränta enligt fjärde och femte styckena. Lag (2009:993).

Prop. 2008/09:202: I tredje stycket görs, förutom anpassningar till följd av att Premiepensionsmyndigheten upphör som myndighet, ändringar som innebär att avdrag endast kan göras för återkrav av ersättningar som beslutats av Försäkringskassan. Återkrav av pensionsförmåner och andra ersättningar som handhas av Pensionsmyndigheten kan därmed inte regleras genom avdrag från ersättning enligt denna lag. Särskilda regler ska dock gälla för en övergångsperiod (se 2 § lagen med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten ...

Prop. 2001/02:84: Paragrafens tredje stycke ändras på så sätt att avdrag på en ersättning som betalas ut enligt denna lag också får göras för för mycket utbetald premiepension om någon enligt beslut av Premiepensionsmyndigheten är återbetalningsskyldig. Har sådant avdrag gjorts för för mycket utbetald premiepension skall det avdragna beloppet överlämnas till Premiepensionsmyndigheten.

Överklagande m. m.

14 §  Föreskrifterna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt om överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut tillämpas även i ärende om ersättning enligt denna lag.

[S2]Ett beslut i ärende om ersättning enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet eller bestäms av en domstol som har att pröva beslutet. Lag (2004:819).

Övriga bestämmelser om ersättning m. m.

15 §  I fråga om ersättning enligt denna lag tillämpas även följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen

[S2]20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

[S3]20 kap. 3 § om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S4]20 kap. 5 § om preskription,

[S5]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

[S6]20 kap. 7 § om skadestånd,

[S7]20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S8]20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

[S9]20 kap. 9 a § om undantag från sekretess,

[S10]20 kap. 16 § om verkställighetsföreskrifter. Lag (2004:819).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter om rätt till ersättning och ersättningens beräknande tillämpas fortfarande på ersättningsfall som inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:112
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:160) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om smittbärarpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:62
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1469) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning till kommunen tillämpas den nya bestämmelsen i vad den hänvisar till 3 kap. 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring från och med den dag övertagandet skedde för dem som vistas vid vårdinrättningen. Lag (1991:1043).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:226) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:226

Lag (1991:1043) om ändring i lagen (1990:1469) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:141
  Omfattning
  ändr. 9 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:1469
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1052) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Lag (1991:1643) om ändring i lagen (1991:1043) om ändring i lagen (1990:1469) om ändring i lagen (1989:225) om ersätt- ning till smittbärare

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:19
  Omfattning
  ändr. 9 § i 1991:1043 om ändr. i 1990:1469
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1981) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Lag (1992:1706) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1994:265) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1657) om ändring i lagen (1989;225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:118, Prop. 1994/95:42, Bet. 1994/95:SfU7
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2075) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1483) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:280) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:567) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:273, Prop. 1996/97:63, Bet. 1996/97:SfU12
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:95) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 14 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:816) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:379) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:236, Prop. 1999/2000:95, Bet. 1999/2000:SfU12
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:197) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 9, 13 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:180) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla såvitt avser beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472).
Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 3, 8, 10 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:819) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 12 §; ändr. 2, 4, 11, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:879) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:25, Prop. 2003/04:158, Bet. 2004/05:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 3, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:821) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 3, 8, 10 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:199) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1003) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall som ersättningsärenden enligt 21 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring alltjämt pågår.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:482) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2007/08:225, Prop. 2007/08:136, Bet. 2007/08:SfU12
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:864) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:993) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.

Lag (2010:420) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:276, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:SfU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-07-01