Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-09-09
Ändring införd
SFS 1982:842 i lydelse enligt SFS 2010:1662
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 27 kap.5659 §§socialförsäkringsbalken har rätt till och som avser kostnader som han eller hon har haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, ska utges med viss procent av dessa kostnader. Ersättningen ska beräknas på den lön arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen ska utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen ska dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, delat med 365.

[S2]Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt sjömanslagen ska ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden därefter.

[S3]Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 27 kap. 56 § socialförsäkringsbalken ska ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid ska 27 kap. 59 § socialförsäkringsbalken tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:1662).

2 § Har upphävts genom förordning (2004:887).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1991:43) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Förordning (1991:1995) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för kostnader för lön under en sjukperiod som påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:48) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:126, Prop. 1993/94:59, Bet. 1993/94:SfU9
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:1498) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1090) om ändring i förordningen (1982:942) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om sjukperiod som påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1052) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:67) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1266) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2003:428) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av juni 2003.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:887) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:193) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av december 2004.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2006:363) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1544) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2010:1662) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01