Upphävd författning

Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1095 i lydelse enligt SFS 1994:1444
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förlängt bidragsförskott lämnas av allmänna medel enligt vad som föreskrivs i denna lag för barn som är bosatta i Sverige. Är barnet inte svensk medborgare tillämpas dock lagen endast om barnet varaktigt bor tillsammans med en förälder som är bosatt här i landet och antingen denne eller barnet vistas här sedan minst sex månader.

[S2]Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige. Lag (1992:387).

2 §  Förlängt bidragsförskott lämnas för barn som går i skolan när det fyller 18 år eller återupptar skolgången innan det fyller 19 år så länge barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 3 kap.studiestödslagen (1973:349), dock längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt bidragsförskott. Detsamma gäller studier för vilka barnet uppbär återbetalningspliktiga studiemedel oberoende av föräldrarnas ekonomi enligt 3 kap. 12 § tredje stycket studiestödslagen.

[S2]Förskottet utgår från och med månaden efter det barnet fyllt 18 år till och med den månad rätten till förskottet upphör. Förskottet lämnas dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Lag (1986:380).

3 §  Förlängt bidragsförskott lämnas i förhållande till en förälder som barnet inte varaktigt bor tillsammans med, om barnet varaktigt bor tillsammans med den andre föräldern eller någon som var vårdnadshavare för barnet när det fyllde 18 år. I fråga om sådan tidigare vårdnadshavare gäller det som sägs i denna lag om en förälder som barnet bor varaktigt tillsammans med.

[S2]Den förälder i förhållande till vilken bidragsförskott lämnas enligt första stycket kallas i lagen underhållsskyldig.

4 §  Förlängt bidragsförskott lämnas inte, om

 1. faderskapet till barnet inte är fastställt och bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott inte har lämnats för den månad då barnet fyllde 18 år;
 2. barnet uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt;
 3. det föreligger grundad anledning anta att den underhållsskyldige i vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag som inte understiger vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 5 §;
 4. det är uppenbart att den underhållsskyldige på annat sätt sörjt eller sörjer för att barnet erhåller motsvarande underhåll;
 5. barnet har ingått äktenskap.

5 §  Det förlängda bidragsförskottets storlek bestäms enligt 4 och 4 a §§ lagen (1964:143) om bidragsförskott.

6 §  Förlängt bidragsförskott söks hos allmän försäkringskassa gemensamt av barnet och den förälder som barnet varaktigt bor tillsammans med.

7 §  Sedan förlängt bidragsförskott sökts skall försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökningen till den underhållsskyldige, under förutsättning att hans vistelseort är känd eller kan utrönas. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den underhållsskyldige att han skall yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han har något att invända mot ansökningen. I meddelandet skall även anges vad som gäller om förlängt bidragsförskott dels enligt 1--3 §§ och 4 §c) och d) denna lag, dels enligt 4 § andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott.

[S2]När försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall barnet och den förälder som barnet bor tillsammans med skriftligen underrättas om beslutet. Den underhållsskyldige skall skriftligen delges beslutet i annat fall än det som avses i 4 § andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott.

[S3]Har förskott beviljats, skall underrättelse lämnas till barnet och den förälder som barnet bor tillsammans med om vad som gäller i enlighet med 10 § denna lag och 13 § lagen (1964:143) om bidragsförskott. I annat fall än det som avses i 4 § andra stycket samma lag skall dessutom den underhållsskyldige underrättas om föreskrifterna i 4 §c) och d) i denna lag och 16 § lagen (1964:143) om bidragsförskott. Lag (1988:886).

8 §  Förlängt bidragsförskott utbetalas till den förälder eller tidigare vårdnadshavare som barnet varaktigt bor tillsammans med. Sammanbor barnet med två tidigare förordnade vårdnadshavare som utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om barnet tillämpas 9 § första stycket andra meningen lagen (1964:143) om bidragsförskott. Lag (1994:1444).

9 §  Försäkringskassan skall dra in förskottet om förutsättningarna för det inte längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när förskottet skall upphöra vid juni månads utgång det år barnet fyller 20 år eller på grund av att barnet har avlidit. Försäkringskassan skall även sätta ned förskottet när bestämmelserna i denna lag föranleder det.

[S2]Beslut om indragning eller nedsättning av förskottet skall skriftligen delges den underhållsskyldige, om det inte gäller förskott som avses i 4 § andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott. Lag (1988:886).

10 §  Både den som uppbär förlängt bidragsförskott för ett barn och barnet är skyldiga att ofördröjligen till försäkringskassan anmäla sådana omständigheter som kan påverka rätten till och storleken av förskottet.

11 §  Försäkringskassan bör bereda barnet tillfälle att i samband med återkrävande av förlängt bidragsförskott utkräva den del av obetalda underhållsbidrag, som kan överskjuta förskottets belopp.

12 §  I fråga om förlängt bidragsförskott tillämpas även 5 §, 6 § andra stycket, 8 §, 9 § andra och fjärde styckena, 10 §, 11 § andra stycket, 13--16 §§, 17 § första stycket och 18--24 §§ lagen (1964:143) om bidragsförskott.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas i fråga om barn som är födda år 1967 eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:39
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:380) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

Lag (1986:1415) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:35
  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:886) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

Lag (1992:387) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1994:1444) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidragsförskott för tid före ikraftträdandet.
 3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:1030

  Omfattning
  upph.