Upphävd författning

Förordning (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1983-01-20
Ändring införd
SFS 1983:30 i lydelse enligt SFS 1992:1098
Ikraft
1983-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Ledamöter av kyrkomötet, av svenska kyrkans centralstyrelse och av kyrkomötets besvärsnämnd samt ersättare för dem har rätt till ersättning enligt denna förordning för att fullgöra uppdraget. Förordning (1989:207).

Arvode m. m.

Kyrkomötet

2 §  Arvode till ledamöterna av kyrkomötet betalas under den tid som kyrkomötet är samlat med ett belopp per dag som motsvarar vad som för samma tid utgår till riksdagsledamöter på grund av föreskrifterna i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter.

[S2]Till en ledamot som innehar en biskopstjänst i Svenska kyrkan betalas inte något arvode.

[S3]Till en ledamot som är ledamot av riksdagen betalas arvode med belopp som motsvarar dagarvode enligt förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag. Förordning (1992:1098).

3 §  För ersättare som utövar uppdrag som kyrkomötesledamot gäller samma bestämmelser om arvode som för ledamot. Arvode betalas dock endast för tjänstgöringstiden.

4 §  Utöver arvode enligt 2 § betalas särskilt arvode till kyrkomötets ordförande med 8 000 kronor per år och till kyrkomötets förste och andre vice ordförande med 4 000 kronor per år. Förordning (1989:207).

5 §  Om en ledamot av kyrkomötet beviljas ledighet under mer än fyra dagar i följd betalas inte något arvode från och med den femte dagen av ledigheten.

6 §  Ledamöter av ett utskott får särskilt arvode för sådana sammanträden som utskottet enligt 29 kap. 23 § kyrkolagen (1992:300) får hålla mellan kyrkomötets sammanträden. Arvodet betalas för varje sammanträdesdag med samma belopp per dag som enligt 2 § betalas under den tid då kyrkomötet är samlat, dock högst för sex dagar mellan två av kyrkomötets sammanträden under valperioden. Detsamma gäller en ersättare som tjänstgör i en ledamots ställe eller en ersättare som efter särskild kallelse deltar i ett sammanträde. Förordning (1992:1098).

Kyrkomötets myndigheter

7 §  Ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse och kyrkomötets besvärsnämnd får arvode för att fullgöra uppdraget med ett belopp som motsvarar dagarvode enligt förordningen (1978:45) om ersättning för kommitteéuppdrag.

[S2]Detsamma gäller en ersättare som tjänstgör i en ledamots ställe eller en ersättare som efter särskild kallelse deltar i ett sammanträde.

[S3]Under den tid då kyrkomötet är samlat betalas inte något arvode enligt första stycket till sådana ledamöter och ersättare som också är ledamöter av eller tjänstgör som ersättare för en ledamot av kyrkomötet eller är biskop i ett stift. Förordning (1989:207).

8 §  Ledamöter eller ersättare för ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse och kyrkomötets besvärsnämnd får utöver arvode enligt 7 § första stycket ersättning för sådana avlöningsförmåner som de går miste om på grund av att de är lediga från anställning för att fullgöra uppdraget.

[S2]Ersättning betalas dock inte för vikariatstillägg.

[S3]Den som gör anspråk på ersättning skall genom intyg eller på annat sätt visa vad han har gått miste om. Förordning (1989:207).

Reseförmåner

9 §  De bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet skall också tillämpas vid resor till och från en sammanträdesort och vid vistelse på den orten med anledning av uppdrag som ledamot av

 • kyrkomötet,
 • Svenska kyrkans centralstyrelse,
 • Kyrkomötets besvärsnämnd,
 • utskott som enligt 29 kap. 23 § kyrkolagen (1992:300) får sammanträda mellan kyrkomötets sammanträden.

[S2]Vid bestämmande av tjänsteställe tillämpas 3--5 §§ förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m. m.

[S3]Samma bestämmelser om reseförmåner som för ledamöter tillämpas för ersättare som tjänstgör i ledamöters ställe eller som efter särskild kallelse deltar i ett sammanträde med centralstyrelsen, besvärsnämnden eller utskott. Förordning (1992:1098).

10 §  Om en ledamot av kyrkomötet eller en ersättare som tjänstgör för en sådan ledamot besöker hemorten under den tid då kyrkomötet är samlat får ledamoten eller ersättaren ersättning för resekostnaden, dock högst för en resa till hemorten och åter.

11 §  Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 9 och 10 §§ skall ledamöter och ersättare vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnad för sovplats i enbäddskupé.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter

  Ikraftträder
  1983-02-15

Förordning (1985:157) om ändring i förordningen (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och av svenska kyrkans centralstyrelse

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-04-25

Förordning (1989:207) om ändring i förordningen (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och av svenska kyrkans centralstyrelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989. Bestämmelsen i 4 § i sin nya lydelse skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1989.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 6-9 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1992:1098) om ändring i förordningen (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter

Omfattning
ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.