Upphävd författning

Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:1011
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning (permitteringslöneersättning) i form av statsbidrag till arbetsgivare som har betalat permitteringslön till arbetstagare. Ersättningen lämnas av de bolag som avses i 1 § lagen (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning.

2 §  För att permitteringslöneersättning skall lämnas skall arbetsgivaren genom kollektivavtal vara ansluten till ett permitteringslöneersättningssystem som har inrättats enligt överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden.

[S2]Även en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal men som har rätt att permittera och som genom ett särskilt avtal är ansluten till ett sådant system har rätt till ersättning.

Allmänna villkor för permitteringslöneersättning

3 §  Permitteringslöneersättning får lämnas under förutsättning att permitteringslön har betalats ut enligt kollektivavtal eller att den utbetalade permitteringslönen är jämförbar med sådan lön enligt kollektivavtal för verksamhetsområdet.

4 §  Permitteringslöneersättning får inte lämnas för permitteringar som beror på

 1. arbetstagarens eget vållande,
 2. olovlig arbetskonflikt från arbetstagarnas sida inom verksamhetsområdet för Landsorganisationen i Sverige,
 3. semesterstängning i samband med huvudsemestern eller
 4. offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte bort räkna med.

[S2]I de fall som avses i 3 lämnas dock ersättning för permitteringstid utöver de tio första permitteringsdagarna under varje kalenderår.

[S3]Permitteringslöneersättning får inte heller lämnas om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

5 §  Permitteringslöneersättning får inte lämnas för första, andra, tredje, elfte, tolfte, tjugoförsta och tjugoandra permitteringsdagarna under ett kalenderår som en arbetstagare har varit permitterad hos en och samma arbetsgivare.

[S2]Ersättning får dock lämnas även för andra och tredje permitteringsdagarna vid permitteringar som beror på otjänlig väderlek och följer av kollektivavtal inom de avtalsområden som framgår av den förteckning som har fogats som bilaga till denna förordning. Sådan ersättning får även lämnas till arbetsgivare som utan att vara bunden av kollektivavtal enligt bilagan är verksam inom där angivet avtalsområde.

6 §  Permitteringslöneersättning får lämnas för sammanlagt högst fyrtiofem permitteringsdagar under varje kalenderår såvitt avser en arbetstagares anställning hos en och samma arbetsgivare. Därav får dock ersättning för annan permittering än som avses i 5 § andra stycket lämnas för högst tjugotre permitteringsdagar. Förordning (1989:1014).

7 §  Permitteringslöneersättning får vidare lämnas endast

 1. i fråga om permittering som har beslutats senare än tre månader efter det att arbetsgivaren har anslutits till ett permitteringslöneersättningssystem,
 2. till de arbetsgivare som har betalat förfallna avgifter till systemen, och
 3. om arbetsgivaren har ansökt om ersättning senast vid utgången av det tredje kalenderåret efter det att permitteringen upphörde.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får bolagen medge undantag från vad som sägs i första stycket. Förordning (1988:647).

8 §  Arbetsgivarens ansökan om permitteringslöneersättning skall innehålla uppgifter om orsaken till permitteringen och avges på heder och samvete.

[S2]Bolagen betalar ut ersättningen efter det att permitteringen har avslutats och de närmare omständigheterna kring den är utredda.

9 §  En arbetsgivare som är förhandlingsskyldig enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal angående permitteringen skall för bolaget, om så begärs, förete protokoll från sådan förhandling eller annan handling som visar att förhandlingsskyldigheten har fullgjorts.

[S2]I fråga om permittering hos arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal skall bolaget, om det inte finns synnerliga skäl, bereda lokal arbetstagarorganisation inom verksamhetsområdet tillfälle att avge yttrande.

10 §  Om en arbetsgivare har uppburit permitteringslöneersättning som han eller hon inte har varit berättigad till, skall bolaget kräva tillbaka vad arbetsgivaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldigheten helt eller delvis efterges.

[S2]Har en arbetgivare ålagts återbetalningsskyldighet, får beloppet innehållas vid senare utbetalning av ersättning.

Permitteringslöneersättningens storlek m. m.

11 §  Permitteringslöneersättning lämnas med 375 kronor för varje hel permitteringsdag. I fråga om permittering som avses i 5 § andra stycket lämnas dock bidrag med 290 kronor för varje hel permitteringsdag.

[S2]Som hela permitteringsdagar räknas även sådana arbetsdagar då arbetet måste avbrytas inom en timme efter den ordinarie arbetstidens början.

[S3]I de fall den ordinarie arbetstiden är kortare än vad som normalt gäller för arbete på heltid inom verksamhetsområdet skall ersättningen minskas i motsvarande mån. Förordning (1988:647).

12 §  När den arbetsgivare som permitterar en arbetstagare uppbär annat statligt stöd, som avser att täcka lönekostnader för arbetstagaren, skall permitteringslöneersättningen minskas med stödbeloppet.

Tillsyn över verksamheten m. m.

13 §  Arbetsmarknadsstyrelsen betalar ut medel till bolagen för deras bidragsgivning.

14 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall utöva tillsyn över bolagens verksamhet när det gäller permitteringslöneersättning. Bolagen skall bereda arbetsmarknadsstyrelsen eller den som styrelsen utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

15 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Kollektivavtal som avses i 5 § andra stycket
 1. Byggnadsavtalet mellan Byggförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
 2. Anläggnings- och vägavtalen mellan Byggförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Statsanställdas Förbund.
 3. Entreprenadmaskinavtalet mellan Schaktentreprenörernas Arbetsgivareförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Statsanställdas Förbund.
 4. Väg- och anläggningsavtalet mellan SFO-branschkommitté Byggnadsämnesindustrin och Statsanställdas Förbund.
 5. Kollektivavtal som innebär att något av under punkterna 1--4 upptagna avtal skall tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Utan hinder av vad som föreskrivs i 7 § första stycket får ersättning lämnas för permittering under tiden januari--mars 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/85:62
Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1988:647) om ändring i förordningen (1984:1011) om permitteringslöneersättning

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:114
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:1014) om ändring i förordningen (1984:1011) om permitteringslöneersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Bestämmelserna i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för permittering som ägt rum från och med den 1 januari 1990.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1995:716) om upphävande av förordningen (1984:1011) om permitteringslöneersättning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om permitterings- löneersättning som avser tid före ikraftträdandet under förutsättning att arbetsgivaren har ansökt om ersättning senast vid utgången av december 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
  Omfattning
  upph.