Upphävd författning

Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:223
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om utövandet av arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av statligt pensionsavtal i vissa fall enligt -- allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän -- allmänna pensionsavtalet (PA), -- statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR), -- kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente (ÖB SPR), -- förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente (TB SPR), -- statens pensionslöneförordning (1959:286, SPLF), -- förordning (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m. m.

2 §  Vid tillämpningen av följande bestämmelser utövas arbetsgivarens befogenheter av statens tjänstepensionsnämnd.

[S2]Tjänstepensionsnämnden utövar arbetsgivarens befogenheter vid tillämpning av 4 § 3 a mom. andra stycket, 5 a mom. andra stycket och 6 mom. andra stycket TB SPR även när anställningen upphört före den 10 december 1974. Förordning (1985:888).

3 §  Vid tillämpningen av följande bestämmelser utövas arbetsgivarens befogenheter eller utförs dennes åligganden av statens arbetsgivarverk eller myndighet som arbetsgivarverket bestämmer.

4 §  Befogenheter eller uppgifter som enligt bestämmelser i SPR, eller i föreskrifter meddelade i anslutning till SPR, utövas av eller ankommer på pensionsmyndigheten skall utövas av eller ankomma på statens löne- och pensionsverk.

5 §  Uppgifter som enligt bestämmelser i SPR ankommer på socialstyrelsen skall även vid tillämpning av det statliga pensionsavtalet i motsvarande fall ankomma på styrelsen.

Ändringar

Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1985:888) om ändring i regeringens arbetsgivarnyckel i pensions- frågor (1984:223)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Ändring, SFS 1988:239

  Omfattning
  upph.