Upphävd författning

Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-03-15
Ändring införd
SFS 1984:112
Ikraft
1984-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller sådana arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig anställning och som enligt nämnda lag innehar eller uppehåller en statligt reglerad tjänst hos en kommun eller någon annan icke-statlig arbetsgivare, dock inte hos en allmän försäkringkassa. Förordning (1985:60).

2 §  Förordningen tillämpas dock inte på de lärare som omfattas av

 • förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m., -- förordningen (SÖ-FS 1985:18) om turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning för lärare vid folkhögskolor. Förordning (1985:957).

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

3 §  I stället för vad som föreskrivs i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd skall turordning vid uppsägning omfatta de arbetstagare hos arbetsgivaren som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.

Turordning vid företrädesrätt till återanställning

4 §  I stället för vad som föreskrivs i 25 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd skall turordning vid företrädesrätt till återanställning omfatta arbetstagarna hos arbetsgivaren.

Gemensamma bestämmelser

5 §  Har arbetsgivaren och arbetstagarorganisation, som är eller brukar vara part i kollektivavtal med denne såvitt gäller berörd arbetstagarkategori, vid förhandling enats om att turordning enligt 3 eller 4 § skall omfatta arbetstagare vid enbart någon eller några förvaltningsenheter hos arbetsgivaren, skall turordningen utan hinder av 3 eller 4 § fastställas i enlighet härmed.

6 §  Vid bestämmande av arbetstagares plats i turordning får, om det finns särskilda skäl för det, med anställningstid hos arbetsgivaren jämställas anställningstid hos annan arbetsgivare.

Överklagande

7 §  En myndighets beslut i ärenden enligt 4 § eller, såvitt gäller företrädesrätt till återanställning, 5 eller 6 § får överklagas på samma sätt som myndighetens beslut om tjänstetillsättning. Förordning (1987:559).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1984.
Genom förordningen upphävs förordningen (1976:865) om vissa turordningsfrågor i statligt reglerad anställning, m. m. I fråga om de arbetstagare hos myndighet under regeringen som inte omfattas av avtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) eller avtalet om turordning för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna (TurA-Skog) tillämpas dock den upphävda förordningen. Förordning (1985:957).
Ikraftträder
1984-04-01

Förordning (1985:60) om ändring i förordningen (1984:112) om vissa turordnings- frågor för skolledare, försäk- ringskasseanställda m.fl.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1985:957) om ändring i förordningen (1984:112) om vissa turord- ningsfrågor för skolledare m.fl.

  Omfattning
  ändr. 2 §, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1987:559) om ändring i förordningen (1984:112) om vissa turord- ningsfrågor för skolledare m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:84
  Omfattning
  ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1991:1743

  Omfattning
  upph.