Upphävd författning

Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984 i lydelse enligt SFS 2004:813
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Kommer riket i krig, skall 4--11 §§ tillämpas.

2 §  Regeringen får föreskriva att 4-11 §§ helt eller delvis skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer

 1. om Sverige är i krigsfara,
 2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

[S2]Föreskrifter enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det de beslutades. Sker ej underställning eller godkänner riksdagen ej föreskrifterna inom två månader från det underställning skedde, upphör föreskrifterna att gälla. Lag (1994:1639).

3 §  Under tid då bestämmelserna i 4-11 §§ tillämpas gäller inte i lag eller annan författning meddelade föreskrifter i den mån de strider mot 4-11 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

[S2]Föreligger inte längre sådana förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket, skall regeringen föreskriva att bestämmelserna i 4-11 §§ inte längre skall tillämpas.

Anmälan till Försäkringskassan m.m.

4 §  Försäkringskassan får underlåta att ta ställning till om en person skall omfattas av socialförsäkringslagen (1999:799) till dess fråga uppkommer om rätten till en förmån.

[S2]Om Försäkringskassan beslutar om tillhörighet till sjukpenningförsäkringen, gäller beslutet i den delen från den tidigare tidpunkt då sådana förhållanden inträtt att den försäkrade skulle ha varit sjukpenningförsäkrad. Lag (2004:813).

5 §  Den som uppbär en förmån, som administreras av Försäkringskassan, är skyldig att utan dröjsmål till Försäkringskassan anmäla förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen.

[S2]Om förmånstagaren är underårig, åligger anmälningsskyldigheten förmyndaren och vårdnadshavaren. Om den som uppbär förmånen har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Sker utbetalning eljest till någon annan än förmånstagaren, åligger motsvarande skyldighet även den till vilken förmånen betalas ut. Lag (2004:813).

6 § Har upphävts genom lag (2004:813).

Beslutsförhet

7 §  Föreligger hinder eller avsevärda svårigheter för en socialförsäkringsnämnd hos Försäkringskassan att avgöra ärenden i den ordning som är föreskriven, får beslut fattas av nämnden i annan sammansättning eller med mindre antal ledamöter. Motsvarande gäller beslut i andra ärenden vars avgörande kan ankomma på ett särskilt organ hos kassan. Beslut får även när det är påkallat fattas av tjänsteman hos Försäkringskassan. Lag (2004:813).

Prop. 2006/07:117: I paragrafen finns särskilda bestämmelser om beslutsförhet under krig och krigsfara när det gäller ärenden som skall avgöras av socialförsäkringsnämnd. Paragrafen upphävs som en konsekvens av att socialförsäkringsnämnderna avvecklas.

Utbetalning av socialförsäkringsförmåner m. m.

8 §  Bestämmelserna i 9 och 10 §§ skall tillämpas på förmåner som enligt lag eller annan författning eller regeringens förordnande månatligen eller för längre tidsperiod skall betalas ut av Försäkringskassan.

[S2]Efter överenskommelse mellan Försäkringskassan och Statens pensionsverk skall Försäkringskassan svara för utbetalningen av statliga tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för kommunerna och landstingen gemensamt organ. Därvid tillämpas bestämmelserna i 9 och 10 §§ på sådana pensioner. Lag (2004:813).

Prop. 2008/09:202: Ändringen i andra stycket är föranledd av att det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen från och med den 1 januari 2010. Det förefaller då rimligt att det är Pensionsmyndigheten som svarar för utbetalningen också av statliga och kommunala tjänstepensioner i de situationer som beskrivs i denna lag.

9 §  Den som är berättigad till en förmån som avses i 8 § skall erhålla ett bevis (förmånsbevis), som anger den ersättning som han är berättigad till.

[S2]Den som har anspråk på en förmån men inte är registrerad som förmånsberättigad skall anmäla detta till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan finner att han är berättigad till förmånen, skall förmånsbevis utfärdas.

[S3]Om förutsättningarna för rätten till eller storleken av en förmån ändras, skall Försäkringskassan, i förekommande fall mot återlämnande av tidigare utfärdat förmånsbevis, utfärda nytt förmånsbevis.

[S4]Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål till Försäkringskassan överlämna det förmånsbevis som tidigare utfärdats om nytt förmånsbevis utfärdas eller om rätten att uppbära förmåner upphör. Vad som har sagts nu gäller inte om förmånsbeviset har förkommit eller om hinder möter mot att återlämna förmånsbeviset. Lag (2004:813).

10 §  Om Försäkringskassans datasystem har försatts ur funktion, får förmåner som avses i 8 § betalas ut mot uppvisande av förmånsbeviset.

[S2]Inträffar förhållande som avses i första stycket innan förmånsbevis har utfärdats, får förmånen betalas ut mot uppvisande av en utbetalningshandling som avser närmast föregående utbetalningsperiod.

[S3]Om utbetalningshandlingen har förkommit, får Försäkringskassan på begäran av förmånstagaren utfärda särskilt bevis om rätten till förmån. Motsvarande gäller om förutsättningarna för rätten till förmånen eller storleken av förmånen har ändrats. Lag (2004:813).

Bemyndigande

11 §  Regeringen får i den mån det påkallas av förhållandena föreskriva att förmåner som administreras av Försäkringskassan inte skall betalas ut. Regeringen får också föreskriva att sådana förmåner skall bestämmas enligt andra grunder eller i annan ordning än som gäller enligt lag eller annan författning. Lag (2004:813).

Ändringar

Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Lag (1986:148) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Lag (1988:1286) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Lag (1994:1639) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:440) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:258, Prop. 1995/96:149, Bet. 1995/96:SfU7
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1999:811) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:813) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. nämrast före 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:1002) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:991) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 5, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.

Lag (2010:567) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Förarbeten
Rskr. 2009/10:315, Prop. 2009/10:175, Bet. 2009/10:FiU38
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-07-01