Upphävd författning

Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-01-13
Ändring införd
SFS 1983:18 i lydelse enligt SFS 2007:425
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om studerandekårer, nationer och andra studentföreningar vid statliga universitet och högskolor. Den innehåller också föreskrifter om skyldighet för den som studerar vid universitet och högskola att tillhöra sådana sammanslutningar.

[S2]Denna förordning omfattar inte sådan utbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

[S3]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor, om inte något annat anges. Förordning (2003:143).

1 a § Har upphävts genom förordning (2003:143).

Definitioner

2 §  Med studerandekår avses en sådan studerandesammanslutning vid en högskola som högskolans styrelse efter särskild ansökan har godkänt som studerandekår.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får det finnas mer än en studerandekår vid samma högskola. Förordning (1998:1691).

3 §  Med nation och annan studentförening avses en sådan nation och annan studentförening som studerande var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 januari 1999.

[S2]Med nation och annan studentförening avses också nation och annan studentförening som helt eller delvis har ersatt en sådan förening som sägs i första stycket. Förordning (1998:1691).

Medlemskap

4 §  Den som studerar vid en högskola skall vara medlem i den studerandekår som finns vid högskolan. Förordning (1998:1691).

5 §  Om det finns flera studerandekårer vid en högskola, skall den studerande tillhöra den studerandekår som kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas, bestämmer högskolans styrelse vilken kår den studerande skall tillhöra. Förordning (1998:1691).

6 §  En studerande har rätt till begränsat medlemskap i studerandekåren, om den studerande

 1. endast tar del i fristående kurser som omfattar studier för sammanlagt högst 14 högskolepoäng per termin,
 2. tar del i utbildning som i huvudsak anordnas på en ort som varken är högskoleorten eller orten där kåren har sitt säte, eller
 3. bedriver studier på forskarnivå som motsvarar mindre än halvtidsstudier. Förordning (2007:425).

7 §  Den som studerar vid en högskola skall vara medlem i sådan nation eller annan studentförening som finns vid högskolan och som den studerande hade varit skyldig att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 1 januari 1999. Om två eller flera sådana sammanslutningar går upp i en ny sammanslutning skall skyldigheten i stället avse denna.

[S2]I 19 § finns bestämmelser om rätt för högskolans styrelse att i vissa fall besluta att de studerande inte skall vara skyldiga att tillhöra en nation eller en annan studentförening. Förordning (1998:1691).

8 §  Skyldighet att tillhöra en nation eller en annan studentförening gäller inte sådan studerande som

 1. bedriver studier för vilka det omedelbart före den 1 januari 1999 inte fanns någon skyldighet att tillhöra en nation eller en annan studentförening,
 2. bedriver studier som närmast motsvarar studier för vilka det omedelbart före den 1 januari 1999 inte fanns någon skyldighet att tillhöra en nation eller en annan studentförening, eller
 3. tar del i utbildning som anordnas av högskolan på någon annan ort än högskoleorten. Förordning (1998:1691).

9 §  Högskolans styrelse skall pröva frågor om enskilda studerandes medlemskap i sådan studerandekår, nation eller annan studentförening som finns vid högskolan. Förordning (1998:1691).

Avgifter

10 §  Studerandekårer, nationer och andra studentföreningar får ta ut avgifter av de studerande som är medlemmar.

[S2]Avgifter till en studerandekår för studerande med begränsat medlemskap skall bestämmas med hänsyn till de rättigheter som sådana studerande har och de förmåner de har rätt till. Förordning (1998:1691).

11 §  Högskolans styrelse får föreskriva att sådana avgifter som avses i 10 § skall betalas före en viss tidpunkt. Förordning (1998:1691).

Särskilda föreskrifter för studerandekårer

12 §  En studerandekår skall ha till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna. Förordning (1998:1691).

13 §  En studerandekår skall vara demokratiskt uppbyggd.

[S2]En studerande som har begränsat medlemskap skall ha samma rätt som den som har fullt medlemskap att vara ledamot av kårens högsta beslutande organ och att delta i val till sådant organ.

[S3]14 §4 För en studerandekår skall det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna skall antas av sammanslutningen.

[S4]I stadgarna skall det finnas bestämmelser om

 1. sammanslutningens ändamål,
 2. sammanslutningens organisation,
 3. rätt till inträde i och utträde ur sammanslutningen,
 4. begränsat medlemskap enligt 6 §,
 5. eventuella inskränkningar för studerande med begränsat medlemskap i de rättigheter som medlemmar i sammanslutningen har och de förmåner de har rätt till,
 6. avgifter till sammanslutningen,
 7. hur sammanslutningens beslut skall ges till känna, och
 8. rätt för högskolans styrelse att undanröja beslut som uppenbart strider mot kårens ändamål. Förordning (1998:1691).

15 §  I samband med att högskolans styrelse godkänner en studerandesammanslutning som studerandekår skall styrelsen fastställa de bestämmelser i sammanslutningens stadgar som avses i 14 § andra stycket.

[S2]Om en studerandekår ändrar sådana bestämmelser som har fastställts, skall de nya bestämmelserna fastställas av högskolans styrelse. Finner styrelsen att de nya bestämmelserna inte kan fastställas, får den besluta att sammanslutningen skall upphöra att vara en studerandekår. Förordning (1998:1691).

16 §  En studerandekår vid en högskola får, om inte något annat är särskilt föreskrivet, utse och entlediga företrädare för de studerande i de organ vid högskolan där företrädare för de studerande har rätt att ingå.

[S2]Om det finns flera studerandekårer vid en högskola, får de uppgifter som avses i första stycket fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas, bestämmer högskolans styrelse vilken eller vilka kårer som får fullgöra uppgifterna. Förordning (1998:1691).

Särskilda föreskrifter för nationer och andra studentföreningar

17 §  Nationerna och de andra studentföreningarna skall ha till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna. Förordning (1998:1691).

18 §  För nationerna och de andra studentföreningarna skall det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna skall antas av sammanslutningen.

[S2]I stadgarna skall det finnas bestämmelser om rätt till inträde i och utträde ur sammanslutningen samt om avgifter till sammanslutningen. Förordning (1998:1691).

19 §  Om en nation eller en annan studentförening ändrar sådana bestämmelser i stadgarna som avses i 18 § andra stycket, skall ändringen godkännas av högskolans styrelse. Finner styrelsen att ändringen inte kan godkännas får den besluta att de studerande inte längre skall vara skyldiga att tillhöra sammanslutningen. Förordning (1998:1691).

Avstängning

20 §  Om en studerande inte söker inträde i sådan studerandekår, nation eller annan studentförening som den studerande är skyldig att tillhöra eller låter bli att betala avgifter, får högskolans styrelse besluta att den studerande skall avstängas från undervisning och prov till dess den studerande har uppfyllt sina skyldigheter. Styrelsen får även besluta att utbildningsbevis eller bevis om doktorsexamen inte får lämnas till en studerande förrän avgiften har betalats. Förordning (1998:1691).

Överklagande

21 §  Har en studerandekår fattat beslut som uppenbart strider mot det ändamål som anges i 12 § får beslutet undanröjas av högskolans styrelse.

[S2]En studerandekårs beslut får tas upp till prövning endast om det begärs av antingen minst en tiondel av kårens medlemmar eller minst 100 medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet gavs till känna. Förordning (1998:1691).

22 §  Beslut av en högskolas styrelse får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Beslut av nämnden får inte överklagas. Förordning (1998:1691).

Övrigt

23 §  Till en ansökan som avses i 2 § skall studerandesammanslutningen foga sina stadgar och de övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 16 § den 1 juli 1984, och i övrigt den 1 juli 1983.
  2. De studerandesammanslutningar som avses i 1 § lagen (1977:219) om obligatoriska studerandesammanslutningar och som fanns omedelbart före den 1 juli 1983 skall efter ansökan godkännas som studerandekårer om de uppfyller villkoren i 12-14 §§ och om stadgarna, i de delar som anges i 14 § andra stycket, lämpligen kan fastställas.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:27
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1988:504) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:725) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldre bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där tiden för överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet. Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.
  I fråga om beslut som har meddelats av Universitets- och högskoleämbetet före ikraftträdandet men för vilka överklagandetiden inte har gått ut vid ikraftträdandet gäller gamla bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 14, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:815) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet

  Omfattning
  ändr. 6, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1998:231) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet

  Omfattning
  ny 1 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:1691) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:12, Prop. 1996/97:141
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1-12, 14-22 §§, rubr. närmast före 1, 17, 21 §§; ny rubr. närmast före 2 §; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2003:143) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

Omfattning
upph. 1 a §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2007:425) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2009:769

Omfattning
upph.