Upphävd författning

Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:533 i lydelse enligt SFS 1986:1342
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Landstingskommun och kommun skall under åren 1986 och 1987 erlägga avgift (skatteutjämningsavgift) enligt denna lag. Lag (1986:495).

2 §  Avgiftsunderlaget utgörs av det antal skattekronor som enligt taxeringsnämndens beslut vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år påförts skattskyldiga som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, justerat enligt 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m. m., samt det antal skattekronor som tillskjuts för året enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag (1986:495).

3 §  Avgiften utgör för landstingskommun 24 öre per skattekrona. Lag (1986:495).

4 §  Avgiften utgör för kommun

[S2]37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget inte överstiger vad som motsvarar 135 procent av medelskattekraften,

[S3]5 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 135 men inte överstiger vad som motsvarar 140 procent av medelskattekraften,

[S4]6 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 140 men inte överstiger vad som motsvarar 150 procent av medelskattekraften,

[S5]8 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 150 procent av medelskattekraften.

[S6]Avgiften är dock endast 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget inte överstiger vad som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag (1986:495).

5 §  Med medelskattekraften förstås den enligt 12 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag fastställda medelskattekraften att användas vid beräkning av skatteutjämningsbidrag för året. Lag (1986:495).

6 §  Ändras rikets indelning i landstingskommuner eller kommuner, beräknas skatteutjämningsavgift på grundval av den indelning som gäller vid ingången av året. Lag (1986:495).

7 §  Länsskattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och tillställer senast den 25 januari landstingskommun och kommun uppgift om avgiftens belopp för året.

[S2]Till ledning för landstingskommuns och kommuns budgetarbete skall länsskattemyndigheten senast den 10 september lämna landstingskommun och kommun uppgift om uppskattad skatteutjämningsavgift för nästa år. Lag (1986:1342).

8 §  Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje månad under året genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning av landstingsskatt och kommunalskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Är avgiften inte uträknad vid avräkningstillfällena i månaderna januari och februari, får avräkning ske med ett uppskattat belopp. Om något av de belopp som avräknas i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av landstingskommunens eller kommunens avgift, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om det belopp som avräknas i mars månad. Lag (1986:495).

9 §  Länsskattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Lag (1986:1342).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift

Lag (1986:495) om ändring i lagen (1985:533) om skatte- utjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i deras äldre lydelse tillämpas i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1342) om ändring i lagen (1985:533) om skatte- utjämningsavgift

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:560

  Omfattning
  upph.