Upphävd författning

Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:596
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

12 §  Den som med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och mottaga emissionsbevis och, vid fondemission, brev på ny aktie skall på begäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

[S2]I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma uppgifter som enligt 8 § andra stycket skall införas i aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det visas att rätten upphört.

[S3]Uppgift ur förteckningen får ej lämnas ut till annan utan samtycke av den som beröres av förhållanden som antecknats i förteckningen. Lag (1981:814).

20 a §  Om aktieägare lämnat tillstånd enligt 20 §, kan förvaltaren medge att aktiebrev inte utfärdas. Har aktiebrev på grund härav inte utfärdats, skall i fråga om ägarens eller någon annans rätt så anses, som om aktiebrev utfärdats för förvaltaren och omhändertagits av denne. Lag (1981:1171).

23 §  Visar det sig att den som fått utdelning eller handling enligt 22 § saknade rätt därtill, skall aktiebolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet.

[S2]Vad i första stycket sägs gäller ej om

 1. aktiebolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att utdelningen eller handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas,
 2. mottagaren var omyndig. Lag (1975:253).

25 §  Om vid fondemission, som företagits sedan lagen börjat tillämpas på aktiebolaget, samtliga aktier ej kunnat tillställas behörig motta gare inom fem år från registreringen av ökningsbeslutet, skall de som är berättigade till återstående aktier anmanas att vid äventyr av förlust av sin rätt till ny aktie anmäla sina anspråk hos värde papperscentralen. Anmaning sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som bolagets styrelse bestämmer.

[S2]Aktie, beträffande vilken behörigt anspråk ej anmälts inom ett år från dagen för anmaningens kungörande, skall genom fondkommissionär säljas för den eller de berättigades räkning. Därefter föreligger endast rätt att utfå vid försäljningen influtet belopp med avdrag för kostnaderna för anmaningen och försäljningen. Belopp som ej har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller aktiebolaget. Lag (1977:710).

37 §  Bestämmelserna i lagen (1955:183) om bankrörelse beträffande skadeståndsskyldighet vid överträdelse av den lagen äger motsvarande tillämpning på överträdelse av denna lag. Lag (1982:1084).

Ändringar

Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering

Förarbeten
Prop. 1970:99

Ändring, SFS 1971:648

Ändring, SFS 1973:304

Ändring, SFS 1974:935

Ändring, SFS 1975:253

Ändring, SFS 1975:1389

  Förarbeten
  Prop. 1975:103
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 17, 21, 26-29, 36, 37 §§

Lag (1977:710) om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering

Lag (1981:814) om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering

Lag (1981:1171) om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering

Lag (1982:1084) om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering

Ändring, SFS 1987:623

  Omfattning
  upph.