Upphävd författning

Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:525 i lydelse enligt SFS 2002:1092
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Sortimentsstöd kan lämnas till fysisk eller juridisk person som driver bokhandel i Sverige enligt föreskrifterna i denna förordning. Förordning (2002:1092).

2 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd. Förordning (2002:1092).

3 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).

Kreditstöd

4 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
5 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
6 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
7 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
8 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
9 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
10 § Har upphävts genom förordning (1988:775).

Avskrivningslån och investeringslån

11 §  Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt. Det skall skrivas av med en femtedel efter varje år som har förflutit sedan lånet betalades ut.

12 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
13 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
14 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
15 § Har upphävts genom förordning (1988:775).

16 §  På ett investeringslån utgår ränta från dagen för utbetalningen efter en räntesats som med två procentenheter överstiger den vid varje tidpunkt gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får räntefrihet beviljas för högst tre år.

[S3]Har kapital- eller räntebelopp, som har förfallit till betalning inte erlagts inom 14 dagar efter förfallodagen, utgår på lånet en procentenhet högre ränta från förfallodagen till dess det förfallna beloppet till fullo har erlagts. Förordning (2002:360).

17 §  Investeringslån skall betalas tillbaka genom avbetalningar fyra gånger om året. Återbetalningstiden får vara högst tio år från dagen för utbetalningen.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får låntagaren medges längre återbetalningstid, högst 20 år, och anstånd med avbetalning under högst så lång tid att det sammanlagda anståndet under lånets löptid uppgår till fem år.

[S3]Kammarkollegiet skall fastställa avbetalningsplanen. Förordning (2002:1092).

18 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
19 § Har upphävts genom förordning (1988:775).
20 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
Ansökan skall innehålla uppgift om
 1. sökanden,
 2. storleken av lånesumman,
 3. det ändamål för vilket lånet skall användas,
 4. den förväntade lönsamheten i verksamheten,
 5. den säkerhet som sökanden kan ställa och
 6. de omständigheter i övrigt vilka sökanden önskar åberopa.
21 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
22 § Har upphävts genom förordning (1988:775).

23 §  Avskrivningslån och investeringslån betalas ut när den investering för vilket stödet har beviljats är slutförd samt låntagaren har lämnat skuldförbindelse, föreskriven säkerhet och, om säkerheten utgörs av inteckning eller panträtt i fastighet eller tomträtt, gravationsbevis och bevis om brandförsäkring av den pantförskrivna egendomen. Om ett lån eller en del av ett lån inte har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat ske, kan Kammarkollegiet förklara att låntagaren har förlorat rätten till innestående del av lånet. Förordning (2002:1092).

Tillsyn m. m.

24 §  Kammarkollegiet skall se till att avskrivningslån och investeringslån utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Kammarkollegiet skall vidare besluta om uppsägning av lån enligt denna förordning. Förordning (2002:1092).

25 §  Kammarkollegiet skall verkställa beslut om uppsägning av lån enligt denna förordning och vid domstol eller annan myndighet bevaka statens rätt i mål eller ärende om återbetalning av avskrivningslån och investeringslån. Förordning (2002:1092).

26 § Har upphävts genom förordning (1992:769).
27 § Har upphävts genom förordning (1992:769).

Sortimentsstöd

28 §  Sortimentsstöd kan lämnas för en bokhandel om följande förutsättningar är uppfyllda:

 1. Bokhandeln skall under en tolvmånadersperiod närmast före ansökan ha köpt in allmänlitteratur för lägst 100 000 och högst 900 000 kr.
 2. Bokhandeln skall köpa lägst 400 titlar av sådan litteratur som ingår i bokhandelns nyhetsabonnemang eller det högre antal som Statens kulturråd, med hänsyn till bokhandelns inköpssumma, bestämmer. Inköpen skall göras mellan den 1 januari och den 31 december året efter det att ansökan gjorts. Förordning (2002:1092).

29 § Har upphävts genom förordning (1992:769).

30 §  Statens kulturråd skall vid fördelningen av tillgängliga medel ta hänsyn till bokhandelns inköpssumma och antalet titlar bokhandeln köper in. Högre sortimentsstöd skall lämnas till den bokhandel som har större inköp. Vid fastställande av storleken på sortimentsstödet skall även beaktas värdet på det gratisabonnemang som de icke stödberättigade bokhandlarna får från förlagen. Förordning (2002:1092).

31 §  Ansökan om sortimentsstöd skall göras hos Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet bestämmer. Förordning (2002:1092).

32 §  Om det finns särskilda skäl, får sortimentsstöd lämnas även om inte villkoren i 28 eller 31 § är uppfyllda.

33 §  Sortimentsstöd betalas ut i efterskott. Hälften av stödbeloppet betalas ut tidigast den 30 juni och resterande hälft tidigast den 31 december. Utbetalning vid första tillfället får endast ske om bokhandeln är ansluten till nyhetsabonnemanget. Utbetalning vid det senare tillfället får endast ske om bokhandeln köpt det antal titlar som Statens kulturråd har bestämt. Förordning (2002:1092).

34 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
35 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
36 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
37 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
38 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
39 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
40 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
41 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
42 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
43 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).
44 § Har upphävts genom förordning (2002:1092).

Överklagande

45 §  Beslut av Statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2002:1092).

Särskilda bestämmelser

46 §  I fråga om avskrivningslån och investeringslån enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna om lån och bidrag i förordningen (1988:674) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (2002:1092).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Bestämmelsen i 31 § tillämpas första gången vid ansökan som framställs år 1986. Ansökan år 1985 skall göras senast den 15 augusti 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:141
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1988:588) om ändring iförordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd till utbildning som har beslutats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 1, 34, 35, 37, 38 §§, rubr. närmast före 34 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:775) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 7, 10, 12-15, 18, 19, 22 §§; nya 40 §, rubr. närmast före 40 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:496) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:769) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Ansökan om katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993 skall lämnas in senast den 1 september 1992.
  Omfattning
  upph. 26, 27, 29 §§; nuvarande 39, 40 §§ betecknas 45, 46 §§; rubr. närmast före 26, 39, 40 §§ sätts närmast före 28, 45, 46 §§; ändr. 1, 3, 5, 6, 28, 30, 32 §§; nya 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 39 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1456) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:1413) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  Ansökan om sortimentsstöd och katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden den 1 januari 1997-den 31 december 1997 skall lämnas in senast den 1 mars 1997.
  Omfattning
  ändr. 28, 31, 33, 42, 44 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1383) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
Ansökan om katalogdatorstöd för driftskostnader för tiden den 1 januari-den 31 december 1999 skall göras senast den 30 april 1999.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:240, Prop. 1997/98:86, Bet. 1997/98:KrU15
Omfattning
ändr. 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2002:360) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1092) om ändring i förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Omfattning
upph. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 21, 34-44 §§, rubr. närmast före 4, 20, 34, 39 §§; ändr. 1, 2, 17, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 45, 46 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2009:1571) om upphävande av förordningen (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3
Omfattning
upph.