Upphävd författning

Förordning (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-09-27
Ändring införd
SFS 1984:762
Ikraft
1984-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning gäller för

 1. lärare med statligt reglerad anställning i form av lönetjänster och arvodestjänster vid grundskolan och gymnasieskolan samt för grundutbildning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning (komvux) och
 2. lärare som innehar sådana lönetjänster som avses i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun.

[S2]Förordningen gäller inte för den som innehar en lönetjänst som tillsatts med konstitutorial eller med ett sådant förordnande på vilket äldre föreskrifter om konstitutorial skall tillämpas.

[S3]Denna förordning gäller i stället för 3 § andra och tredje styckena, 22 och 24--27 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (1988:1046).

2 §  Vid tillämpning av denna förordning skall grundskolan, gymnasieskolan, grundvux och komvux i en kommun anses som en enhet, om något annat inte anges särskilt. Förordning (1988:1046).

3 §  Lönetjänster som lärare betecknas i denna förordning med samma nummer som i skolförordningen (1971:235) och förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun. Vad som sägs om en tjänst med visst nummer gäller även motsvarande arvodestjänster som timlärare och andra motsvarande tjänster som lärare, om något annat inte anges särskilt. Förordning (1988:1046).

4 §  I denna förordning avses med kommun både kommuner och landstingskommuner.

5 §  Föreskrifter om facklig förtroendeman finns i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

6 §  Föreskrifterna i 8 och 12 §§ tillämpas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Allmänna föreskrifter

7 §  Sådan turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist, som avses i 8 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning, skall fastställas enligt 8--19 §§ denna förordning, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Enligt 8 kap. 2 § lagen om offentlig anställning skall vid bestämmandet av arbetstagares plats i turordningen hänsyn tas även till kravet att myndigheten på ett riktigt sätt fullgör förvaltningsuppgifter.

8 §  Är en kommun i fråga om en viss kategori av lärare bunden av kollektivavtal i förhållande till en lokal arbetstagarorganisation, kan kommunen och organisationen beträffande lärare som tillhör denna kategori komma överens om avvikelser från 9--11 och 13--19 §§, om det finns synnerliga skäl. Även om det inte finns synnerliga skäl, kan kommunen och organisationen komma överens om att lärare skall såsom anställning hos kommunen tillgodoräknas anställning som lärare eller skolledare hos annan arbetsgivare. En sådan överenskommelse får dock endast avse anställning hos staten eller statligt reglerad anställning hos annan arbetsgivare än staten. Anställningen skall avse en tjänst som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring eller avse två eller flera deltidstjänster som tillsammans har minst samma omfattning. Förordning (1988:1046).

9 §  När turordning fastställs, skall den termin som infaller under det kalenderhalvår då uppsägning sker tillgodoräknas i sin helhet.

10 §  Turordning skall fastställas inom var och en av de turordningskretsar som anges i 11 §.

[S2]När lärares plats inom en turordningskrets skall bestämmas, skall lärarna inom kretsen fördelas på turordningsgrupp enligt 13 och 14 §§.

Turordningskretsar

11 §  Lärare som är anställda av kommunen skall hänföras till en eller flera turordningskretsar enligt följande:

 1. En för innehavarna av tjänst som lärare 1.
 2. En för innehavarna av tjänst som lärare 2.
 3. En för innehavarna av tjänst som lärare 3 och 4.
 4. En för dels innehavarna av tjänsterna som lärare 16--19, 23, 152--161, 167--172, 182 och 186, dels de lärare som avses i 16 kap. 27 § skolförordningen (1971:235) i vilkas tjänst ingår ett eller flera av de ämnen som avses i 15 kap. 1 § 16--19, 16 kap. 1 § 152--161 eller 167--172 samma förordning.
 5. En för lärarna i varje ämne som avses i 15 kap. 1 § 5--15, 20 och 22 eller 16 kap. 1 § 101--151, 162--166, 173--181, 184 och 185 skolförordningen. I fråga om lärare 22 anses därvid varje hemspråk som ett ämne.
 6. En för innehavarna av tjänst som lärare 183.

[S2]Den som innehar en tjänst som lärare 23, 182 eller 186 skall hänföras till turordningskrets 4 i fråga om det eller de ämnen i tjänsten som avses i första stycket 4 samt turordningskrets 5 i övrigt. Förordning (1988:1046).

12 §  Är kommun i fråga om lärare inom en viss turordningskrets bunden av kollektivavtal med lokal arbetstagarorganisation, kan kommunen och organisationen komma överens om att turordning för uppsägning skall omfatta lärare vid enbart någon eller några skolenheter hos kommunen. Har en sådan överenskommelse träffats, skall vad som har föreskrivits i 10 § första stycket och 11 § gälla endast lärarna vid skolenheten eller skolenheterna.

Turordningsgrupper

13 §  Lärarna inom en turordningskrets fördelas på följande sex turordningsgrupper. Turordningsgrupp III tillämpas endast i fråga om tjänster som lärare 16--18 och 153.

[S2]Turordningsgrupp I: Lärare som innehar lönetjänst som lärare med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt och som inte uppfyller villkoren för behörighet till tjänsten;

[S3]Lärare som innehar arvodestjänst som timlärare men som inte uppfyller villkoren för behörighet till närmast motsvarande lönetjänst;

[S4]Turordningsgrupp II: Lärare som avgått med pension och som innehar arvodestjänst som timlärare samt uppfyller villkoren för behörighet till motsvarande lönetjänst;

[S5]Turordningsgrupp III: Lärare som innehar lönetjänst som lärare med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt under läsåret och vars förordnande meddelats enligt föreskrifterna i 17 kap. 47 b § andra stycket skolförordningen (1971:235);

[S6]Turordningsgrupp IV: Lärare som innehar lönetjänst som lärare med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt och som uppfyller villkoren för behörighet till tjänsten;

Lärare som innehar arvodestjänst som timlärare och som uppfyller villkoren för behörighet till motsvarande lönetjänst;

Turordningsgrupp V: Lärare som innehar lönetjänst med förordnande tills vidare utan tidsbegränsning;
Turordningsgrupp VI:Lärare som innehar tjänst som lärare
152, 154, 156, 158 eller 160.
Vid tillämpningen av bestämmelserna om turordningsgrupperna II och IV skall, i fråga om tjänster som lärare 16--18 och 153, den anses behörig till en tjänst som uppfyller villkoren enligt 17 kap. 47 b § första stycket skolförordningen. Förordning (1988:1046).

14 §  När lärare fördelas på turordningsgrupperna skall lärare, som innehar lönetjänst som lärare och som har medgivits befrielse från behörighetsvillkor när tjänsten tillsattes, jämställas med lärare som uppfyller villkoret. Vidare skall med lärare som uppfyller behörighetsvillkoren för lönetjänst som lärare jämställas den som har förklarats behörig till en sådan tjänst. Förordning (1988:1046).

Lärares plats i turordning inom turordningskrets

15 §  En lärares plats i turordningen inom en turordningskrets bestäms efter hans placering i turordningsgrupp.

[S2]Lärare i turordningsgrupp med högre nummer har företräde framför lärare i grupp med lägre nummer.

16 §  Inom en turordningsgrupp har lärare med längre anställningstid företräde framför lärare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre levnadsålder företräde.

17 §  Vid tillämpning av 16 § skall lärare som tillhör någon av turordningsgrupperna I--IV tillgodoräknas endast anställningstid hos kommunen.

[S2]För lärare som tillhör någon av turordningsgrupperna V och VI tillgodoräknas följande anställningstid:

 1. Anställningstid hos kommunen.
 2. Hälften av anställningstid hos annan arbetsgivare. Sammanlagt får lärare tillgodoräknas högst 1 400 anställningsdagar.

[S3]Anställningstid för lärare som tillhör någon av turordningsgrupperna V och VI tillgodoräknas endast i den mån den avser en anställning som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring eller avser två eller flera deltidsanställningar som har minst samma omfattning.

[S4]Utöver vad som följer av första och andra styckena tillgodoräknas lärare som tillhör turordningsgrupperna I--VI en extra anställningsdag för varje anställningsdag efter fyllda 45 år. Sammanlagt får lärare dock tillgodoräkna sig högst 1 400 sådana extra anställningsdagar. Förordning (1988:1046).

18 §  Vid tillämpning av 16 och 17 §§ tillgodoräknas anställningstid i

 1. statligt reglerad anställning som lärare eller skolledare hos en kommun eller vid tidigare statsunderstödda skolor som numera har överförts till det kommunala skolväsendet samt anställning som skolkantor,
 2. kommunalt reglerad anställning som lärare eller utbildningsassistent vid hem för vård eller boende inom socialtjänsten,
 3. kommunalt reglerad anställning som vårdlärare i gymnasieskolan eller i kommunal högskoleutbildning,
 4. sådan anställning i ett annat nordiskt land som motsvarar anställning enligt 1--3.

[S2]Vid tillämpning av 17 § andra stycket 2 tillgodoräknas dessutom anställningstid i statlig anställning som lärare eller skolledare och statligt reglerad sådan anställning i andra fall än som avses i första stycket.

[S3]Anställningstid som en lärare har fullgjort i en kommun som upplöses och delas i två kommuner den 1 januari 1983 tillgodoräknas i den av de två nybildade kommunerna där läraren får anställning. Förordning (1990:110).

19 §  Vid tillämpning av 16 och 17 §§ tillgodoräknas anställning med det antal dagar under terminstid som anställningen omfattar, dock högst med 280 dagar för redovisningsår.

Särskild föreskrift

20 §  I fråga om uppsägning som strider mot föreskrift om turordning finns bestämmelser i 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Mål om tillämpningen av föreskrift om turordning handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Företrädesrätt till återanställning

21 §  En lärare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning hos kommunen om följande tre villkor är uppfyllda, nämligen att

 1. uppsägningen har avsett en lönetjänst som lärare,
 2. läraren vid uppsägningen har innehaft denna tjänst med förordnande tills vidare utan tidsbegränsning,
 3. läraren vid tidpunkten för anställningens upphörande har innehaft statligt reglerad anställning som lärare hos kommunen under sammanlagt mer än 280 dagar av terminstid under de senaste två åren.

[S2]Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde och därefter till dess ett år har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Förordning (1988:1046).

22 §  Företrädesrätt till återanställning enligt 21 § avser tjänst som lärare vid kommunens grundskola eller gymnasieskola eller tjänst som lärare för kommunens grundvux eller komvux. Företrädesrätten gäller även tjänst enligt förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun.

[S2]Företrädesrätten gäller endast anställning som lärare avsedd för minst 40 procent av heltidstjänstgöring under minst en termin. Har den företrädesberättigade begärt det, gäller företrädesrätten dock även anställning som avser mindre än 40 procent av heltidstjänstgöring eller som omfattar kortare tid än en termin. Sådan anställning skall omfatta minst två veckor i följd. Förordning (1988:1046).

23 §  För att en lärare skall ha företrädesrätt till en lönetjänst fordras att läraren är behörig att anställas tills vidare på tjänsten.

[S2]För att en lärare skall ha företrädesrätt till arvodestjänst som timlärare fordras att läraren uppfyller behörighetsvillkoren för närmast motsvarande lönetjänst eller har förklarats behörig till en sådan tjänst.

[S3]Vid tillämpning av första eller andra stycket får befrielse från behörighetsvillkor inte medges.

[S4]Vid tillämpning av denna paragraf skall, i fråga om tjänster som lärare 16--18 och 153, den anses behörig till en tjänst som uppfyller villkoren enligt 17 kap. 47 b § första stycket skolförordningen (1971:235). Förordning (1988:1046).

24 §  Företrädesrätt till återanställning gäller ej till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl föranleder annat.

25 §  Företrädesrätt till återanställning gäller inte gentemot en lärare som skall erbjudas tjänst enligt 17 kap. 49 b § skolförordningen (1971:235).

26 §  Företrädesrätt till återanställning gäller utan hinder av

 1. 11 och 13 §§ förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare,
 2. förordningen (1976-05-13) om åtgärder för övertalig personal vid lärarhögskolor,
 3. föreskrifter som regeringen meddelar om omplacering av lärare i samband med omlokalisering av myndigheter.

27 §  När turordning för företrädesrätt enligt 9 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall fastställas, skall 13--19 §§ tillämpas, om inte något annat följer av de grunder för tjänstetillsättning som avses i 4 kap. 3 § andra stycket nämnda lag eller 17 kap.38--42 §§skolförordningen (1971:235) eller de föreskrifter som avses där.

28 §  Den som har företrädesrätt till tjänst som avses i denna förordning får förordnas på tjänsten utan att denna har anmälts ledig till den offentliga arbetsförmedlingen.

29 §  En lärare har inte företrädesrätt till återanställning innan han skriftligen hos arbetsgivaren har anmält anspråk på sådan företrädesrätt.

30 §  Antar en lärare ett erbjudande om återanställning, är han skyldig att tillträda anställningen först efter skälig övergångstid.

31 §  Avvisar läraren ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits, har läraren förlorat sin företrädesrätt. Om läraren antar eller avvisar ett erbjudande om återanställning för kortare tid än en termin eller ett erbjudande om mindre än halv tjänstgöring, behåller han dock sin företrädesrätt till återanställning. Detsamma gäller en lärare som antar ett erbjudande om anställning som reservlärare.

32 §  En lärare som har fått återanställning enligt föreskrifterna om företrädesrätt i denna förordning skall anses ha uppnått den anställningstid som fordras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd för rätt till längre uppsägningstid än en månad, rätt till besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta samt företrädesrätt till återanställning.

33 §  Har i ärende om tillsättning av tjänst som avses i denna förordning gjorts gällande företrädesrätt, skall i fråga om överklagande av beslut om tillsättning av tjänsten gälla vad som föreskrivs om överklagande av beslut om tillsättning av tjänster som lärare.

Ändringar

Förordning (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.

Ikraftträder
1984-11-01

Förordning (1985:1099) om ändring i förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad an- ställning i kommun m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-02-04

Förordning (1988:1046) om ändring i förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad an- ställning i kommun m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-3, 8, 11, 13, 14, 17, 21-23 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1990:110) om ändring i förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad an- ställning i kommun m.m.

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1990:1215

  Omfattning
  upph.