Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1465 i lydelse enligt SFS 2022:1293
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet för en arbetstagare i samband med att han eller hon vårdar en närstående svårt sjuk person.

[S2]Lagen innehåller också bestämmelser om vad som gäller i vissa fall när en arbetstagare begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Lag (2022:1292).

Rätt till ledighet

3 §  En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon får hel närståendepenning enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon får tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

[S2]Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet. Lag (2022:1292).

Prop. 2003/04:152: I första stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs. Eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet behövs inte någon sådan reglering.

 • RÅ 2010:52:Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder.
 • RÅ 2010 not 57:Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder

4 §  Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet ska han eller hon så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen ska arbetstagaren om möjligt ange hur länge ledigheten är planerad att pågå. Lag (2022:1292).

5 §  En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Lag (2022:1292).

Begäran om flexibla arbetsformer

6 §  Med flexibla arbetsformer avses förändringar av arbetsmönstret genom t.ex. distansarbete och flexibel arbetstid. Lag (2022:1292).

Prop. 2008/09:194: Ändringen i paragrafen innebär att det högsta antalet dagar, för vilka närståendepenning enligt lagen sammanlagt kan utges till en närstående för vård av en svårt sjuk person, utökas från 60 till 100 dagar. En följd av

detta blir att rätten till ledighet enligt lagens 20 § utökas i motsvarande mån. Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:194#S5-3" ...

7 §  Om en arbetstagare som vårdar en svårt sjuk person begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Om begäran avslås eller den begärda förändringen senareläggs, ska arbetsgivaren motivera beslutet. Rätten till svar gäller om personen som vårdas är en son, dotter, far, mor, make, maka eller registrerad partner till arbetstagaren eller bor i samma hushåll som arbetstagaren.

[S2]Rätten till svar gäller endast om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader när begäran görs.

[S3]Om en begäran avser ledighet tillämpas i stället lagens bestämmelser om ledighet. Lag (2022:1292).

Prop. 2007/08:124: I första stycket finns bestämmelser om rätten till närståendepenning. Den är knuten till hur mycket vårdaren förvärvsarbetar i förhållande till den tid som vårdaren skulle ha förvärvsarbetat om denne inte vårdat den sjuke. I paragrafen införs ett nytt tredje stycke som anger att sådant förvärvsarbete som utförs med stöd av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) ...

8 §  Om arbetsmönstret förändras till följd av en begäran enligt 7 § och förändringen gäller för en bestämd tid, har arbetstagaren rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut.

[S2]Om arbetstagaren på grund av ändrade omständigheter begär att få återgå till det ursprungliga arbetsmönstret innan tiden har löpt ut, ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Lag (2022:1292).

Förbud mot missgynnande behandling och repressalier

9 §  En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk.

[S2]Om en uppsägning eller ett avskedande ändå sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag, ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det. Lag (2022:1292).

10 §  En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag eller begär flexibla arbetsformer eller i övrigt tar sina rättigheter enligt 7 och 8 §§ i anspråk är inte skyldig att enbart av detta skäl godta

 1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller
 2. någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

[S2]En arbetstagare som återvänder från ledighet enligt denna lag har rätt att återgå till samma eller ett likvärdigt arbete och har även rätt att ta del av eventuella förbättringar i arbetsförhållandena. Lag (2022:1292).

11 §  Om en arbetstagare gör gällande att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet eller en begäran om flexibla arbetsformer enligt denna lag, är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen eller avskedandet.

[S2]Uppgiften ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det och gör gällande ett samband med ledighet. Lag (2022:1292).

12 §  En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser. Lag (2022:1292).

Skadestånd

13 §  En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2022:1292).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen ändras så att ansökan framdeles skall göras hos den nya Försäkringskassan i stället för hos en allmän försäkringskassa. Vidare slopas möjligheten för en allmän försäkringskassa att uppdra åt en annan allmän försäkringskassa att verkställa prövning enligt denna lag. Eftersom den nya Försäkringskassan är en rikstäckande myndighet behövs inte någon sådan reglering.

Rättegång

14 §  Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

[S2]Om talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande ska 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39- 42 §§ och 43 § första stycket andra meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt. Lag (2022:1293).

Bevisbörda

15 §  Om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har missgynnats genom att ha blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet för vård av närstående, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande. Lag (2022:1292).

Rätt att föra talan

16 §  I en tvist enligt 9 eller 10 § får Diskrimineringsombudsmannen föra talan för en enskild arbetstagare. Talan förs vid Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

[S2]Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan. Lag (2022:1292).

17 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
18 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
19 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

20 §  Har betecknats 3 § genom lag (2022:1292).

Prop. 2008/09:6: I paragrafen finns bestämmelser om rätt till ledighet för vård av svårt sjuk närstående. Enligt huvudregeln i första stycket är en förutsättning för sådan ledighet att arbetstagaren får ersättning enligt lagen (så kallad närståendepenning). Ändringen i första stycket är av språklig art och innebär ingen ändring i sak.

Innehållet i andra stycket är nytt. Enligt detta stycke har en arbetstagare rätt till ledighet under den tid då han eller hon skulle ha haft rätt ...

Prop. 2017/18:10: En ändring görs i paragrafens första stycke. Ändringen innebär att det blir möjligt för en arbetstagare att förkorta sin arbetstid till en fjärdedel under tid som han eller hon får tre fjärdedels närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken. Sedan tidigare är det möjligt för en arbetstagare att vara helt ledig eller förkorta sin arbetstid till hälften eller tre fjärdedelar under förutsättning att arbetstagaren ...

22 §  Har betecknats 4 § genom lag (2022:1292).

23 §  Har betecknats 5 § genom lag (2022:1292).

24 §  Har betecknats 9 § genom lag (2022:1292).

25 §  Har betecknats 10 § genom lag (2022:1292).

27 §  Har betecknats 14 § genom lag (2022:1292).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Lag (1989:1048) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1991:225) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:225

Lag (1991:1053) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och och ledighet för närståendevård

Lag (1991:1980) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 9, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:274) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:106
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1705) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:333) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.
  19915:1482
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:335, Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:126, Prop. 1993/94:59, Bet. 1993/94:SfU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:318) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1482) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:279) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:815) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:380) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:236, Prop. 1999/2000:95, Bet. 1999/2000:SfU12
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:196) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:818) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:198) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:483) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2007/08:225, Prop. 2007/08:136, Bet. 2007/08:SfU12
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:863) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:940) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2008/09:25, Prop. 2008/09:6, Bet. 2008/09:AU3
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:992) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1049) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. De nya bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:16, Prop. 2008/09:194, Bet. 2009/10:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:419) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:276, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:SfU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1241) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§; ändr. författningsrubr., 1, 20 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2017/18:47, Prop. 2017/18:10, Bet. 2017/18:SfU12
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2022:1292) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2021/22:427, Prop. 2021/22:175, Bet. 2021/22:AU14
Omfattning
upph. rubr. närmast före 4, 13, 17, 18, 19, 20 §§; nuvarande 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§ betecknas 3, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14 §§; ändr. 1 §, de nya 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14 §§; nya 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
2022-08-02

Lag (2022:1293) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Förarbeten
Rskr. 2021/22:427, Prop. 2021/22:175, Bet. 2021/22:AU14
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2022-10-01