Upphävd författning

Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:833
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Uppdragsorganisationen för arbetsmarknadsutbildning (AMU-gruppen) omfattar dels AMU-styrelsen, dels en AMU-myndighet i varje län.

[S2]Dessutom ingår Nordkalottens AMU-center i gruppen. Centret har till uppgift att främja arbetsmarknadsutbildningen särskilt i de nordligaste delarna av Finland, Norge och Sverige. För centret meddelar regeringen föreskrifter i särskild ordning.

2 §  Varje regional AMU-myndighet skall inom sitt verksamhetsområde i första hand anordna arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsmarknadsverket. I samband därmed skall myndigheten erbjuda kurativa och hälsovårdande tjänster.

[S2]Myndigheterna får dessutom tillhandahålla utbildning åt andra uppdragsgivare samt sälja andra tjänster och produkter som följer av utbildningsverksamheten. Förordning (1988:363).

3 §  AMU-gruppens verksamhet finansieras genom intäkter, om inte regeringen föreskriver annat. Varje AMU-myndighet fastställer priser för sina tjänster och ansvarar för det ekonomiska resultatet av sin verksamhet. För den närmare ekonomiska förvaltningen meddelar regeringen särskilda föreskrifter.

3 a § har upphävts genom förordning (1988:363).

4 §  Vid upphandling av utbildning som avses i 2 § första stycket får AMU-myndigheterna träffa uppgörelse utan hinder av bestämmelserna i upphandlingsförordningen (1973:600). Myndigheterna skall dock iaktta affärsmässighet vid upphandlingen.

5 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på AMU-styrelsen och, med undantag av 2 §, 3 §2 och 3 samt 9 § och 18 § första stycket, på de regionala AMU-myndigheterna. Beträffande fråga, som enligt 16 § verksstadgan avgörs av regeringen, skall AMU-styrelsen besluta. Vad som i samma paragraf sägs om chefen för det departement till vilket myndigheten hör skall i stället gälla AMU-styrelsen.

AMU-styrelsen

Uppgifter

6 §  AMU-styrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för den särskilt anordnade arbetsmarknadsutbildningen.

7 §  Det åligger AMU-styrelsen särskilt att

 1. ansvara för den övergripande utvecklingen, planeringen och uppföljningen av AMU-gruppens verksamhet och ekonomi samt verka för samordning av resurserna,
 2. lämna biträde och annat stöd åt de regionala AMU-myndigheterna samt utarbeta gemensamma riktlinjer i utbildningsfrågor och administrativa frågor,
 3. i samverkan med berörda organ svara för utarbetande av centrala kursplaner och riktlinjer för planernas tillämpning samt riktlinjer för regional anpassning av kursplanerna och för utformning av försökskursplaner,
 4. samordna och ta initiativ till kontroll av utbildningens kvalitet och uppföljning i övrigt av utbildningen,
 5. svara för att det bedrivs ett fortlöpande pedagogiskt utvecklingsarbete samt följa och stimulera det lokala utvecklingsarbetet,
 6. svara för att det bedrivs en fortlöpande pedagogisk utvärdering av utbildningen,
 7. efter samråd med riksrevisionsverket meddela grunder för prissättningen i fråga om uppdragsverksamheten,
 8. till regeringen ge in anslagsframställning och årsredovisning för AMU-gruppen,
 9. verka för en god resultatutveckling och fördela anslagsmedel mellan de regionala AMU-myndigheterna samt vid behov utjämna det ekonomiska resultatet mellan myndigheterna,
 10. svara för utformningen av en gemensam personalpolitik samt samordna och ta initiativ till personalutbildning och personalutveckling,
 11. svara för beredskapsplanläggning.

7 a §  AMU-styrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för AMU-kurser som AMU-gruppen anordnar. Förordning (1987:418).

8 §  AMU-styrelsen får begära in upplysningar och erforderligt material från de regionala AMU-myndigheterna.

[S2]Styrelsen får vidare kalla personal hos de regionala AMU-myndigheterna till utbildning, konferenser och sammanträden. Styrelsen får dessutom i samråd med vederbörande AMU-myndighet förordna att tjänsteman hos myndigheten är skyldig att tjänstgöra hos styrelsen eller utföra annat uppdrag inom AMU-gruppen.

9 §  AMU-styrelsen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

10 §  AMU-styrelsen leds av en styrelse som består av 15 personer. I styrelsen ingår AMU-styrelsens generaldirektör. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Av övriga ledamöter utses tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen och en efter förslag av skolöverstyrelsen. Dessutom utses två ledamöter som har erfarenhet av företagsledning.

[S3]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S4]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på AMU-styrelsen. Förordning (1985:1086).

11 §  Generaldirektören är chef för AMU-styrelsen.

[S2]Hos styrelsen finns dessutom tre chefer med ansvar för planeringsfrågor, utbildningsfrågor och personalfrågor. Regeringen utser en av cheferna att vara generaldirektörens ställföreträdare.

12 §  Hos AMU-styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

13 §  Av styrelsen för AMU-styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om AMU-gruppens uppbyggnad, arbetsformer och verksamhetens inriktning,
 3. frågor om utarbetande och fastställande av kursplaner,
 4. frågor om utfärdande av föreskrifter för de regionala AMU- myndigheterna och viktigare frågor om riktlinjer i övrigt för AMU- gruppen,
 5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, såsom AMU-gruppens ekonomiska planering och förvaltning, grunderna för prissättning samt avgivande av årsredovisning,
 6. frågor om förordnande av ledamöter i styrelserna för de regionala AMU-myndigheterna samt utseende av ordförande och vice ordförande i dessa,
 7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

[S2]Styrelsen får överlåta på generaldirektören att avgöra sådana frågor under 3 och 4 som inte är av sådan vikt att de behöver avgöras av styrelsen.

14 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sju andra av de i 10 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:848).

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.

15 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst sju andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

17 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av ställföreträdaren, som efter beslut av generaldirektören även i övrigt inträder i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och dennes ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den tjänsteman som direktören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 16 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för det ansvarsområde dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Sådan chef som avses i 11 § andra stycket har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av någon annan.

19 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

20 § har upphävts genom förordning (1986:848).

21 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

22 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

AMU-myndigheterna i länen

Uppgifter

23 §  Det åligger de regionala AMU-myndigheterna att vidta de åtgärder som behövs för kontroll av utbildningens kvalitet och för uppföljning i övrigt av utbildningen.

24 §  I fråga om utbildning som avses i 2 § första stycket skall de regionala AMU-myndigheterna tillämpa de kursplaner som har fastställts av AMU-styrelsen. En myndighet får efter samråd med arbetsmarknadens parter vid behov anpassa de av styrelsen fastställda planerna efter förhållandena i länet. Myndigheterna får dessutom som försöksverksamhet tillämpa särskilt upprättade kursplaner.

25 §  De regionala AMU-myndigheterna skall samverka med länsskolnämnderna, skolväsendet, högskolan och arbetsmarknadens parter. Dessutom skall myndigheterna samverka med andra regionala AMU- myndigheter samt delta i AMU-gruppens gemensamma arbete och biträda AMU-styrelsen och övriga AMU-myndigheter.

26 §  De regionala AMU-myndigheterna skall svara för erforderlig personalutbildning och personalutveckling. Förordning (1988:363).

27 §  De regionala AMU-myndigheterna företräder staten inom sina verksamhetsområden om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

28 §  Varje regional AMU-myndighet leds av en styrelse som består av åtta personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Av ledamöterna utses två efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen, en efter förslag av länsarbetsnämnden och en efter förslag av länsskolnämnden. Dessutom utses två ledamöter som har erfarenheter av företagsledning.

[S3]För ledamöterna, utom ordföranden och vice ordföranden, skall finnas lika många suppleanter.

[S4]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på myndigheterna.

29 §  Chef för varje regional AMU-myndighet är en direktör.

[S2]Direktören skall under styrelsen leda arbetet inom myndigheten och fortlöpande hålla styrelsen underrättad om utvecklingen av verksamheten och dess ekonomi.

[S3]Beträffande frågor om utbildningens innehåll och utformning biträds myndigheterna av kursnämnder. AMU-styrelsen meddelar föreskrifter om kursnämndernas sammansättning och arbetsuppgifter.

30 §  Inom varje regional AMU-myndighet finns ett kansli och det antal utbildningsenheter som myndigheten bestämmer.

[S2]Inom kansliet skall finnas tjänstemän med ansvar för ett eller flera av områdena utbildning, ekonomi, personal och drift. Direktören kan själv ansvara för något eller några av dessa områden.

[S3]För varje AMU-myndighet skall finnas en organisationsplan.

31 §  Styrelsen för de regionala AMU-myndigheterna utser en av de tjänstemän som avses i 30 § andra stycket att vara direktörens ställföreträdare.

32 §  Varje utbildningsenhet förestås av en utbildningschef eller utbildningsledare. Regeringen kan besluta att direktören skall vara utbildningschef.

[S2]En utbildningschef biträds vid behov av en eller flera utbildningsledare. Utbildning som anordnas tillfälligt kan knytas till en utbildningsenhet eller anordnas direkt under direktören.

33 §  Hos varje regional AMU-myndighet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får myndigheterna anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

34 §  Av de regionala AMU-myndigheternas styrelse avgörs

 1. frågor om inriktning och omfattning av myndighetens verksamhet i stort,
 2. anslagsfrågor samt frågor om budget, investeringsplan och årsredovisning för myndigheten,
 3. frågor om prissättning,
 4. frågor om större ekonomiska åtaganden beträffande uppdrag eller viktigare frågor om anskaffning och avveckling av utrustning och lokaler,
 5. frågor om åtgärder som behövs med hänsyn till den löpande utvecklingen av verksamheten och dess ekonomi,
 6. frågor om upprättande av organisationsplan och fastställande av arbetsordning,
 7. frågor om anpassning av centralt fastställda kursplaner till de lokala förhållandena och upprättande av särskilda kursplaner som försöksverksamhet,
 8. frågor om inrättande av kursnämnder och utseende av ledamöter i nämnderna,
 9. frågor om tillsättning av tjänster som utbildningschef och utbildningsledare,
 10. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 11. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen.

35 §  Styrelsen får överlåta på direktören att avgöra sådana frågor enligt 34 § 2, 3 och 5--7 som inte är av sådan vikt att de behöver avgöras av styrelsen.

36 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra av de i 28 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Direktören skall närvara när styrelsen handlägger ärenden. Förordning (1986:848).

37 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra styrelseledamöter samt direktören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

38 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

39 §  När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av direktören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både direktören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas direktörens tjänst av den tjänsteman som direktören bestämmer.

[S3]I den ordinarie direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

40 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 38 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för det ansvarsområde dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Direktören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]De områdesansvariga cheferna har rätt att närvara när ett ärende som hör till deras område föredras av någon annan.

41 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

42 § har upphävts genom förordning (1986:848).

43 §  Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

44 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

45 §  Generaldirektören i AMU-styrelsen förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Övriga tjänster som chefer vid styrelsen tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster vid styrelsen tillsätts av denna.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

46 §  Andra styrelseledamöter i AMU-styrelsen än generaldirektören och ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:1086).

47 §  Direktörerna för de regionala AMU-myndigheterna tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören i AMU-styrelsen. Innan anmälan görs skall generaldirektören samråda med ordföranden i styrelsen för vederbörande regionala AMU-myndighet.

[S2]Andra tjänster vid de regionala AMU-myndigheterna tillsätts av vederbörande myndighet.

48 §  Styrelseledamöterna vid de regionala AMU-myndigheterna förordnas av AMU-styrelsen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av AMU-styrelsen för högst tre år.

Överklagande

49 §  De regionala AMU-myndigheternas beslut överklagas hos AMU- styrelsen genom besvär.

[S2]Beslut av AMU-styrelsen får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Beslut som styrelsen har meddelat som andra instans får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant till någon annan än regeringen.

Bisysslor

50 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av AMU-styrelsen även i fråga om cheferna vid styrelsen och direktörerna för de regionala AMU-myndigheterna.

Ändringar

Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

Förarbeten
Prop. 1984/85:59
Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1985:1086) om ändring i förordningen (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

  Omfattning
  ändr. 10, 46 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:848) om ändring i förordningen (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

  Omfattning
  upph. 20, 42 §§; ändr. 14, 36 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:418) om ändring i förordningen (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

  Omfattning
  nya 3 a, 7 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:363) om ändring i förordningen (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen

Ändring, SFS 1988:1076

  Omfattning
  upph.