Upphävd författning

Lag (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1983-11-10
Ändring införd
SFS 1983:850
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller ersättningar för sådana uppdrag av småhusägare och lägenhetsinnehavare som avses i 8 § första stycket lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar.

2 §  En sådan småhusägare eller lägenhetsinnehavare som avses i 1 § skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättningen och är inte skyldig att göra skatteavdrag enligt uppbördslagen (1953:272) på ersättningen, om denna betalats mot en faktura som innehåller uppgift om uppdragstagarens namn och postadress, ersättningens storlek samt

 1. mervärdeskattens belopp och uppdragstagarens registreringsnummer till mervärdeskatt eller, om han inte skall vara registrerad, uppdragstagarens personnummer eller organisationsnummer eller
 2. uppgift om att uppdragstagaren är skyldig att betala B-skatt.

[S2]I fall som avses i första stycket är uppdragstagaren skyldig att betala egenavgifter på ersättningen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Vid tillämpningen av bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ersättningen anses som inkomst av annat förvärvsarbete.

[S3]Vad som har sagts i första och andra styckena om arbetsgivaravgifter och andra avgifter gäller inte om parterna har träffat avtal om att ersättningen skall anses som inkomst av anställning och ersättningen uppgår till minst 1 000 kronor. I ett sådant fall skall uppdragstagaren anses som arbetstagare och småhusägaren eller lägenhetsinnehavaren som arbetsgivare. Lag (1991:1917).

3 §  En uppdragstagare som begär betalning enligt en faktura, på vilken han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet oriktigt uppgivit att han är registrerad till mervärdeskatt eller är skyldig att betala B-skatt, döms till böter.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar enligt första stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas i fråga om ersättning som betalats mot faktura som utställts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1982/83:177
Ikraftträder
1984-01-01

Lag (1990:1326) om ändring i lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas i fråga om ersättning som betalats mot faktura som utställts efter ikraftträdandet. 1991:1917
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas i fråga om ersättning som betalats mot faktura som utställts efter ikraftträdandet. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om allmän löneavgift som avser tid före utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:46
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1917) om ändring i lagen (1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m.

Ändring, SFS 1992:680

  Omfattning
  upph.