Upphävd författning

Förordning (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-02
Ändring införd
SFS 1983:505
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Kommuner vilka för sin gymnasieskola har ett varaktigt elevunderlag av högst 300 sextonåringar kan av regeringen medges rätt att tillämpa det särskilda system som följer av denna förordning.

2 §  I systemet ingår följande.

 1. Samordnade timplaner för årskurserna 1 och 2 av fyraårig teknisk linje, treårig ekonomisk, treårig humanistisk, treårig naturvetenskaplig och treårig samhällsvetenskaplig linje och tvåårig social linje samt i vissa fall även för årskurs 3 av de treåriga linjerna.
 2. Ett särskilt system för tilldelning av lärarveckotimmar i flertalet ämnen på linjer med samordnade timplaner och icke yrkesinriktade ämnen (allmänna ämnen) på tvååriga yrkesinriktade linjer.
 3. Vissa särskilda föreskrifter i övrigt om bland annat klassorganisationen.

3 §  Länsskolnämnden skall fastställa ett särskilt elevområde för linjer med samordnade timplaner i en kommuns gymnasieskola. I elevområdet skall ingå den kommun som anordnar verksamheten och, om särskilda skäl föreligger, även annan kommun eller del därav.

4 §  I denna förordning avses med

[S2]veckotimme en lektion i veckan under ett läsår,

[S3]lärarveckotimme en lektion i veckan under ett läsår för en lärare eller en rektor eller studierektor som fullgör undervisning,

[S4]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

Elevplatser, klasser m.m.

5 §  I fråga om elevplatser och klasser på linjer med samordnade timplaner gäller föreskrifterna i 6--10 §§.

6 §  Av förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m. framgår att årselevplatser för en minimiorganisation för undervisning enligt samordnade timplaner i kommuner som har medgivande enligt 1 § skall tas ur riksramen för ospecificerade platser. Skolöverstyrelsen bestämmer hur många intagningsplatser som varje kommun skall få för ändamålet. Länsskolnämnden får ur ramarna för länet tilldela en sådan kommun ytterligare intagningsplatser för undervisning enligt samordnade timplaner.

[S2]Vid tilldelningen skall myndigheterna inte uttrycka antalet intagningsplatser i klasser och inte heller fördela intagningsplatserna mellan olika linjer.

[S3]En intagningsplats skall anses motsvara 2,5 årselevplatser. I fall som avses i andra stycket skall det för tilldelningen ianspråktagna antalet årselevplatser utgå ur länsramarna för HS-sektorn, EM-sekt orn och TN-sektorn med den ungefärliga fördelningen 50, 15 respektive 35 procent. Förordning (1984:619).

7 §  Skolstyrelsen skall fördela intagningsplatserna mellan linjer med samordnade timplaner med hänsyn främst till förstahandsönskemålen från behöriga sökande som tillhör skolans elevområde för dessa linjer.

8 §  För att undervisning enligt samordnade timplaner skall få starta från årskurs 1 krävs att det i årskursen finns elever på såväl tvåårig social linje som minst en treårig linje. Vidare krävs följande.

[S2]Antalet elever i årskurserna 1 och 2 av de tre- och fyraåriga linjerna skall sammanlagt vara lägst 40.

[S3]Antalet elever i årskurs 1 av tvåårig social linje skall vara lägst 15. Undervisning får dock starta med ett lägre elevantal där, om det även finns elever i årskurs 1 av tvååriga yrkesinriktade linjer och om länsskolnämnden medger det.

9 §  Om antalet elever under pågående undervisning sjunker under de tal som enligt 8 § gäller för start av undervisning enligt samordnade timplaner, får den årskurs som inletts slutföras. Har nedgången skett före årskurs 2, får även denna årskurs genomföras om länsskolnämnden medger det.

10 §  För linjerna med samordnade timplaner får finnas en klass för varje påbörjat 30-tal elever i någondera av årskurserna 1 och 2 samt en klass för varje påbörjat 30-tal elever i årskurs 3.

[S2]Elever på samma linje och i samma årskurs skall så långt möjligt föras till samma klass. Elever från samma årskurs men på olika linjer får föras till samma klass. Även elever från årskurserna 1 och 2 av samma linje får föras till samma klass. Skolstyrelsen beslutar om klassindelningen.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen medge att fler klasser anordnas än som följer av första stycket.

Årskurs 3

11 §  Kommunen får anordna undervisning enligt samordnade timplaner för årskurs 3 av de treåriga linjerna, om kommunen föregående läsår haft sådan undervisning eller om regeringen medgivit detta. Förordning (1985:592).

12 §  Elever, som har genomgått årskurs 2 av en treårig linje med samordnade timplaner och för vilka kommunen inte anordnar fortsatt undervisning i årskurs 3, har rätt att bli intagna i årskurs 3 av samma linje vid den kommuns gymnasieskola i länet som länsskolnämnden bestämmer.

13 §  Elever, som har genomgått årskurs 2 av fyraårig teknisk linje med samordnade timplaner, har rätt att bli intagna i årskurs 3 av samma linje vid den kommuns gymnasieskola i länet som länsskolnämnden bestämmer.

Skolpoäng, skolledare m.m.

14 §  Vid beräkning av omfattningen av en kommuns skolväsende enligt 1 kap. 7 § skolförordningen (1971:235) räknas linjer med samordnade timplaner för sig. Därvid ges 1,5 poäng för varje påbörjat 30-tal elever, oavsett vilken årskurs de tillhör.

15 §  En skolenhets karaktär av allmän skolenhet eller särskild skolenhet typ 2 enligt 13 kap.2 och 3 §§skolförordningen (1971:235) bestäms med beaktande även av linjer med samordnade timplaner.

16 §  Vid en allmän skolenhet med samordnade timplaner finns en ordinarie tjänst som studierektor, om skolenheten varaktigt omfattar lägst 20 poäng enligt 1 kap. 7 § skolförordningen (1971:235).

Undervisning enligt samordnade timplaner

17 §  Samordnade timplaner innehåller sådana avvikelser från normaltimplanerna för linjerna som behövs för att möjliggöra samläsning i stor utsträckning mellan linjer och årskurser.

[S2]Samordnade timplaner ingår i läroplanen för gymnasieskolan.

[S3]18 § har upphört att gälla genom förordning (1984:42).

19 §  Veckotimmar för eleverna är lärarledda i den utsträckning som föreskrifterna om tilldelning av lärartimmar medger.

Lärartimmar m.m.

20 §  Om samordnade timplaner tillämpas, gäller även ett särskilt system för tilldelning av lärarveckotimmar. Detta system gäller därvid i viss mån också för andra linjer som anordnas i kommunens gymnasieskola.

[S2]Av förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal framgår att timreduktion enligt nämnda förordning inte skall tillämpas när det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar gäller. Förordning (1984:42).

21 §  Det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar avser ämnen, för vilkas lärare gäller en undervisningsskyldighet om 21 veckotimmar och som

 1. ingår i de samordnade timplanerna eller
 2. ingår som allmänna ämnen i timplanerna för tvååriga yrkesinriktade linjer.

[S2]För övriga ämnen beräknas timunderlaget för lärartjänstgöring på samma sätt som för andra gymnasieskolor.

22 §  För de berörda ämnena får för varje läsår tas i anspråk det antal lärarveckotimmar som anges i 23--25 §§. Fördelningen av lärarveckotimmarna är inte bunden till de årskurser och linjer, för vilka de har beräknats enligt nämnda paragrafer.

23 §  För årskurserna 1 och 2 av de tre- och fyraåriga linjerna beräknas lärarveckotimmar enligt följande.

För årskurs 1: 21 + 0,9antalet elever i årskurs 1.
För årskurs 2: 24 + 0,8 (1985:592).antalet elever i årskurs 2. Förordning

23 a §  För årskurs 3 av de treåriga linjerna beräknas lärarveckotimmar enligt följande.

 1. Om antalet elever är lägre än 15: 30 lärarveckotimmar.
 2. Om antalet elever är mellan 15 och 20: 2,14 antalet elever.
 3. Om antalet elever är högre än 20: 22 + 1,1 antalet elever.

[S2]Om ekonomisk och naturvetenskaplig linje samt humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje finns representerade i årskursen, skall dock beräknas minst 45 lärarveckotimmar.

[S3]Antalet lärarveckotimmar får av länsskolnämnden bestämmas högre än vad som anges vid 1 och 2 om det finns synnerliga skäl till det. Förordning (1985:592).

24 §  För tvåårig social linje beräknas som tilläggsresurs lärarveckotimmar enligt följande.

[S2]För årskurs 1: 6 + 1,0 antalet elever i årskurs 1.

[S3]För årskurs 2: 6 + 0,9 antalet elever i årskurs 2.

25 §  För tvååriga yrkesinriktade linjer beräknas som tilläggsresurs lärarveckotimmar enligt följande.

[S2]För årskurs 1: 2,5 + 0,3 antalet elever i årskurs 1. För årskurs 2: 0,5 + 0,2 antalet elever i årskurs 2. Förordning (1985:592).

25 a §  I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag finns föreskrifter om rapporter och avstämningsdagar.

[S2]Lärarveckotimmar enligt 23--25 §§ beräknas på grundval av det elevantal som vid tiden för den preliminära rapporten i maj kan väntas föreligga avstämningsdagen den 15 januari. Förordning (1985:592).

26 §  I antalet lärarveckotimmar enligt 23--25 §§ ingår resurser för delningar av klass eller grupp och för anordnande av flera grupper än som följer av föreskrifterna i 8 kap. 18 § första stycket skolförordningen (1971:235).

27 §  Av förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan framgår att nämnda förordning gäller för verksamhet som omfattas av det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar enligt 20--26 §§ med det undantaget att resurstimmar enligt 4 § 2 och 5 § 1 nämnda förordning inte beräknas.

Statsbidrag

27 a §  När kommunen med stöd av 11 § anordnar årskurs 3 med färre än 21 elever, skall antalet lärarveckotimmar såsom underlag för statsbidrag för läsåret beräknas enligt följande. Antalet elever den 15 januari skall ligga till grund för beräkningen.

[S2]Antal elever Antal lärarveckotimmar 20 42,75 19 40,5 18 38,25 17 36 16 33,75 15 31,5 14 29,25 13 27 12 24,75 11 22,5 10 20,25 9 18 8 15,75 7 13,5 6 11,25 5 9 Förordning (1985:592).

28 §  I den mån inte annat följer av 27 a § gäller i fråga om statsbidrag för ianspråktagna lärarveckotimmar enligt denna förordning förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. Enligt 21 b § nämnda förordning skall vid tillämpning av förordningen iakttas föreskrifterna i förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag. Förordning (1985:592).

Överklagande

29 §  Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

30 §  Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som första instans får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som andra instans får överklagas endast om beslutet rör elevplatser eller elevområde.

31 §  Enskilda får inte överklaga beslut om elevområde enligt 3 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1984:42) om ändring i förordningen (1983:505) om samordnade tim- planer och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:619) om ändring i förordningen (1983:505) om samordnade tim- planer och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Den tillämpas i fråga om organisationen för tiden från och med den 1 juli 1985. I fråga om organisationen för tiden den 1 juli 1984--den 30 juni 1985 gäller föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:592) om ändring i förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasie- skolor

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 11, 23, 25, 28 §§; nya 23 a, 25 a, 27 a §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1987:743

  Omfattning
  upph.