Upphävd författning

Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:728
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försäkringsrörelselagen (1982:713) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Bestämmelserna i 14 § andra stycket och 20 § denna lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2 §  Genom försäkringsrörelselagen (1982:713) upphävs

  1. lagen (1948:433) om försäkringsrörelse,
  2. lagen (1948:434) angående införande av den nya lagen om försäkringsrörelse.

3 §  Om det i lagar eller andra författningar förekommer hänvisningar till föreskrifter som ersatts genom bestämmelser i försäkringsrörelselagen (1982:713) eller denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4 §  För försäkringsbolag som registrerats före den 1 januari 1983 gäller försäkringsrörelselagen (1982:713) med de undantag som anges i denna lag.

[S2]Koncession som är gällande vid försäkringsrörelselagens (1982:713) ikraftträdande skall därefter anses gälla som om den meddelats med stöd av den lagen.

[S3]De avvikelser och undantag från bestämmelser i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse som har medgetts skall efter ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (1982:713) avse motsvarande bestämmelser i den lagen.

5 §  För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) om ömsesidiga försäkringsbolag i tillämpliga delar. Kontorets delägare skall dock inte på grund härav få större ansvar för kontorets förpliktelser än de hade före den 1 januari 1904.

6 §  Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 10 § 1 mom.tredje stycket andra meningen lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, skall bestämmelsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital.

7 §  Om det vid ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (1982:713) föreskrivs i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning att röstvärdet för varje aktie är på visst sätt lägre ju flera aktier den röstande företräder, får bolagsstämman i anslutning till att den fattar beslut som medför eller kan medföra ändring av antalet aktier i bolaget - i enlighet med 9 kap. 13 § första stycket samma lag besluta att ändra bolagsordningen så att det antal aktier varje röstande företräder ger samma relativa röstandel som tidigare. Kallelse till en sådan bolagsstämma sker enligt bolagsordningen.

8 §  Den som innehar ett aktiebrev på vilket bolaget har antecknat att han är införd i aktieboken som ägare är, även om införandet skett före utgången av år 1982, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

9 §  Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats före utgången av år 1982, samt talan mot sådana beslut sker enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse om något annat inte följer av 20 §.

10 §  Har styrelsen före utgången av år 1982 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

11 §  Bestämmelserna i 4 kap. 19 § försäkringsrörelselagen (1982:713) skall även tillämpas på fondaktier som givits ut före den 1 januari 1983. Anmaningar får dock ske tidigast efter utgången av år 1984.

12 §  Om det före utgången av år 1982 har vidtagits åtgärder för att verkställa en nedsättning av aktiekapitalet enligt 60 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, får nedsättningen verkställas och registreras enligt nämnda lag.

13 §  Den styrelseledamot eller verkställande direktör som tillträtt före utgången av år 1982, skall anmäla sitt aktieinnehav enligt 8 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) snarast efter denna tidpunkt.

14 §  Bestämmelserna i 10 kap.4 § första och fjärde styckena samt 5 §försäkringsrörelselagen (1982:713) skall tillämpas från och med den första ordnarie bolagsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande. Intill dess skall i stället motsvarande äldre bestämmelser tillämpas.

[S2]Beslut enligt 10 kap. 4 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) får meddelas före den 1 januari 1983.

[S3]Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan för deltagande i bolagsstämma, får bestämmelsen tillämpas intill dess beslut om bestämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap. 1 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) har registrerats. Vad som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av år 1983.

15 §  Årsredovisningen och koncernredovisningen skall från och med räkenskapsåret 1983 upprättas enligt försäkringsrörelselagen (1982:713). I koncernredovisningen för räkenskapsåret 1983 behöver ej medtagas koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 1982.

[S2]Beslut om vinstutdelning och annan användning av försäkringsbolagets egendom som avser räkenskapsåret 1982 skall fattas enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

16 §  I livförsäkringsbolag skall utjämningsfonden enligt 266 § och säkerhetsfonden enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse överföras till återbäringsfond enligt 12 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S2]Om det i ett livförsäkringsbolag finns en reservfond skall denna överföras till återbäringsfonden eller, efter tillstånd av försäkringsinspektionen, till någon annan fond.

17 §  Redovisar ett skadeförsäkringsbolag säkerhetsfond enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse skall denna överföras till reserv som regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspektionen föreskriver.

Prop. 2009/10:246: Av paragrafen framgår att bestämmelserna om uppdelning och sammanläggning av aktier i 4 kap. ABL inte ska tillämpas om sådana beslut har fattats före ikraftträdandet av den nya försäkringsrörelselagen.

18 §  Om det i ett livförsäkringsbolag finns en dispositionsfond avsatt inom livförsäkringsrörelsen skall denna överföras till återbäringsfonden eller nedsättas. Dispositionsfonden skall vara avvecklad senast vid utgången av år 1987.

[S2]Om det uppkommer en förlust på livförsäkringsrörelsen innan dispositionsfonden har avvecklats skall förlusten i första hand täckas genom att dispositionsfonden minskas.

19 §  Likvidation skall genomföras enligt lagen (1948:433) om försäkringsrörelse om likvidatorerna utsetts före utgången av år 1982.

20 §  Före utgången av år 1982 kan beslut om ändringar i bolagsordningen så att denna överensstämmer med försäkringsrörelselagen (1982:713) fattas enligt 9 kap.14 eller 16 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäller från och med den 1 januari 1983.

21 §  Om bolagsordningen efter utgången av år 1982 strider mot försäkringsrörelselagen (1982:713) skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till bolagsstämman om ändringar av bolagsordningen så att den överensstämmer med lagen.

[S2]Om grunderna efter utgången av år 1982 strider mot försäkringsrörelselagen (1982:713), skall styrelsen genast besluta om ändring av dessa.

22 §  Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före utgången av år 1982 beslutat att nämnda lag skall tillämpas på bolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713). Styrelsen skall dock utan dröjsmål lägga fram förslag till bolagsstämman om att i bolagsordningen ta in förbehåll som avses i 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

23 §  Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen (1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte innehålla orden */kurs/ ömsesidigt*/slut kurs/ eller */kurs/ försäkring.*/slut kurs/ .

Ändringar

Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)

Förarbeten
Prop. 1981/82:180

Ändring, SFS 2010:2044

Omfattning
upph.