Upphävd författning

Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:1009
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna ersättning till arbetsgivare som har betalat permitteringslön besluta i frågor om statsbidrag till sådan lön.

2 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på bidrag som avses i denna lag.

3 §  En arbetsgivare får överklaga beslut enligt 1 § hos arbetsmarknadsstyrelsen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 23--25 §§förvaltningslagen (1986:223). Styrelsens beslut i sådana ärenden får inte överklagas, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Lag (1986:1190).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning

Förarbeten
Prop. 1984/85:62
Ikraftträder
1985-01-01

Lag (1986:1190) om ändring i lagen (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1995:412) om upphävande av lagen (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
  Omfattning
  upph.