Upphävd författning

Förordning (1986:1082) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1082
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken skall träda i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas beträffande skatt på inkomst som tas ut på inkomst som förvärvas den 1 januari 1987 eller senare och på skatt på förmögenhet som innehas den 31 december 1987 eller senare.

[S2]Avtalet träder i kraft den 25 december 1986.

2 §  Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet
till art. 1 och 4
Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tyska Demokratiska Republiken.
Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt beskattningsreglerna i Tyska Demokratiska Republiken anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.
till art. 2
Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. I punkt 1 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas. Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna (punkt 2).
till art. 6--21
En inkomst eller förmögenhetstillgång beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet beskattas endast i Tyska Demokratiska Republiken kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 22 punkt 2 d). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.
till art. 6
Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet anses som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen.
till art. 7
Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som enligt avtalet förstås med uttrycket "fast driftställe'' anges i art. 5.
Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken, skall den till driftstället hänförliga inkomsten undantas från skatt i Sverige om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22.
När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken och villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte är uppfyllda, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkt 2. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkt 2 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.
Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.
till art. 9
Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).
Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Tyska Demokratiska Republiken skall länsskattemyndigheten anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.
till art. 10
 1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 3.
 2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Tyska Demokratiska Republiken, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.
Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 22 punkt 3 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 22 punkt 3 finns i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för skatt på utdelningen som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken. Den sålunda beräknade skatten nedsätts enligt art. 22 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken enligt art. 10 punkt 2. Denna skatt får uppgå till högst 10 % av utdelningens bruttobelopp i fall som avses i art. 10 punkt 2 a och till högst 15 % av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
 1. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till utdelningen har i Tyska Demokratiska Republiken, tillämpas art. 7. Utdelningen skall, om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda eller fall föreligger som anges i art. 22 punkt 3, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte uppfyllda och föreligger inte heller fall som anges i art. 22 punkt 3, beskattas utdelningen i Sverige men skatt på utdelningen som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
 2. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 %, eller i fall som avses i art. 10 punkt 2 a, 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.
Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.
Om den som har rätt till utdelningen har sådant fast driftställe i Sverige som avses i avtalet och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.
till art. 11
 1. Vad som förstås med uttrycket "ränta'' anges i art. 11 punkt 2.
 2. Ränta, som betalas från Tyska Demokratiska Republiken till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.
Är räntan hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Tyska Demokratiska Republiken, tillämpas art. 7. Räntan skall, om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte uppfyllda, beskattas räntan i Sverige men skatt på räntan som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
 1. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken får enligt art. 11 punkt 1 i avtalet inte beskattas här.
Om emellertid den som har rätt till räntan har fast driftställe i avtalets mening i Sverige och räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med det fasta driftstället, får svensk skatt tas ut på räntan (art. 11 punkt 3).
till art. 12
Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.
Royalty, som betalas från Tyska Demokratiska Republiken till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här.
Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Tyska Demokratiska Repbubliken beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn. Avdrag medges dock inte för skatt på royaltyn som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 22 punkt 2 a genom avräkning av skatt som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i Tyska Demokratiska Republiken tillämpas art. 7. Royaltyn skall, om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda, i detta fall inte beskattas i Sverige. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. Är villkoren för undantagande från svensk skatt i art. 22 punkt 2 c inte uppfyllda, beskattas royaltyn i Sverige men skatt på royaltyn som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22. Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken, beskattas här enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 § 1 mom. och 3 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna begränsningsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.
Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och kommunala inkomstskatten som royaltyn - efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn - utgör av inkomsttagarens sammanräknade inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna andelen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om den särskilda debiteringen görs i skattelängden.
till art. 13
Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken har här (art. 13 punkt 2). Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat eller lös egendom hänförlig till sådan verksamhet beskattas endast i denna stat (art. 13 punkt 3). Vinst som en fysisk person som har haft hemvist i Sverige och som fått hemvist i Tyska Demokratiska Republiken förvärvar genom överlåtelse av egendom får beskattas i Sverige under de första tio åren efter bytet av hemvist (art. 13 punkt 5).
Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas i regel här. Enligt art. 13 punkt 1 får skatt på realisationsvinsten tas ut i Tyska Demokratiska Republiken, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Tyska Demokratiska Republiken. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om vinst vid avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Tyska Demokratiska Republiken. Vidare får skatt på vinsten tas ut i Tyska Demokratiska Republiken om överlåtaren är en fysisk person som har haft hemvist i Tyska Demokratiska Republiken vid någon tidpunkt under de första tio åren efter bytet av hemvist (art. 13 punkt 5).
Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tyska Demokratiska Republiken skall realisationsvinst som är hänförlig till driftstället undantas från skatt i Sverige om villkoren i art. 22 punkt 2 c är uppfyllda. Därvid iakttas i tillämpliga fall bestämmelserna om progressionsberäkning i punkt 3 av anvisningarna till art. 22. I övriga fall nedsätts svensk skatt på realisationsvinst enligt art. 22 punkt 2 a genom avräkning av den skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst i Tyska Demokratiska Republiken. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.
till art. 14
 1. Lön och annan liknande ersättning får i regel beskattas i den stat där arbetet utförs (art. 14 punkt 1). Undantag från denna regel föreskrivs i art. 14 punkterna 2 och 3 samt art. 15, 17 och 18.
 2. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 16.
till art. 15
När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode eller annan ersättning som avses i art. 15 till en person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken, får inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
till art. 16
Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, får beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas (art. 16 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 16 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 16 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket b kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § 11 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
till art. 17
Pension och liknande ersättning på grund av tidigare anställning, livränta eller belopp enligt socialförsäkringslagstiftningen som härrör från Sverige och som betalas till person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken får enligt art. 17 punkt 1 beskattas här.
Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension och liknande ersättning på grund av tidigare anställning, livränta eller belopp enligt socialförsäkringslagstiftningen från Tyska Demokratiska Republiken beskattas i Sverige för sådana ersättningar men skatt på inkomsten som tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.
till art. 18
Ersättning, med undantag för sådan ersättning som avses i art. 17, vilken utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 18 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 18 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.
Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas enligt bestämmelserna i art. 14 och 15 (art. 18 punkt 2).
till art. 22
 1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av avtalet. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige.
Om inkomsten eller förmögenheten beskattas även i Tyska Demokratiska Republiken, medges lättnad vid beskattningen i Tyska Demokratiska Republiken enligt art. 22 punkt 1.
 1. Inkomst från Tyska Demokratiska Republiken, som förvärvas av en person med hemvist i Sverige, tas i regel med vid taxering i Sverige. Likaså tas förmögenhetstillgång, som är belägen i Tyska Demokratiska Republiken, med vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Undantag gäller dock för de fall som anges i punkt 3 nedan samt i fråga om utdelning i vissa fall från bolag i Tyska Demokratiska Republiken. I fråga om sådan utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning (art. 22 punkt 2 a och b). Vid avräkningen tillämpas såvitt avser inkomstskatt bestämmelserna i 4--18 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Tyska Demokratiska Republiken och som omfattas av avtalet. Beträffande storleken av skatt på utdelning och royalty hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 10 och anvisningarna till art. 12. Har skatt enligt avtalet tagits ut i Tyska Demokratiska Republiken på inkomst av rörelse som har bedrivits i Tyska Demokratiska Republiken, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.
Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår för vilket inkomsten resp. förmögenheten tas upp till beskattning förete utredning om den skatt som har erlagts i Tyska Demokratiska Republiken.
 1. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 17 skall beskattas endast i Tyska Demokratiska Republiken eller sådan inkomst som enligt art. 22 punkt 2 c skall undantas från svensk skatt, skall inkomsten inte tas med vid taxering i Sverige. Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall följande iakttas i fråga om person som har att erlägga progressiv inkomstskatt. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts, om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt, se 20 § 2 mom.andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
Exempel: En person med hemvist i Sverige har en beräknad beskattningsbar inkomst av 90 000 kronor. Av inkomsten utgör 40 000 kronor inkomst som på grund av art. 17 skall beskattas endast i Tyska Demokratiska Republiken. Om skatten på 90 000 kronor motsvarar 10 %, skall denna procentsats tillämpas på de 50 000 kronor som skall beskattas i Sverige.
I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnden ange grunden för uträkningen av den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om detta görs i skattelängden.
till art. 23
Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Tyska Demokratiska Republiken inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från reglerna i 6 § 1 mom.första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken
 1. Den som enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).
 2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).
Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av myndighet eller bank i Tyska Demokratiska Republiken visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken.
 1. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).
 2. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).
Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Tyska Demokratiska Republiken
 1. Den som enligt lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.
 2. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.
I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från myndighet eller bank i Tyska Demokratiska Republiken visa att han har hemvist i Tyska Demokratiska Republiken.
 1. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ändringar

Förordning (1986:1082) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken

Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1997:632

  Omfattning
  upph.