Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1958-05-09
Ändring införd
SFS 1958:205 i lydelse enligt SFS 2014:616
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.2 eller 3 §luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S2]Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

[S3]Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

[S4]Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var avsedda även för den senare. Lag (2010:2007).

2 §  Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

  1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

[S2]Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten.

[S3]Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

  1. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.
  2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.
  3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

[S4]En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2014:616).

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär att en ny punkt (1 a) har införts i första stycket. Ändringen motiveras i avsnitt 11. Den innebär en rätt för polisman att besluta om att alkoholhaltiga drycker omedelbart får förstöras, exempelvis på platsen för beslaget, om dryckens värde är ringa.

Rätten att besluta om förstörande gäller endast alkoholhaltiga drycker. Bestämmelsen ger alltså inte polismannen rätt att besluta om ...

Prop. 2018/19:16: 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning ...

3 §  Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

[S2]Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten. Lag (2005:286).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1958:80

Ändring, SFS 1960:159

Omfattning
ändr. 1 §

Ändring, SFS 1963:227

Omfattning
ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1967:50

Omfattning
ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:288

Omfattning
ikrafttr. av 1967:50

Ändring, SFS 1968:197

Omfattning
ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1970:751

Förarbeten
Prop. 1970:199
Omfattning
ändr. 2 §

Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1975/76:113
Omfattning
ändr. 1 §

Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 1976:515

Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1976/77:108
Omfattning
ändr. 1, 2 §§

Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1979/80:122
Omfattning
ändr. 2 §

Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:212
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987. I fråga om brott mot 6 kap. 2 § järnvägstrafiklagen (1985:192) som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Förarbeten
Prop. 1985/86:9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1987-06-01

Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:6
Omfattning
ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
Ikraftträder
1987-06-01

Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1990-07-01

Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:128
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-04-01

Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
Omfattning
ändr. 1 §

Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
Ikraftträder
1995-01-01

Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 april 1995.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:106, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:SoU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-01-01

Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:124
Omfattning
ändr. 1 § i 2010:1623

Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01