Upphävd författning

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Version: 1997:798

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 1997:798
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag ges bestämmelser om vissa anställningar som läkare vid sådana enheter inom landstingens hälso- och sjukvård som har upplåtits för den grundläggande högskoleutbildningen för läkarexamen (upplåtna enheter).

[S2]Vad som sägs om landstingens hälso- och sjukvård gäller också den hälso- och sjukvård som anordnas av kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (1997:798).

2 § har upphävts genom lag (1990:641).

3 §  I 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser bl.a. om att en anställning som lärare vid en högskola kan vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare. Lag (1997:798).

4 §  Vid upplåtna enheter skall det i skälig omfattning finnas läkare med specialistkompetens som tjänstgör för en begränsad tid. En sådan läkare får anställas tills vidare för en tid av högst sex år. Lag (1997:798).

5 §  Varje läkare som är anställd vid en upplåten enhet är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande.

[S2]Specialistutbildad läkare anställd vid enheten är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde ombesörja den undervisning och den examination som behövs för att den grundläggande högskoleutbildningen av läkare skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (1991:1972).

Prop. 2004/05:162: I paragraferna har begreppet den grundläggande högskoleutbildningen ersatts av ordet högskoleutbildning. Vidare har i 5 § orden av läkare ersatts av orden för läkarexamen. Utmönstrandet av kategorin grundläggande högskoleutbildning ur högskolelagen (1992:1434) och indelningen av högskoleutbildning i tre nivåer, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, behandlas i avsnitt ...

6 §  Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda i hälso- och sjukvården. Lag (1990:641).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Lag (1990:641) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som har upplåtits för grundläggande utbildning av läkare, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  De som vid ikraftträdandet innehar tjänster som kliniska amanuenser får biträda i hälso- och sjukvården så länge de innehar sådana tjänster.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:1972) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som har upplåtits för grundläggande utbildning av läkare, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:61
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1435) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid upplåtna enheter, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:1, Bet. 1992/93:UbU3
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1997:798) om ändring i lagen (1982:764) om vissa läkartjänster vid upplåtna enheter, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:12, Prop. 1996/97:141, Bet. 1997/98:UbU3
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (2006:307) om ändring i lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:214, Prop. 2004/05:162, Bet. 2005/06:UbU15
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2017:31) om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
upph.