Upphävd författning

Förordning (1986:616) om beredskapspolisen

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1986-06-11
Ändring införd
SFS 1986:616 i lydelse enligt SFS 2002:473
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om

[S2]tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall beredskapspolismän finnas vid polismyndigheterna. Beredskapspolismännens huvudsakliga uppgift är att delta i sådan polisverksamhet som har anknytning till befolkningsskydd och räddningstjänst, men de får tas i anspråk även för andra lämpliga polisuppgifter.

[S3]Då samhället har utsatts för eller riskerar att utsättas för särskilt svåra och påfrestande situationer från ordnings- och säkerhetssynpunkt får det vid polismyndigheterna finnas beredskapspolismän, under förutsättning av att dessa ingått avtal med Rikspolisstyrelsen om sådan tjänstgöring. Regeringen beslutar efter framställning från Rikspolisstyrelsen om när sådana beredskapspolismän får tas i anspråk.

[S4]Vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om polismän gäller i tillämpliga delar även beredskapspolismännen. Förordning (1999:726).

2 §  Av förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt framgår att polisverksamhet är en verksamhet i det civila försvaret där totalförsvarspliktiga kan tjänstgöra med civilplikt. Av 4 kap. 5 § samma förordning framgår också att totalförsvarspliktiga har skyldighet att lämna uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt till länsstyrelserna och till Rikspolisstyrelsen.

[S2]Av 9 kap. 1 § 4 och 6 förordningen om totalförsvarsplikt framgår vidare att Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter i fråga om grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomförande samt i fråga om krigsplacering såvitt avser civilplikt som skall fullgöras i polisverksamhet. Förordning (2002:473).

3 a § har upphävts genom förordning (1995:689).
4 § har upphävts genom förordning (1995:689).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:616) om beredskapspolisen

  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1989:766) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1991:24) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1993:288) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:383) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:689) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

  Omfattning
  upph. 3 a, 4 §§; ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1999:726) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2002:473) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2008:1097

Omfattning
upph.