Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-02-10
Ändring införd
SFS 1985:12 i lydelse enligt SFS 2019:356
Ikraft
1985-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Om Inspektionen för vård och omsorg beslutar det, tillämpas denna lag vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för missbruk av beroendeframkallande medel. Lag (2013:1142).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Paragrafen ändras i sak på så sätt att det är Inspektionen för vård och omsorg som i fortsättningen har rätt att besluta att en enhet för missbruksvård vid ett sjukhus ska omfattas av bestämmelserna i lagen.

2 §  Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, något sådant medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Han får inte heller inneha injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (1999:50).

Prop. 1998/99:3: I paragrafen läggs dopningsmedel till de medel som inte får innehas av dem som är intagna för vård på ett sådant sjukhus som avses i 1 §.

3 §  Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta in någon på sjukhuset för vård av missbruk av beroendefram- kallande medel, om det behövs för att hindra att patienten har tillgång till sådana medel, varor eller föremål som anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

 1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning,
 2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig tillsänt. Lag (1999:50).

4 §  Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

 1. om de påträffas hos en intagen,
 2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
 3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.

[S2]Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

[S3]Belopp som erhållits vid försäljningen ska tillfalla staten. Lag (2019:356).

Prop. 1997/98:183: Tilläggen innebär att vad som föreskrivs i fråga om innehav m.m. av alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel även skall gälla i fråga om varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Prop. 1998/99:3: Tillämpningsområdet för bestämmelsen ändras till att även avse dopningsmedel som omhändertagits enligt vad som närmare föreskrivs i paragrafen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:81
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:281, Prop. 1995/96:176, Bet. 1995/96:SoU18
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-07-01