Upphävd författning

Förordning (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1975-05-07
Ändring införd
SFS 1975:337
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I kommun som anordnar grundutbildning för vuxna (grundvux) eller kommunal vuxenutbildning (komvux) enligt vuxenutbildningslagen (1984:1118) finns lönetjänster som lärare enligt denna förordning. Sådana tjänster avser anställning vid skolväsendet i kommunen och inte vid någon viss skolform. De finns utöver sådana lönetjänster som finns enligt skolförordningen (1971:235).

[S2]Med kommun jämställs i denna förordning kommunalförbund mellan kommuner och, om annat inte anges, landstingskommun.

[S3]Om tillämpning av denna förordning på vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda finns föreskrifter i förordningen (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda. Förordning (1988:1056).

2 §  Lönetjänster som lärare enligt denna förordning är av samma slag som de tjänster vilka avses i 15 kap. 1 § första stycket 1--4, 16--18 och 22 samt 16 kap. 1 § 101--148, 153, 155, 157, 159, 161--166, 174, 180, 184--186 skolförordningen (1971:235). I fråga om tjänsterna 16--18 och 153 gäller 15 kap. 4 § och 16 kap. 7 §skolförordningen. Förordning (1988:1056).

3 §  Tjänster som lärare 1--4 och 22 enligt denna förordning avses företrädesvis för undervisning inom grundvux. Övriga tjänster enligt denna förordning avses företrädesvis för undervisning inom komvux. I tjänsterna kan även ingå undervisning i kommunen vid grundskolan, gymnasieskolan och sådan kommunal högskoleutbildning som inte avser vårdområdet samt fyllnadstjänstgöring enligt 9 och 10 §§.

[S2]Tjänstgöringen skall vara förlagd tills vidare till viss skolenhet i kommunen. Om det är lämpligt kan del av tjänstgöringen förläggas till en eller flera andra skolenheter i kommunen. Förordning (1986:231).

4 §  Behovet av lärare för grundvux och i ämnen inom komvux för vilka tjänster som lärare enligt denna förordning är avsedda skall i första hand tillgodoses genom sådana tjänster. Förordning (1986:231).

5 §  Förordnande på tjänst som lärare enligt denna förordning meddelas om läraren är behörig till tjänsten och om

 1. anställningen, fyllnadstjänstgöring inräknad, avser minst 40 procent av heltidstjänstgöring,
 2. större delen av tjänstgöringen avser undervisning inom grundvux eller inom komvux,
 3. den undervisning i grundskolan eller gymnasieskolan som avses ingå i tjänsten ej behövs för att där inrätta tjänster som lärare med full tjänstgöring eller med minst 40 procent av heltidstjänstgöring,
 4. tjänstgöringen kan beräknas vara, om ej annat följer av andra, tredje eller fjärde stycket,
  1. från och med den första dag, då kommunen anordnar den grundvux eller den komvux under kalenderhalvåret, som lärarens tjänstgöring skall avse (första undervisningsdagen) till och med den sista dag då kommunen anordnar sådan utbildning under samma kalenderhalvår (sista undervisningsdagen), eller längre tid eller
  2. från senare tidpunkt under kalenderhalvåret än den första undervisningsdagen till och med den sista undervisningsdagen under samma kalenderhalvår eller längre tid, om läraren under hela tiden från och med den första undervisningsdagen haft motsvarande tjänstgöring i samma eller annan kommun eller vid annan läroanstalt, där lärarnas avlöningsförmåner fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 4 a eller 4 b anses tjänstgöringen omfatta hela tiden från och med den första till och med den sista undervisningsdagen, även om denna tidsperiods dagantal underskrids med högst sju dagar, om inte annat följer av fjärde stycket.

[S3]För förordnande enligt första stycket skall inte i något fall krävas längre tjänstgöring under ett kalenderhalvår än som svarar mot längden av motsvarande termin i kommunens grundskola. Därvid skall tjänstgöring anses omfatta en sådan termin även om terminens dagantal underskrids med högst sju dagar.

[S4]Den tjänstgöringstid under ett kalenderhalvår som enligt första stycket 4 a krävs för förordnande får aldrig understiga fyra månader under det första och tre månader under det andra kalenderhalvåret. Detsamma gäller om den sammanlagda tid av tjänstgöring som fordras enligt första stycket 4 b.Förordning (1988:1056).

6 §  Förordnande tills vidare på tjänst enligt denna förordning får behållas utan hinder av att villkoret enligt 5 § första stycket 2 inte är uppfyllt under förutsättning dels att erforderlig tjänstgöring kan beredas läraren vid grundskolan eller gymnasieskolan i kommunen eller genom fyllnadstjänstgöring enligt 9 och 10 §§, dels att någon undervisning inom grundvux eller komvux ingår i tjänsten. Förordning (1986:231).

7 §  Förordnas en lärare, som innehar en lönetjänst som lärare med deltidstjänstgöring (den första tjänsten), att vid sidan av denna tjänst inneha arvodestjänst som timlärare (den andra tjänsten) skall samtidigt därmed prövas om tjänsterna kan sammanföras till en lönetjänst som lärare. Därvid skall 17 kap 49 c § skolförordningen (1971:235) och bestämmelser som avses där tillämpas. Sammanföring får ske utan hinder av att den första tjänsten avser anställning enligt denna förordning och den andra enligt vuxenutbildningsförordningen (1985:288). Större delen av tjänstgöringen efter sammanföringen skall avse undervisning inom grundvux eller inom komvux. Förordning (1988:1056).

8 §  I fråga om innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning tillämpas 10 kap.1--3 §§, 14 kap.10, 11 och 14--25 §§skolförordningen (1971:235) samt 14 kap. 9 § skolförordningen i dess lydelse vid utgången av augusti 1982 samt, i vad avser tjänstgöring vid andra skolformer än grundvux eller komvux, även sådana bestämmelser om lärares skyldigheter vid dessa andra skolformer som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt.

[S2]Av 1 a kap. 27 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) följer att innehavare av sådan tjänst som lärare är skyldig att fullgöra specialfunktioner. Förordning (1987:722).

9 §  I tjänst som lärare vid skolväsendet i kommun får ingå fyllnadstjänstgöring

 1. vid grundskolan i annan kommun, vid kommuns gymnasieskola i annan kommun eller vid gymnasieskola, för vilken landstingskommun är huvudman,
 2. vid grundvux i annan kommun eller vid komvux i annan kommun eller i landstingskommun,
 3. vid sådan kommunal högskoleutbildning som inte avser vårdområdet och som anordnas av annan kommun eller av landstingskommun,
 4. vid sådan annan statsunderstödd läroanstalt där lärarnas avlöningsförmåner fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
 5. vid annan statsunderstödd läroanstalt, om länsskolnämnden medger det, samt
 6. vid statlig läroanstalt. Förordning (1986:231).

10 §  Fyllnadstjänstgöring enligt 9 § kan inläggas i tjänst enligt denna förordning, även om sådan tjänstgöring vid tillsättningen ej ingått i tjänsten.

[S2]I tjänst enligt denna förordning får inläggas fyllnadstjänstgöring vid annan läroanstalt som avses i 9 § än den läroanstalt där läraren skulle fyllnadstjänstgöra när tjänsten tillsattes.

Behörighetsvillkor m. m.

11 §  Behörig till en tjänst som lärare enligt denna förordning är den som

 1. i vad avser teoretisk utbildning är behörig till motsvarande lönetjänst som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan i de ämnen som ingår i tjänsten enligt denna förordning,
 2. i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för motsvarande lönetjänst som lärare i grundskolan eller gymnasieskolan,
 3. uppfyller ett av följande tre villkor, nämligen att
  1. såvitt gäller tjänst företrädesvis för komvux ha genomgått utbildning på folkhögskollärarlinjen enligt högskoleförordningen (1977:263) eller sådan utbildning som är anpassad till vad som krävs för lärare inom komvux och vid statens skolor för vuxna,
  2. såvitt gäller tjänst företrädesvis för komvux under en tidsperiod som omfattar minst två terminer ha undervisat sammanlagt minst 300 lektioner i ämne eller ämnen som ingår i tjänsten eller i jämförbart ämne inom komvux eller vid en statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller vid arbetsmarknadsutbildning,
  3. såvitt gäller tjänst företrädesvis för grundvux under en tidsperiod som omfattar minst två terminer ha undervisat minst 500 lektioner inom grundvux eller vid arbetsmarknadsutbildning med undervisning i svenska som främmande språk med samhällsorientering, grundutbildning för vuxna zigenare, särskild preparandkurs för invandrare och baspreparandkurs eller vid studieförbund med undervisning i svenska för invandrare eller vid folkhögskola med sådan undervisning som motsvarar den som bedrivs inom grundvux.

[S2]Undervisning som avses i första stycket 3 b och 3 c skall ha meddelats efter det sökanden avslutat den utbildning som fordras för behörighet. Vid beräkning av antalet lektioner anses varje veckotimme motsvara en lektion för varje vecka läraren fullgjort med anställning förenad tjänstgöring. Förordning (1988:1056).

12 §  Länsskolnämnden får, efter att ha hört skolstyrelsen, medge befrielse från behörighetsvillkor som avses i 11 §, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:1056).

12 a § har upphävts genom förordning (1988:1056).

13 §  Den som i fråga om utbildning eller tjänstgöring inte uppfyller de villkor för behörighet, som avses i 11 §, får av skolöverstyrelsen förklaras behörig till tjänst som lärare enligt denna förordning, om särskilda skäl föreligger.

[S2]En sådan behörighetsförklaring får meddelas endast om sökanden inom eller utom landet har genomgått utbildning eller har fullgjort tjänstgöring, som motsvarar vad som fordras för behörighet till ifrågavarande tjänst som lärare, eller bristen i sökandens behörighet uppvägs av andra meriter. Synnerlig vikt skall därvid tillmätas lämplighet och skicklighet som visats under lång tids tjänstgöring inom grundvux, komvux, arbetsmarknadsutbildning eller studiecirkelverksamhet eller vid en statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller inom andra former av utbildning för vuxna. Förordning (1988:1056).

Tillsättning m. m.

14 §  Tjänst som lärare enligt denna förordning tillsätts av skolstyrelsen. Förordning (1986:231).

15 §  I fråga om befordringsgrunder vid tillsättning av tjänst som lärare enligt denna förordning tillämpas 17 kap38--40 §§skolförordningen (1971:235). Vid tillämpningen av dessa paragrafer eller föreskrifter som avses där skall synnerlig vikt tillmätas lämplighet och skicklighet som visats under lång tids tjänstgöring inom grundvux, komvux, arbetsmarknadsutbildning eller studiecirkelverksamhet eller vid en statens skola för vuxna eller vid folkhögskola eller inom andra former av utbildning för vuxna, och andra meriter som är av särskilt värde för vuxenutbildning. Förordning (1988:1056).

15 a §  Skolstyrelsen kan föreskriva att utbildning i svenska som andraspråk eller erfarenhet av sådan undervisning ger företräde till viss tjänst som lärare enligt något av numren 1--4 för undervisning inom grundvux, om undervisning av invandrare på och i svenska språket ingår i tjänsten. Förordning (1986:231).

16 §  En tjänst som lärare enligt denna förordning tillsätts med förordnande. Detta skall meddelas tills vidare, om inte annat följer av andra stycket. Kan hela tjänstgöringen beräknas infalla inom en tidsperiod som inte är längre än tre månader räknat från och med den första tjänstgöringsdagen, skall förordnandet meddelas att gälla tills vidare längst till viss tidpunkt. Beräknas tjänstgöringen i sådant fall upphöra den dag under kalenderhalvåret då läraren kan beräknas ha fullgjort den undervisningsskyldighet som åligger honom under kalenderhalvåret, får förordnandet inte begränsas till kortare tid än till kalenderhalvårets slut.

[S2]Förordnande på en tjänst som lärare enligt denna förordning gäller från ingången av det kalenderhalvår när tjänstgöringen börjar. Innehar läraren vid ingången av kalenderhalvåret en sådan tjänst som inte kan förenas med lärartjänsten, gäller förordnandet på lärartjänsten från den senare tidpunkt då förordnandet på hans tidigare tjänst upphör på grund av 7 kap 11 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning och föreskrifter som avses där eller på andra grunder. Förordning (1988:1056).

17 § har upphävts genom förordning (1988:1056).

18 §  I fråga om tillsättning av tjänster som lärare enligt denna förordning tillämpas 17 kap.1, 44--46, 47, 48 och 49 §§skolförordningen (1971:235). Förordning (1988:1056).

19 §  För innehavaren av en tjänst som lärare enligt denna förordning kan tjänstens omfattning ändras endast genom att anställningen på tjänsten upphör och att läraren förordnas på en annan tjänst som lärare.

[S2]I fråga om upphörande av anställningen i fall som avses i första stycket gäller vad som föreskrivs om anställnings upphörande i lagen (1982:80) om anställningsskydd, om inte annat följer av tredje stycket, av bestämmelser som avses där eller av sådana föreskrifter om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist som regeringen meddelar.

[S3]Av 7 kap2, 12 och 13 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning framgår dels att uppsägning eller begäran om entledigande är giltig endast om den har skett skriftligen, dels att anställning upphör när en arbetstagare erhåller viss annan anställning. Frågor om anställnings upphörande prövas av styrelsen för skolan. I stället för 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd gäller 20 § i denna förordning. Förordning (1988:1056).

20 §  Om en lärare, som innehar en tjänst som lärare enligt denna förordning med förordnande tills vidare, skiljs från sin tjänst på grund av att han ej längre kan beredas undervisning av hela den omfattning som hans förordnande avser, skall läraren erbjudas en annan tjänst som lärare.

[S2]Om en lärare, som innehar en tjänst som lärare enligt denna förordning med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt, skiljs från tjänsten på grund av att han ej längre kan beredas undervisning av hela den omfattning som hans förordnande avser och gäller skiljandet från tidigare tidpunkt än den till vilken hans förordnande längst gäller, skall läraren erbjudas en annan tjänst som lärare. Erbjudandet skall avse en tjänst med förordnande tills vidare längst till den tidpunkt till vilken hans tidigare förordnande längst gällde.

[S3]Erbjudande enligt första eller andra stycket skall avse den undervisning som kan beredas läraren. Därvid medräknas undervisning i det eller de ämnen i vilka läraren vid uppsägningen är skyldig att undervisa. Om den undervisning som kan beredas läraren är av den art och omfattning som anges i 5 eller 6 § och bestämmelser som avses där, skall erbjudandet avse tjänst enligt denna förordning. I annat fall skall erbjudandet avse tjänst enligt skolförordningen (1971:235) eller vuxenutbildningsförordningen (1985:288).

[S4]Tillsättning av tjänst efter erbjudande enligt denna paragraf sker utan lediganmälan till den offentliga arbetsförmedlingen. Förordnande på tjänsten skall avse tiden från och med dagen efter den då anställningen på den tidigare tjänsten upphör. Förordning (1988:1056).

21 §  Är en innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning tjänstledig, förordnas i den mån det behövs för att uppehålla undervisning annan lärare på en sådan tjänst, om det kan ske enligt 5 §. Om det inte kan ske eller om villkoren enligt 5 § inte är uppfyllda, anställs lärare på det sätt som följer av bestämmelserna för de läroanstalter som berörs.

[S2]Vid tillfälligt förfall för en innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning uppehålls undervisningen på det sätt som rektor bestämmer.

[S3]En innehavare av tjänst som lärare enligt denna förordning har rätt att åtnjuta ferier under den tid av året som inte omfattas av den undervisningstid som gäller för tjänsten, om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

[S4]I övrigt tillämpas 18 kap 7 § skolförordningen (1971:235). Förordning (1988:1056).

22 §  I fråga om innehavare av tjänster som lärare enligt denna förordning tillämpas 18 kap.8 a, 8 b, 11 och 12 §§skolförordningen (1971:235). Förordning (1986:231).

Statsbidrag

23 a § har upphävts genom förordning (1988:817).

Överklagande m. m.

24 §  I fråga om överklagande av beslut som rör tillämpningen av 1--22 §§ eller bestämmelser som avses där skall 19 kap.1, 4, 6--8 och 10 §§skolförordningen (1971:235) tillämpas. Förordning (1987:722).

25 §  I fråga om förordnande på anställning som har tidsbegränsats i strid mot denna förordning gäller 19 kap. 11 § skolförordningen (1971:235). Förordning (1987:722).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

Förarbeten
Prop. 1975:1

Ändring, SFS 1975:1203

  Omfattning
  ändr. 5, 17 §§

Förordning (1976:1039) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 16, 19 §§

Förordning (1977:400) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§

Förordning (1978:610) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1979:449) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979.
  2. Lärare, som närmast före den 1 juli 1979 innehar ordinarie tjänst som lärare 101--148, 162--166, 174 eller 180 enligt skolförordningen (1971:235) vid gymnasieskolan i viss kommun och i denna tjänst närmast föregående läsår har fullgjort sin tjänstgöring helt eller företrädesvis inom den kommunala vuxenutbildningen, får fortsätta härmed utan hinder av eljest gällande bestämmelser om fyllnadstjänstgöring.
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§

Förordning (1980:26) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1980:484) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ny 7 §

Förordning (1981:453) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

Förordning (1982:611) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

Förordning (1982:793) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 11, 15, 16, 19, 24 §§

Förordning (1983:289) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:2
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:595) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 11-13, 15, 20 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:231) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. En lärare skall förordnas på motsvarande sätt enligt denna förordning om följande villkor är uppfyllda, nämligen
  a. läraren närmast före den 1 juli 1986 innehar extra ordinarie tjänst eller extra tjänst som lärare enligt något av numren 1--4 eller 22 enligt skolförordningen (1971:235) med tillsvidareförordnande vid grundskolan i sin kommun med undervisning företrädesvis inom grundvux,
  b. läraren kan erbjudas fortsatt tjänstgöring med undervisning företrädesvis inom grundvux,
  c. läraren uppfyller villkoren för behörighet till tjänst enligt denna förordning,
  d. läraren under de senaste två läsåren fullgjort tjänstgöring som lärare motsvarande minst en termins full tjänstgöring inom grundvux och
  e. läraren önskar få ett sådant förordnande.
  1. En lärare som inte uppfyller villkoret i punkten 2 c skall utan hinder härav förordnas enligt punkten 2 på extra tjänst som lärare 1 med tillsvidareförordnande vid skolväsendet i sin kommun, om läraren genom särskilt beslut av regeringen har medgetts tillsvidareanställning för tjänstgöring inom grundvux.
  2. En lärare som inte uppfyller villkoren i punkten 2 a och c skall utan hinder härav förordnas enligt punkten 2 på extra tjänst som lärare 1 med tillsvidareförordnande vid skolväsendet i sin kommun, om
  a. läraren har fullgjort minst halvtidstjänstgöring under minst fem år inom grundvux och tjänstgöringen är väl vitsordad samt
  b. villkoren i punkten 2 b, d och e är uppfyllda.
  Av den tjänstgöringstid som anges i första stycket a får högst två år ha fullgjorts vid arbetsmarknadsutbildning med undervisning i svenska som främmande språk med samhällsorientering, grundutbildning för vuxna zigenare, särskild preparandkurs för invandrare och baspreparandkurs eller vid studieförbund med undervisning i svenska för invandrare eller vid folkhögskola med sådan undervisning som motsvarar den som bedrivs inom grundvux.
  1. En lärare som vid utgången av juni 1986 innehar ordinarie tjänst som lärare enligt något av numren 1--4 vid grundskolan i viss kommun enligt skolförordningen (1971:235) och i denna tjänst läsåret 1985/86 har fullgjort sin tjänstgöring helt eller företrädesvis inom grundvux får fortsätta härmed utan hinder av eljest gällande bestämmelser.
  2. Om det finns flera lärare som skall förordnas enligt punkterna 2--4 eller som avses tjänstgöra enligt punkt 5 än det finns tjänster enligt denna förordning gäller i fråga om urvalet mellan dessa lärare 17 kap.38 och 39 §§ samt 41 § andra stycketskolförordningen (1971:235). Särskild hänsyn skall därvid tas till omfattningen av fullgjord tjänstgöring inom grundvux.
  Det ankommer på skolstyrelsen att besluta om lärare som avses i första stycket och som har utbildning i svenska som andraspråk eller erfarenhet av sådan undervisning skall ges företräde till en viss eller vissa tjänster.
  1. Lärare som avses i punkterna 2--4 får förordnas på tjänster enligt denna förordning utan att tjänsterna anmäls lediga.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 1-9, 11-15, 17, 18, 20-23 §§; ny 15 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:722) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 24, 25 §§, rubr. närmast före 24 §; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:817) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:113
  Omfattning
  upph. 23 a §; ändr. 1, 5, 23 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1056) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av lärartjänster vid skolväsendet i en kommun, skall intill den 1 mars 1989 17 kap.38--41 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid utgången av oktober 1988.
  Omfattning
  upph. 12 a, 17 §§; ändr. 1, 2, 5, 7, 11-13, 15, 16, 18-21 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Ändring, SFS 1990:1215

  Omfattning
  upph.