Upphävd författning

Förordning (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1102 i lydelse enligt SFS 1995:1282
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om förmånerna

 1. bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott,
 2. förlängt bidragsförskott enligt lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande,
 3. bidrag enligt lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.

2 §  Ansökan om förmånen eller om ökning av förmånen skall lämnas eller skickas in till den allmänna försäkringskassa som avses i 5 § andra eller tredje stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott. Har ansökan getts in till någon annan kassa, skall den dag då den kassan tog emot ansökan räknas som ansökningsdag.

[S2]Ansökan skall göras på blankett som riksförsäkringsverket fastställer.

[S3]Skattemyndigheten skall tillställa försäkringskassan personbevis om kassan begär det. Förordning (1991:788).

3 §  Den som uppbär förmånen skall ofördröjligen göra anmälan om utlandsvistelse till den allmänna försäkringskassan, när förmånstagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan antas komma att överstiga sex månader. Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses överstiga sex månader, skall anmälan göras så snart det kan beräknas att vistelsen kommer att överstiga den tiden.

[S2]Vid anmälningar om utlandsvistelse skall uppgift lämnas om ändamålet med vistelsen och dess beräknade varaktighet.

4 §  I fall som avses i 8 § fjärde stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott skall den som förestår inrättningen genast underrätta den allmänna försäkringskassa som har att besluta om en förmån enligt 1 § när ett barn skrivs ut eller in. Vårdas någon som inte fyllt 18 år enligt socialtjänstlagen (1980:620) i familjehem eller i hem för vård eller boende, skall det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden underrätta kassan.

5 §  Förmånerna betalas ut månadsvis genom insättning på bidragsmottagarens postgiro- eller bankkonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

[S2]Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

[S3]Beslut om sättet för utbetalning av förmåner får inte överklagas. Förordning (1994:1181).

5 a §  Förmåner, som enligt 9 § tredje stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott tillkommer socialnämnden eller annat kommunalt organ, skall sättas in på betalningsmottagarens postgirokonto. Förordning (1994:1181).

5 b §  Förmånerna skall kunna lyftas den 27 i månaden. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag, skall förmånerna kunna lyftas närmast föregående vardag som inte är lördag. Förordning (1995:1282).

6 §  Skattemyndigheten skall lämna riksförsäkringsverket och den allmänna försäkringskassan de uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till en förmån. Förordning (1990:1278).

7 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av de lagar som anges i 1 §. Berör före- skrifterna Posten Aktiebolag eller Riksskatteverket, skall samråd ske med dessa. Förordning (1993:1726).

Ändringar

Förordning (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1378) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1278) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:788) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Förordning (1993:1726) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:1181) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:289, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU12
  Omfattning
  ändr. 5 §; nya 5 a, 5 b §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:1167) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

  Omfattning
  ändr. 5 b §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1995:1282) om ändring i förordningen (1995:1167) om ändring i förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

Omfattning
ändr. ikrafttr. best. till 1995:1167

Ändring, SFS 1996:1036

  Omfattning
  upph.